Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Gwasanaethau Cyhoeddus Lefel 1

Disgrifiad o'r RhaglenEwch ati i wneud cwrs fydd yn eich cyflwyno i’r sector gwasanaethau cyhoeddus.

Mae’r cwrs blwyddyn hwn wedi’i gynllunio i roi cyflwyniad i chi i’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i ddilyn addysg a/neu yrfa yn y sector gwasanaethau cyhoeddus. Ei nod yw meithrin nodweddion ac ymddygiadau yn barod ar gyfer astudio pellach. Ar gwblhau, mae’n bosibl y byddwch yn penderfynu defnyddio’r cwrs hwn fel cam i gwrs Gwasanaethau Cyhoeddus L2 neu Chwaraeon L2.

Cewch gyfle i ymgymryd â gweithgareddau ymarferol ac astudiaeth ddamcaniaethol sy’n benodol i’r pwnc, ochr yn ochr â datblygu sgiliau hanfodol megis llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol. Bydd y cwrs yn darparu cyfle i chi archwilio sgiliau hanfodol sydd eu hangen ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn y Gwasanaethau Cyhoeddus, sy’n cynnwys gwaith tîm, cyfathrebu, iechyd a ffitrwydd a datrys problemau.

Cewch fynediad i gyfleusterau a chyfarpar safon ddiwydiannol megis ein neuadd chwaraeon a swît ffitrwydd. Hefyd fe’ch anogir i ymgysylltu â’n Hacademïau Chwaraeon sy’n anelu at ddatblygu athletwyr a chwaraewyr mewn ystod o chwaraeon.


Nodweddion y RhaglenMae meysydd astudio yn cynnwys gwirfoddoli, iechyd a ffitrwydd, sgiliau alldaith a darllen mapiau. Hefyd byddwch yn datblygu sgiliau mewn trefnu, cynllunio dilyniant personol ac ymchwil ar lefel briodol.

Cewch wahoddiad i ymgysylltu â’r gymuned leol a meithrin perthnasau positif gydag arbenigwyr y diwydiant er mwyn treiddio ymhellach i ddewisiadau gyrfa posibl. Mae’r cyfleoedd hyn yn anelu at wella hyder a datblygu dyheadau.


Dilyniant a ChyflogaethMae’r cwrs hwn yn darparu cipolwg ar y diwydiant gwasanaethau cyhoeddus ac yn annog dysgwyr i symud ymlaen ymhellach er mwyn cyflawni eu nodau gyrfaol. Bydd cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn caniatáu i fyfyrwyr symud ymlaen i gyrsiau L1 neu L2 eraill o fewn y maes cwricwlwm.

Mae cyfleoedd dilyniant yn dibynnu ar gyflawniadau myfyrwyr ar L1. Disgwylir i ddysgwyr gwblhau gyda phroffil pas llawn a dangos cynnydd mewn llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol. Mae symud ymlaen yn amodol ar gyfweliad.


Cynnwys y RhaglenMae’r cwrs yn cynnwys 10 uned, sef:

Bod yn Drefnus

Datblygu Cynllun Dilyniant Personol

Gweithio Gydag Eraill

Ymchwilio i Bwnc

Ymateb i Ddigwyddiad

Cael Gwybod am y Gwasanaethau Cyhoeddus

Cymryd Rhan mewn Profi Ffitrwydd

Cynnal Chwiliadau Diogelwch

Cymryd Rhan mewn Chwaraeon a Gweithgareddau Antur

Cynllunio a Llywio Llwybr

 

Hefyd mae’r cwrs yn cynnwys sesiynau datblygu sgiliau a rhaglen diwtorial.


Asesu'r RhaglenCaiff yr holl aseiniadau eu dyfeisio gan diwtoriaid y cwrs, a’u hasesu’n fewnol.

I ennill pas mewn uned a asesir yn fewnol, rhaid i fyfyrwyr fodloni’r holl feini prawf asesu.


Gofynion y RhaglenBydd arnoch angen o leiaf 4 TGAU graddau D-G. Asesir pob myfyriwr yn unigol a chynigir cyfle iddynt ddod i gyfweliad

Mae Saesneg a Mathemateg yn rhan annatod o'r cwrs.  Bydd myfyrwyr nad ydynt wedi cael y graddau angenrheidiol ar C neu uwch hyd yn hyn yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU, Cymwysterau Agored neu Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.