Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Gwasanaethau Cyhoeddus Lefel 2

Disgrifiad o'r RhaglenCynlluniwyd y cwrs hwn i’ch ysbrydoli ac i ennyn brwdfrydedd ynoch i ystyried gyrfa yn y sector gwasanaethau cyhoeddus.

Trwy gydol y flwyddyn cewch gyfle i ennill gwybodaeth a dealltwriaeth ehangach am y diwydiant gwasanaethau cyhoeddus, a fydd yn ategu ac yn gwella eich sgiliau fel gweithiwr gwasanaethau cyhoeddus uchelgeisiol. Ei nod yw eich paratoi ar gyfer cyfleoedd astudio pellach ac mae’n darparu cam ar y ffordd i gwrs Gwasanaethau Cyhoeddus L3, Antur Awyr Agored L3 neu Chwaraeon L3.  

Nod y cwrs yw cysylltu addysg â byd gwaith mewn ffyrdd sy’n ennyn diddordeb, sy’n berthnasol ac yn ymarferol, ochr yn ochr â datblygu sgiliau hanfodol megis llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol.  Mae yna lawer o gyfleoedd i gwrdd â phersonél Gwasanaethau Cyhoeddus o amrywiaeth o gefndiroedd gan gynnwys yr Heddlu, y Fyddin, y Môr-filwyr Brenhinol, y Llu Awyr Brenhinol (RAF) a'r Gwasanaeth Tân ac Achub.  Cewch gyfle hefyd i fynychu cystadleuaeth Gwasanaethau Cyhoeddus flynyddol lle rydych yn cystadlu gyda dysgwyr Gwasanaethau Cyhoeddus eraill o bob rhan o’r DU.

Fe’ch anogir i ymgysylltu â’n Hacademïau Chwaraeon sy’n anelu at ddatblygu athletwyr a chwaraewyr mewn ystod o chwaraeon.


Nodweddion y RhaglenMae'r meysydd astudio yn cynnwys iechyd a ffitrwydd, gweithgareddau anturus, gwirfoddoli a chyflogadwyedd. Hefyd byddwch yn datblygu sgiliau rhyngbersonol trosglwyddadwy fel gweithio gydag eraill, datrys problemau, astudio annibynnol a sgiliau dysgu/meddwl. Bydd myfyrwyr yn ogystal yn datblygu sgiliau mewn trefnu, cynllunio dilyniant personol ac ymchwil ar lefel briodol.

Cewch eich gwahodd i gymryd rhan mewn prosiectau gyda grwpiau cymunedol lleol a phartneriaid y coleg er mwyn cael cipolwg ar gyfleoedd cyflogaeth o fewn y sector. Bydd y cyfle i redeg ac arwain digwyddiadau yn datblygu hyder a sgiliau cyfathrebu.


Dilyniant a ChyflogaethNod y cwrs hwn yw datblygu gwybodaeth greiddiol, sgiliau a dealltwriaeth er mwyn bod yn barod i symud ymlaen i lwybrau helaeth yn y coleg. Gall cyfleoedd dilyniant gynnwys astudio ar lefel bellach, llwybrau prentisiaethau neu gyflogaeth.

Mae llwybrau dilyniant yn dibynnu ar gyflawniadau ar L2. Disgwylir i ddysgwyr gwblhau gyda phroffil teilyngdod llawn neu uwch a dangos cynnydd mewn llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol. Mae symud ymlaen yn amodol ar gyfweliad.


Cynnwys y RhaglenMae’r cwrs yn cynnwys 12 uned, a all gynnwys:

Rôl a Gwaith y Gwasanaethau Cyhoeddus

Dinasyddiaeth, Cymdeithas a'r Gwasanaethau Cyhoeddus

Sgiliau Gweithio ar gyfer y Sector Cyhoeddus

Tirlywio gyda Map a Chwmpawd

Iechyd a Ffitrwydd

Effeithiau Trosedd ar Gymdeithas ac Unigolion

Gweithio yn y Gwasanaethau Cyhoeddus

Ymwybyddiaeth Gymunedol a Diwylliannol

Hyrwyddo Darpariaeth Gwasanaethau Cyhoeddus

Gweithgareddau Anturus

 

Hefyd mae’r cwrs yn cynnwys sesiynau datblygu sgiliau a rhaglen diwtorial.


Asesu'r RhaglenMae’r ddwy uned graidd yn cynnwys arholiad ar-lein ac fe’u hasesir yn allanol Caiff yr asesiadau sy’n weddill eu dyfeisio gan diwtoriaid y cwrs, a’u hasesu’n fewnol.

Asesir pob uned i gyrraedd proffil pas, teilyngdod neu ragoriaeth. Rhaid i fyfyrwyr fodloni meini prawf asesu penodol er mwyn cyflawni pob marc.


Gofynion y RhaglenBydd angen o leiaf 2 TGAU graddau A*-C arnoch, sy’n cynnwys naill ai Saesneg Iaith, Cymraeg (Iaith Gyntaf) neu Fathemateg. Derbynnir dilyniannau o Lefel 1 Chwaraeon yn ogystal.

Asesir yr holl fyfyrwyr ar sail unigol a chynigir cyfle iddynt i ddod am gyfweliad.

Mae Saesneg a Mathemateg yn rhan annatod o'r cwrs.  Bydd myfyrwyr nad ydynt wedi cael y graddau angenrheidiol ar C neu uwch hyd yn hyn yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU, Cymwysterau Agored neu Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.