Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TAG Safon Uwch Celf, Crefft a Dylunio

Disgrifiad o'r Rhaglen

Rhaglen ddwy flynedd yw hon, sy’n canolbwyntio ar ddatblygu dealltwriaeth eang o gelf, crefft a dylunio. Nod y rhaglen yw bod pob dysgwr yn datblygu ei lais unigryw ei hun gan ddefnyddio delweddaeth weledol, a chymhwyso dealltwriaeth dechnegol a chyd-destunol yn hyderus i wireddu ei weledigaeth a’i greadigrwydd.  

Anogir y dysgwyr i archwilio diddordebau a syniadau unigol dros ystod o genres trwy ddatblygu llyfrau braslunio i gofnodi eu cynnydd. Mae llyfrau braslunio yn ffurfio rhan annatod o'r cwrs a chaiff dysgwyr eu hannog i ddatblygu eu harddulliau creadigol eu hunain ar gyfer eu cyflwyno, a all gynnwys cynhyrchu llyfrau braslunio â llaw ac integreiddio gwaith digidol.

Mae'r rhaglen yn cynnwys technegau megis peintio a lluniadu, darlunio, collage, technegau 3D a gwneud printiau. Mae datblygu syniadau gan ddefnyddio lluniadu arsylwadol uniongyrchol yn fan cychwyn hanfodol ar gyfer pob prosiect. 

Darperir cyfleoedd a chystadlaethau allanol i’r holl ddysgwyr er mwyn eu gwthio y tu hwnt i’w cylch cysur a datblygu profiadau allgyrsiol.  Mae’r holl ddysgwyr yn cael y newyddion diweddaraf am arddangosfeydd cyfredol a digwyddiadau o ddiddordeb, gyda theithiau'n cael eu trefnu drwy gydol y flwyddyn. Mae celf a dylunio UG yn cynnwys portffolio o waith cwrs ac mae Safon Uwch celf a dylunio yn cynnwys modiwl portffolio wedi'i gychwyn gan y myfyriwr ei hun ac asesiad dan reolaeth a osodir yn allanol. 

Cipolwg

  Llawn Amser

  UG - Blwyddyn    Safon Uwch Llawn - 2 flynedd 

  Campws Graig

Nodweddion y Rhaglen

Bydd dysgwyr yn datblygu sgiliau mewn peintio, lluniadu, gwaith 3D, darlunio a gwneud printiau.  Mae sesiynau stiwdio ar gael i ddysgwyr er mwyn iddynt allu defnyddio cyfarpar yn eu hamser rhydd.  Caiff astudiaethau hanesyddol a chyd-destunol eu hintegreiddio ym mhrosiectau personol pob dysgwr.  Mae dysgwyr yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn cystadlaethau lleol a chenedlaethol, ymweliadau ag arddangosfeydd, orielau a threfnir gweithdai ar gyfer yr holl ddysgwyr. Mae holl ddysgwyr yr ail flwyddyn a dysgwyr dethol o'r flwyddyn gyntaf yn arddangos eu gwaith mewn arddangosfa diwedd blwyddyn. 

Cynnwys y Rhaglen

Gellir dangos dealltwriaeth feirniadol gyd-destunol trwy ffurfiau ysgrifenedig, gweledol, llafar neu ffurfiau priodol eraill. 

Safon Uwch 

Uned 3: Ymchwiliad Personol Celf a Dylunio  

Un uned o waith cwrs yn seiliedig ar themâu a deunydd pwnc a ddatblygwyd o fannau cychwyn personol sy'n gofyn i'r ymgeisydd gyfathrebu ei ddealltwriaeth trwy ddelweddau a thestunau integredig sy'n cynnwys elfen ysgrifenedig nad yw'n llai na 1000 o eiriau.   Gellir dangos dealltwriaeth feirniadol gyd-destunol trwy ffurfiau ysgrifenedig, gweledol, llafar neu ffurfiau priodol eraill.

 

Uned 4: Aseiniad dan Reolaeth Celf a Dylunio 

Aseiniad wedi'i osod yn allanol a gyflwynir i'r ymgeiswyr ar ddechrau'r cyfnod paratoi ar gyfer y prawf dan reolaeth a fydd yn gyfnod parhaus o astudio canolbwyntiedig deuddeg awr o hyd.   Bydd yr holl waith yn cael ei ddewis, ei werthuso a'i gyflwyno i'w asesu gan yr ymgeiswyr. Gellir dangos dealltwriaeth feirniadol gyd-destunol trwy ffurfiau ysgrifenedig, gweledol, llafar neu ffurfiau priodol eraill. 

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae’r rhaglen yn gosod sail ardderchog ar gyfer dilyniant i addysg uwch. Mae myfyrwyr blaenorol wedi symud ymlaen i ystod o gyrsiau creadigol ledled y DU. 

Mae'r coleg yn cynnig llwybrau celf a dylunio sylfaen a gradd BA anrhydedd mewn amrywiaeth o gyrsiau creadigol gyda bwrsariaethau ar gyfer y rheiny sy'n symud ymlaen o'r rhaglen hon. 

Mae gyrfaoedd posibl mewn celf a dylunio'n cynnwys artist, darlunydd, golygydd lluniau, therapydd celf, curadur, pensaer, cynllunydd mewnol, dylunydd graffig, dylunydd ffasiwn, cynllunydd set a gemydd. 

Asesu'r Rhaglen

Mae gan UG Celf a Dylunio un uned:  Portffolio Gwaith Cwrs gwerth 100% 

Mae gan Safon Uwch Celf a Dylunio ddwy uned: Uned gwaith cwrs ymchwiliad personol gwerth 60%, Aseiniad dan Reolaeth gwerth 40%.

Gofynion y Rhaglen

Bydd angen i fyfyrwyr 16 i 19 oed gael o leiaf chwech TGAU graddau A* i C, gan gynnwys TGAU mathemateg neu TGAU Saesneg iaith. Yn ddelfrydol, bydd gan y rheiny sy’n dymuno astudio celf a dylunio radd C neu uwch mewn TGAU celf neu bwnc cysylltiedig a phortffolio o waith. Mae mynediad i fyfyrwyr hŷn sydd heb gymwysterau ffurfiol yn ôl disgresiwn y gyfadran.

Costau Ychwanegol

Mae ffi stiwdio o £25.00 i dalu am adnoddau a chyfarpar arbenigol sydd eu hangen.

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25.00 cyn cofrestru. Efallai y bydd cost ychwanegol fechan os bydd ymweliadau ag orielau celf neu arddangosfeydd.