Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen

Bydd y cymhwyster Lefel UG a Safon Uwch CBAC hwn mewn Addysg Gorfforol yn galluogi dysgwyr i:

Ddatblygu gwybodaeth ddamcaniaethol a dealltwriaeth o'r ffactorau sy'n tanategu gweithgarwch corfforol a chwaraeon a defnyddio'r wybodaeth hon i wella perfformiad

Deall sut y mae cyflyrau ffisiolegol a seicolegol yn effeithio ar berfformiad

Deall y ffactorau cymdeithasol-ddiwylliannol allweddol sydd yn dylanwadu ar gyfranogiad pobl mewn gweithgarwch corfforol a chwaraeon

Deall rôl technoleg mewn gweithgarwch corfforol a chwaraeon

Mireinio eu gallu i berfformio'n effeithiol mewn gweithgarwch corfforol a chwaraeon trwy ddatblygu sgiliau a thechnegau a dewis a defnyddio tactegau, strategaethau a/neu syniadau cyfansoddiadol

Datblygu eu gallu i ddadansoddi a gwerthuso i wella perfformiad

Deall y cyfraniad y mae gweithgarwch corfforol yn ei wneud tuag at iechyd a ffitrwydd

Gwella fel dysgwyr effeithiol ac annibynnol ac fel meddylwyr beirniadol ac adfyfyriol â meddyliau chwilfrydig.

Bydd y dysgwyr yn datblygu dealltwriaeth o'r modd y mae amrywiol gysyniadau damcaniaethol yn effeithio ar eu perfformiad eu hunain, trwy integreiddio theori ac ymarfer. Bydd y dysgwyr hefyd yn cael cyfle i ddatblygu ymwybyddiaeth o faterion cyfoes sydd yn berthnasol i addysg gorfforol a chwaraeon yng Nghymru.

Cipolwg

  Llawn Amser

  UG - Blwyddyn  Safon Uwch Llawn - 2 flynedd

  Campws Graig

Nodweddion y Rhaglen

Rhai agweddau ar asesu ar sail gwaith ymarferol.

Cynigir ystod eang o weithgareddau ymarferol i'w hasesu i ddiwallu anghenion amrywiol y myfyrwyr.

Mae'r staff sy'n dysgu ar y cwrs yn gysylltiedig ag academi chwaraeon Coleg Sir Gâr.

Cynnwys y Rhaglen

Caiff yr unedau canlynol eu hastudio a'u hasesu mewn Lefel UG Addysg Gorfforol

Uned UG 1 (60% o'r cymhwyster UG): Archwilio addysg gorfforol

Mae'r uned hon yn cynnwys y pynciau canlynol:

Pwnc 1 - Ffisioleg ymarfer, dadansoddi perfformiad a hyfforddi

Pwnc 2 - Seicoleg chwaraeon

Pwnc 3 - Caffael sgiliau

Pwnc 4 - Chwaraeon a'r gymdeithas

Caiff Uned 1 ei hasesu trwy arholiad ysgrifenedig: 1¾ awr

Uned UG 2 (40% o'r cymhwyster UG): Gwella perfformiad personol mewn addysg gorfforol

Mae'r uned hon yn cynnwys y canlynol:

Pwnc 1 - Perfformiad ymarferol fel chwaraewr/perfformiwr. Rhaid i ddysgwyr arddangos a chymhwyso'r sgiliau a'r technegau perthnasol ar gyfer UN gamp/gweithgaredd. Dylid chwarae pob gweithgaredd dan amodau cystadleuol/ffurfiol.

Pwnc 2 - Perfformiad ymarferol fel hyfforddwr neu swyddog. Rhaid i ddysgwyr gynllunio a chyflwyno sesiwn hyfforddi fel rhan o raglen hyfforddi FEL Y GAMP YM MHWNC 1

Pwnc 3 - Proffil Perfformiad Personol. Rhaid i'r dadansoddiad o berfformiad personol fod o'r gweithgaredd ymarferol dewisol YR UN GAMP Â PHWNC 1 A 2. Mae'n tanategu cynnwys damcaniaethol priodol y pwnc ac yn darparu cyfle i ddysgwyr arddangos sgiliau meintiol.

Mae Uned 2 yn asesiad heb arholiad

 

Uned UG 1 - Gwerthuso addysg gorfforol

Mae'r pynciau yr un peth ag ar gyfer yr UG ond maent yn fwy gwerthusol ac mae'n hollbwysig eu bod yn cael eu cymhwyso i berfformiad.

Caiff Uned 1 ei hasesu trwy arholiad ysgrifenedig: 2 awr

Uned UG 2 - Mireinio perfformiad personol mewn addysg gorfforol

Pwnc 1 - Perfformiad ymarferol mewn un gweithgaredd fel chwaraewr/perfformiwr, hyfforddwr neu swyddog

Pwnc 2 - Ymchwil Ymchwiliol. Dylai'r ymchwil helpu'r dysgwr i wella ei berfformiad personol fel chwaraewr/perfformiwr, hyfforddwr neu swyddog. Mae'n gysylltiedig â'r gweithgaredd ymarferol dewisol ac yn cynnwys ymchwil i gynnwys pwnc damcaniaethol priodol. Mae'n darparu cyfleoedd i ymgeiswyr arddangos sgiliau meintiol.

Mae Uned 2 yn asesiad heb arholiad 

 

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae Safon Uwch yn gosod sail wych ar gyfer symud ymlaen i gymwysterau lefel uwch megis graddau neu Ddiplomâu Cenedlaethol Uwch.

Gyda chymhwyster mewn Addysg Gorfforol gall ymgeiswyr fynd ymlaen i addysg uwch a dilyn gyrfa mewn dysgu a hyfforddi neu chwaraeon proffesiynol, neu waith yn y diwydiant hamdden, rheolaeth hamdden neu'r diwydiant iechyd a ffitrwydd.

Asesu'r Rhaglen

Lefel UG: 

  • Un arholiad diwedd blwyddyn
  • Asesu trwy berfformiad ymarferol,
  • Asesiad ar hyfforddi/gweinyddu
  • Cwblhau Proffil Perfformiad Personol

Safon Uwch: 

  • Un arholiad diwedd blwyddyn
  • Asesu trwy berfformiad ymarferol neu Asesiad ar hyfforddi/gweinyddu
  • Cwblhau ymchwiliad ymchwiliol

Gofynion y Rhaglen

Bydd angen o leiaf chwech TGAU graddau A* i C ar fyfyrwyr 16 - 19 oed a hanes profedig o gymryd rhan mewn chwaraeon - unigol neu dîm.  Y graddau TGAU ar gyfer mynediad i addysg gorfforol yw: 

Addysg Gorfforol - B 

Mathemateg - C+ 

Saesneg neu Gymraeg Iaith (1af) - C

Gwyddorau - CC

Costau Ychwanegol

 Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.