Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Ffotograffiaeth Safon Uwch / Uwch Gyfrannol

Disgrifiad o'r Rhaglen

Rhaglen dwy flynedd yw hon sy’n canolbwyntio ar ddatblygu dealltwriaeth eang o ffotograffiaeth.  Nod y rhaglen yw bod pob dysgwr yn datblygu ei lais unigryw ei hun gan ddefnyddio delweddaeth weledol, a chymhwyso dealltwriaeth dechnegol a chyd-destunol yn hyderus i wireddu ei uchelgais greadigol.  Anogir dysgwyr i archwilio diddordebau a syniadau unigol dros ystod o genres trwy ddatblygu llyfrau braslunio i gofnodi eu cynnydd. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn cipio eiliad, archwilio eich amgylchedd neu mewn cymryd ffotograffau artistig cyffrous bydd y cwrs hwn yn archwilio'r themâu hyn.  Bydd y cwrs yn edrych ar pam fod ffotograffiaeth yn bwysig fel cyfrwng gweledol, ei chyd-destun hanesyddol ac artistig yn ogystal â sut y gallwch ei datblygu fel offeryn gweledol i greu celfyddyd.  Rydyn ni’n astudio cyfansoddiad, goleuo, technegau camera, Adobe Photoshop, triniaeth artistig a dysgu annibynnol.  Mae dilyniant i gyrsiau sylfaen a gradd yn gyffredin mewn ffotograffiaeth, dylunio a chelfyddyd gain. 

Cipolwg

  Llawn Amser

  UG - Blwyddyn   Safon Uwch Llawn - 2 Flynedd

  Campws Graig

Nodweddion y Rhaglen

Caiff dulliau analog a digidol o greu delweddau eu dysgu yn ogystal â phrosesau arbrofol, e.e. Twll Pin 

Caiff meddalwedd o safon ddiwydiannol, yn bennaf Photoshop a Bridge, eu dysgu trwy gydol y cwrs. 

Mae camerâu, goleuadau a chyfarpar arall ar gael i'r myfyrwyr eu benthyg.  Caiff astudiaethau hanesyddol a chyd-destunol eu hintegreiddio ym mhrosiectau personol pob myfyriwr.  Mae dysgwyr yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn cystadlaethau lleol a chenedlaethol.  Trefnir ymweliadau rheolaidd ag arddangosfeydd, orielau a gweithdai ar gyfer yr holl ddysgwyr.

Mae holl ddysgwyr yr ail flwyddyn a dysgwyr dethol o'r flwyddyn gyntaf yn arddangos eu gwaith mewn arddangosfa diwedd blwyddyn.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae llawer o’n myfyrwyr yn mynd ymlaen i astudio celfyddydau creadigol, gan arbenigo mewn ffotograffiaeth, i ysgolion celf yng Nghymru a Lloegr ac maen nhw wedi sefydlu gyrfaoedd mewn ffasiwn, hysbysebu, neu wedi sefydlu eu busnesau ffotograffiaeth eu hunain.

Asesu'r Rhaglen

Lefel UG

100% o’r gwaith cwrs yn canolbwyntio ar y portffolio a 

 

Lefel U2

Gwaith cwrs 76%, Asesiad Rheoledig 24%

Gofynion y Rhaglen

Bydd angen i fyfyrwyr 16 i 19 oed gael o leiaf chwech TGAU graddau A* i C, gan gynnwys TGAU mathemateg neu TGAU Saesneg iaith. Yn ddelfrydol, bydd gan y rheiny sy’n dymuno astudio celf a dylunio radd C neu uwch mewn TGAU celf neu bwnc cysylltiedig a phortffolio o waith. Mae mynediad i fyfyrwyr hŷn sydd heb gymwysterau ffurfiol yn ôl disgresiwn y gyfadran.

Costau Ychwanegol

Mae yna ffi stiwdio o £25 i dalu am adnoddau a chyfarpar arbenigol sydd eu hangen.

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru. Efallai y bydd cost ychwanegol fechan os bydd ymweliadau ag orielau celf neu arddangosfeydd.