Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Dylunio Graffig

Disgrifiad o'r Rhaglen

Ydych chi'n edrych ar hysbysebion, cynlluniau cylchgronau neu arddangosfeydd busnes/adwerthu ac yn meddwl y byddech chi'n hoffi gyrfa mewn creadigrwydd?  Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dylunio, archwilio eich creadigrwydd a datblygu gwell dealltwriaeth o’r egwyddorion gweledol a ddefnyddir mewn marchnata, yna Dylunio Graffig yng Ngholeg Sir Gâr yw’r cwrs i chi. 

Byddwch yn datblygu ac yn meithrin eich dealltwriaeth o’r elfennau gweledol a fydd yn eich galluogi i ddylunio, brandio a chynhyrchu graffeg o safon broffesiynol yn effeithiol.  Rydym yn astudio technegau darluniadol mewn lliw, cyfansoddiad, teipograffeg, a Delweddau mewn fformatau traddodiadol a digidol trwy Adobe Photoshop ac Illustrator sy’n galluogi’r holl gyfranogwyr i gynhyrchu safon uchel yn eu gwaith portffolio.  Mae’r cymhwyster hwn yn arwain at ddilyniant i gyrsiau sylfaen a chyrsiau gradd ac mae’n bwnc partner rhagorol ar gyfer cael mynediad i gymwysterau uwch mewn graffeg, ffotograffiaeth, dylunio a chelfyddyd gain. 

Cipolwg

  Llawn Amser

  UG - Blwyddyn   Safon Uwch Llawn - 2 Flynedd

  Campws Graig

Nodweddion y Rhaglen

Rhaglen ddwy flynedd yw hon, sy’n canolbwyntio ar ddatblygu dealltwriaeth eang o gyfathrebu graffig yn y cyfryngau cymdeithasol, marchnata a hysbysebu.  Mae cyfathrebu graffig yn ymwneud â datblygu’r gallu i gyfathrebu’n weledol; defnyddio arloesedd a chreadigrwydd i ddatrys problemau dylunio, gan archwilio cyfryngau a phrosesau dylunio i gyfathrebu syniadau. 

Nod y rhaglen yw bod pob dysgwr yn datblygu ei lais unigryw ei hun gan ddefnyddio delweddaeth weledol, a chymhwyso dealltwriaeth dechnegol a chyd-destunol yn hyderus i wireddu ei fwriadau.  Anogir dysgwyr i archwilio diddordebau a syniadau unigol dros ystod o genres trwy ddatblygu llyfrau braslunio i gofnodi eu cynnydd.  Mae'r rhaglen yn cynnwys technegau megis creu delweddau digidol gan ddefnyddio Photoshop ac Illustrator, darlunio traddodiadol, collage a gwneud printiau.  Mae datblygu syniadau gan ddefnyddio lluniadu arsylwadol uniongyrchol a ffotograffiaeth yn fan cychwyn hanfodol ar gyfer pob prosiect.

Darperir cyfleoedd a chystadlaethau allanol i’r holl ddysgwyr er mwyn eu gwthio y tu hwnt i’w cylch cysur a datblygu profiadau allgyrsiol.  Mae’r holl ddysgwyr yn cael y newyddion diweddaraf am arddangosfeydd cyfredol a digwyddiadau o ddiddordeb, gyda theithiau'n cael eu trefnu drwy gydol y flwyddyn.  Mae UG cyfathrebu graffig yn cynnwys portffolio gwaith cwrs ac asesiad dan reolaeth ac mae Safon Uwch cyfathrebu graffig yn cynnwys modiwl portffolio wedi'i sbarduno gan y myfyriwr ei hun ac asesiad dan reolaeth a osodir yn allanol. 

Liam Olczyk

Mae astudio cyfathrebu graffig yng Ngholeg Sir Gâr wedi bod yn brofiad anhygoel. 

Rwy'n dysgu'r holl sgiliau technegol sydd eu hangen arnaf i lwyddo yn y cwrs a chefais y rhyddid i archwilio pynciau a chysyniadau rwy'n frwdfrydig yn eu cylch.   

Roedd yr awyrgylch yn yr adran gelf a dylunio yn caniatáu i mi deimlo'n hyderus wrth gamu y tu allan i'm cylch cysur o ran fy ngwaith celf. 

Diolch i help fy narlithwyr, mae gen i gyfle nawr i astudio cyfathrebu graffig yn Plymouth sy'n brifysgol sy'n arbenigo mewn celf a dylunio.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae ein myfyrwyr graffeg llwyddiannus wedi mynd i Gaerdydd, Abertawe, Caerfaddon, Ysgol Gelf Caerfyrddin a Llundain i astudio ar gyrsiau Graffeg a Darlunio gan arwain at lefelau cyflawniad uchel a chyflogaeth o fewn diwydiannau cysylltiedig.  Mae gennym nifer sylweddol o'n myfyrwyr sy'n cwblhau'r cwrs ac sy’n mynd yn syth i brentisiaeth Dylunio Graffig neu yrfa lawn amser yn y proffesiwn.  Bydd y sgiliau rydych yn eu hennill a'u datblygu ar y cwrs yn eich paratoi ar gyfer pa bynnag lwybr sydd fwyaf addas i chi: ar gyfer y byd gwaith, prentisiaethau neu lwybrau Addysg Uwch.

Yn 2018

  • Lefel UG - enillodd 45% o’n myfyrwyr radd A*-B; 72% A-C; enillodd 100% raddau A*-E.
  • Ar U2 - dyfarnwyd A-C i 78% ac enillodd 100% radd A*-E

Asesu'r Rhaglen

Lefel UG - 40% o'r radd gyflawn.

Gwaith cwrs i gyd gyda phwyslais cryf ar waith portffolio a llyfrau braslunio, ymchwilio a datblygu manwl.

U2, Safon Uwch - 60% o’r radd gyflawn.

Gwaith cwrs 76%, Asesiad Rheoledig 24%.  Eto mae’r portffolio a’r manylder mewn llyfrau braslunio yn hanfodol ar gyfer y graddau uwch.

Gofynion y Rhaglen

Bydd angen i fyfyrwyr 16 i 19 oed gael o leiaf chwech TGAU graddau A* i C, gan gynnwys TGAU mathemateg neu TGAU Saesneg iaith.  Yn ddelfrydol, bydd gan y rheiny sy’n dymuno astudio celf a dylunio radd C neu uwch mewn TGAU celf neu bwnc cysylltiedig a phortffolio o waith. Mae mynediad i fyfyrwyr hŷn sydd heb gymwysterau ffurfiol yn ôl disgresiwn y gyfadran.

Costau Ychwanegol 

Mae yna ffi stiwdio o £25 i dalu am adnoddau a chyfarpar arbenigol sydd eu hangen.

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru. Efallai y bydd cost ychwanegol fechan os bydd ymweliadau ag orielau celf neu arddangosfeydd.