Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Cymraeg Ail Iaith

Disgrifiad o'r Rhaglen

Y Gymraeg yw un o drysorau Cymru.  Mae'n rhan o'r hyn sy'n ein diffinio fel pobl ac fel cenedl” (Llywodraeth Cymru). Ydych chi am fod yn un o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050? Ydych chi am y wefr o allu cyfathrebu mewn mwy nag un iaith? Ydych chi am well cyfleoedd gwaith? Ydych chi’n hoff o her? Yna, astudio Cymraeg yw'r opsiwn iawn i chi yn bendant! Yn ystod y cwrs byddwch yn dod ar draws ffilmiau Cymraeg a llenyddiaeth Gymraeg; byddwch yn ymgymryd ag ymchwil unigol; byddwch yn dysgu am hanes yr iaith ac yn caffael yr adnoddau iaith i'ch galluogi i gyfathrebu mewn ystod eang o sefyllfaoedd a chyd-destunau. Byddwch yn datblygu ystod eang o sgiliau trosglwyddadwy megis  datrys problemau, hyblygrwydd deallusol, gwaith tîm a chreadigrwydd - a bydd y rhain i gyd yn eich gwneud yn gyflogadwy iawn ac yn fyfyriwr dymunol ar gyfer unrhyw gwrs prifysgol.  

Cipolwg

  Llawn Amser

  UG - Blwyddyn;  Safon Uwch Llawn - 2 Flynedd

  Campws Graig

Nodweddion y Rhaglen

Fe'ch anogir i ddefnyddio'r Gymraeg i gyfathrebu ar bob cyfle er mwyn datblygu eich hyder a'ch rhuglder.

Byddwch yn cael cyfle i weithio ar y cyd ac yn unigol, gan ganiatáu i chi archwilio themâu a phynciau mewn dyfnder a manylder.

Byddwch yn cael cefnogaeth a chyngor penodol i'ch helpu gyda chywirdeb eich gwaith.  

Cynnwys y Rhaglen

Mae’r cwrs yn cynnwys 6 uned fel a ganlyn:

UG

Uned 1 - Y Ffilm a Llafaredd

Uned 2 - Asesiad Diarholiad (Portffolio o waith ysgrifenedig)

Uned 3 - Defnyddio Iaith a Barddoniaeth

Safon Uwch

Uned 4 - Y Ddrama a Llafaredd

Uned 5 - Y Gymraeg yn y Gymdeithas a Thrawsieithu

Uned 6 - Defnyddio Iaith a’r Stori Fer

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae galw mawr am bobl sydd â sgiliau Cymraeg a dwyieithog yng Nghymru ar hyn o bryd. Mae cael Safon Uwch mewn Cymraeg yn golygu eich bod wedi cyflawni hyfedredd uchel yn yr iaith ac, o ganlyniad, bydd yn eich gwneud yn apelgar iawn i lawer o gyflogwyr yng Nghymru. Mae sgiliau Cymraeg yn arbennig o ddymunol mewn meysydd fel Iechyd a Gofal Cymdeithasol, y Cyfryngau a Ffilm, Llywodraeth Leol ac Addysg.

Os hoffech barhau â'ch astudiaeth o'r Gymraeg ar lefel gradd, mae yna ystod o gyrsiau ar gael sy'n caniatáu i chi ganolbwyntio ar eich meysydd diddordeb penodol, gyda llawer ohonynt yn dod gyda grantiau a bwrsariaethau.

Asesu'r Rhaglen

UG

Uned 1 - Arholiad llafar - 15% 

Uned 2 – Gwaith cwrs - 10%

Uned 3 - Arholiad ysgrifenedig - 15%

 

U2

Uned 4 - Arholiad llafar - 25% 

Uned 5 - Arholiad ysgrifenedig - 15%

Uned 5 - Arholiad ysgrifenedig - 20%

Gofynion y Rhaglen

Fel rheol mae'n ofynnol bod gan fyfyrwyr 16 - 19 oed o leiaf 6/7 TGAU graddau A* - C.

Mae angen B mewn TGAU Cymraeg a C neu uwch mewn Saesneg Iaith a Mathemateg hefyd. 

Mae mynediad i fyfyrwyr hŷn sydd heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno’r gyfadran.

Costau Ychwanegol

Bydd gennych fynediad i ystod o gyfarpar ac adnoddau, a fydd yn ddigonol ar gyfer cwblhau eich rhaglen astudio.

Fodd bynnag, bydd disgwyl i chi gyfrannu at gostau tocynnau a theithio unrhyw ddigwyddiadau allgyrsiol a drefnir yn ystod y cwrs

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.