Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Saesneg Llenyddiaeth

Disgrifiad o'r Rhaglen

Oes gennych chi gariad at lyfrau?  Ydych chi'n ymgolli mewn emosiwn llenyddiaeth?  O fewn y cwrs hwn, bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i astudio’r tri genre allweddol mewn llenyddiaeth: Rhyddiaith; Barddoniaeth; a Drama. Dewisir amrywiaeth o destunau o Nofelau Clasurol, megis ‘Jane Eyre’ gan Charlotte Bronte i destunau mwy cyfoes megis ‘N-W’ gan Zadie Smith.  Er, mae'r testunau'n newid ar gylch o ddwy i dair blynedd.  

Gofynnir i fyfyrwyr Saesneg@CSG weithio ar destunau penodol, o wahanol ganrifoedd ar draws amser a datblygu eu sgiliau damcaniaethol a'u sgiliau cyfathrebu er mwyn dadansoddi llenyddiaeth.  Asesir y cwrs hwn yn bennaf trwy arholiadau ffurfiol, allanol, er mae un uned gwaith cwrs yn cael ei chwblhau yn y gwersi ym mlwyddyn dau, dan amodau rheoledig. 

Cipolwg

  Llawn Amser

  UG - Blwyddyn           Safon Uwch Llawn - 2 flynedd

  Campws Graig

Nodweddion y Rhaglen

Darllenir ystod eang o destunau o’r canol oesoedd i’r cyfnod modern, ar draws y genres allweddol o ryddiaith, barddoniaeth a drama.  Yn arbennig, rydym yn canolbwyntio ar, ac yn mireinio, eich sgiliau trafod, cyflwyno ac ysgrifennu traethawd ffurfiol.  Mae datblygu sgiliau trosglwyddadwy a chymryd rhan mewn gweithgareddau allanol yn cynnwys ymweld â'r theatr a seminarau gan ddarparwyr addysg uwch yn cael eu hannog trwy gydol eich dwy flynedd gyda ni yn Saesneg@CSG.

Cynnwys y Rhaglen

Mae Safon Uwch Saesneg llenyddiaeth yn cynnwys ystod eang o destunau a dulliau gweithredu ar draws blwyddyn un a blwyddyn dau.  Ym mlwyddyn un, rydym yn ymchwilio i’r dyfeisiau, y strategaethau a’r technegau llenyddol a ddefnyddir mewn drama, rhyddiaith a barddoniaeth.  Rydym yn adeiladu ar y sgiliau hyn ym mlwyddyn dau ac yn ymchwilio ymhellach i ddadansoddi barddoniaeth glasurol a chyfoes, a thestun o waith Shakespeare.  Eleni rydym yn astudio The Tempest. 

Gan ddefnyddio’r sgiliau a’r technegau a ddysgwyd yn y dosbarth, gwneir y gwaith cwrs ar ddau destun rhyddiaith: un cyn-2000 ac un ôl-2000.  Caiff hwn ei sefyll dan amodau rheoledig a’i gymedroli’n allanol. 

Dilyniant a Chyflogaeth

Gall Safon Uwch Saesneg Llenyddiaeth arwain at lwyddiant mewn Addysg Uwch a allai arwain at yrfaoedd mewn Newyddiaduraeth, Ysgrifennu Creadigol, Cyhoeddi, y Cyfryngau, Addysgu, Llyfrgellyddiaeth, Celfyddydau Perfformio, Hysbysebu a Marchnata.  Mae'n amhrisiadwy i'r rheiny sy'n mynd ymlaen i'r Cyfryngau, y Gyfraith, Newyddiaduraeth, Ysgrifennu Creadigol, Addysgu, ac ati. Yn fwyaf diweddar, mae un o’r myfyrwyr Safon Uwch Saesneg Llenyddiaeth wedi mynd ymlaen i Brifysgol Caerdydd i astudio Saesneg ac mae wedi gosod targed uchelgeisiol iddi ei hun i fynd ymlaen i herio J K Rowling fel awdur llwyddiannus nofelau i blant yn eu harddegau.

88% A* - C a 100% A* - E yn arholiadau 2018.

Asesu'r Rhaglen

Mae Lefel UG Saesneg Llenyddiaeth yn cael ei asesu trwy ddau arholiad allanol:

  • Drama a Rhyddiaith: 20% o’r radd Safon Uwch.
  • Barddoniaeth: 20% o’r radd Safon Uwch.

Ym mlwyddyn dau, mae Safon Uwch Saesneg Llenyddiaeth yn cael ei asesu trwy ddau arholiad allanol ac un modiwl gwaith cwrs:

  • Dadansoddi Barddoniaeth a Barddoniaeth Glasurol: 20% o’r radd Safon Uwch.
  • Shakespeare: The Tempest: 20% o’r radd Safon Uwch.
  • Uned gwaith cwrs ar ddau destun rhyddiaith, un cyn-2000 ac un ôl-2000: 20% o’r radd Safon Uwch.  

Gofynion y Rhaglen

Fel rheol bydd yn ofynnol i fyfyrwyr 16 i 19 oed fod ag o leiaf saith TGAU  graddau A* i C. 

TGAU gradd B neu uwch mewn Saesneg llenyddiaeth ac o leiaf gradd C mewn Saesneg iaith.  Mae bod â gwir ddiddordeb a chariad at ddarllen a siarad am destunau (nofelau, dramâu, rhyddiaith a barddoniaeth) yn hanfodol.  Mae gan y cwrs hwn lefel uchel o ysgrifennu lefel uwch a sgiliau ysgrifennu estynedig. 

Mae mynediad i fyfyrwyr hŷn sydd heb gymwysterau ffurfiol yn ôl disgresiwn y gyfadran. 

Costau Ychwanegol

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru. 

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.