Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Saesneg Iaith a Llenyddiaeth

Disgrifiad o'r Rhaglen

P'un a ydych chi'n mwynhau dadlau sut mae byd llenyddiaeth yn siapio ein ffordd o feddwl; trafod sut mae ysgrifenwyr wedi datblygu technegau a meistroli'r defnydd o'r iaith Saesneg, neu ddeall y ffactorau cyd-destunol sydd wedi helpu i ddylanwadu ar destun, yna Safon Uwch mewn Saesneg iaith a llenyddiaeth yw'r cwrs i chi.  

Rydym yn astudio amrywiaeth eang o destunau gwahanol dros y ddwy flynedd, yn amrywio o waith ffeithiol, i elfennau clasurol barddoniaeth a drama.  Mae Saesneg iaith a llenyddiaeth yn bwnc hwyluso i mewn i nifer o raddau prifysgol a llwybrau gyrfaol, gan gynnwys newyddiaduraeth, ysgrifennu creadigol a bywgraffyddol, y gyfraith, darlithio, curadu ac addysgu. 

Cipolwg

  Llawn Amser

  UG - Blwyddyn          Safon Uwch Llawn - 2 flynedd 

  Campws Graig

Nodweddion y Rhaglen

Bydd y cwrs hwn yn rhoi sylfaen i chi yn yr agweddau technegol ar astudio iaith; gan wella cywirdeb ysgrifennu'r myfyrwyr eu hunain a'u hyder wrth ddefnyddio a thrafod nodweddion iaith penodol.  Ceir elfen ysgrifennu creadigol sylweddol ar lefel UG ac U2 hefyd ac rydym yn treulio amser yn dadansoddi strategaethau llwyddiannus a thechnegau llenyddol er mwyn cynorthwyo gyda chynnydd a llwyddiant ar lefel Safon Uwch. 

Yn Saesneg@CSG, rydym yn darparu ystod o weithgareddau ymarferol ac ymweliadau allanol i annog myfyrwyr i gymryd rhan weithredol a darparu ysgogiad ar gyfer eu gwaith ysgrifennu eu hunain. Mae pumdeg y cant o'r cwrs yn seiliedig ar destunau llenyddol, felly mae myfyrwyr yn ymgyfarwyddo ymhellach â barddoniaeth, drama a rhyddiaith.  Mae'r cwrs yn cyfuno'n dda gyda phynciau eraill yn y dyniaethau, ond mae hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer myfyrwyr gwyddoniaeth sydd angen parhau i ddatblygu eu sgiliau cyfathrebu.  Mae cyfuniadau eraill yn gweithio'n dda iawn gyda Saesneg iaith a llenyddiaeth, yn enwedig astudio ieithoedd tramor ac astudiaethau cyfryngau a ffilm.Cynnwys y Rhaglen

Lefel UG 

Yn UG/blwyddyn 1, byddwch yn astudio'r broses a dadansoddi cymharol o fewn ysgrifennu creadigol.  Caiff hyn ei ategu a'i ddatblygu trwy astudio llenyddiaeth mewn rhyddiaith a drama a all eich helpu i ddatblygu sgiliau ehangach a mwy soffistigedig yn eich ysgrifennu chi.  

Lefel U2

Yn astudiaethau'r ail flwyddyn, rydym yn edrych yn feirniadol ar destun o waith Shakespeare ac yn datblygu eich sgiliau rhyddiaith a barddoniaeth ymhellach wrth ddadansoddi testunau nas gwelwyd o'r blaen.  Mae yna elfen o waith cwrs, sy’n werth 20% o gyfanswm eich Safon Uwch, a gwneir hwn dan amodau rheoledig yn y gwersi, ond caiff ei gymedroli’n allanol. 

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae myfyrwyr Saesneg diweddar wedi symud ymlaen yn llwyddiannus i yrfaoedd a graddau prifysgol yn y gyfraith, newyddiaduraeth, ysgrifennu copi, cyfieithu, gwleidyddiaeth ac addysgu. Aeth myfyriwr Safon Uwch diweddar yn y pwnc hwn ymlaen i Brifysgol Caerdydd, i ddilyn gyrfa yn y gyfraith. Bu’r sgiliau a'r wybodaeth a ddatblygwyd ganddo ac a enillwyd yn ystod ei astudiaethau Saesneg o gymorth mawr iddo wrth ennill swydd yn y Senedd ym Mae Caerdydd, yn cynorthwyo aelodau o’r senedd. Mae wedi priodoli ei lwyddiant mewn maes cystadleuol iawn i'w allu i gyfathrebu'n effeithiol ac i feddwl yn feirniadol am y byd o'i gwmpas - sgiliau a ddysgwyd ganddo yn Saesneg@CSG. 

Ar U2, cyfradd basio A* - E o 100%. 

Asesu'r Rhaglen

Asesir ar ffurf arholiadau ysgrifenedig a phortffolio o waith cwrs. 

Ar UG, mae'r arholiad yn canolbwyntio ar ddadansoddi testunau nas gwelwyd o'r blaen a thraethawd ar destun rhyddiaith ffuglen a astudiwyd yn ystod y flwyddyn. Ar U2, mae'r arholiad unwaith eto'n canolbwyntio ar ddadansoddi darn nas gwelwyd o'r blaen ac mae'r traethawd yn ymwneud ag ymchwilio i destunau dwy ddrama a astudiwyd yn ystod y flwyddyn. 

Mae'r gwaith cwrs ar y ddwy lefel yn golygu gwaith ysgrifennu ac ymchwilio annibynnol.  Gallai’r themâu gynnwys ffuglen gothig neu gyflwyno'r profiad o ryfel.  Mae'n ofynnol hefyd i fyfyrwyr ysgrifennu esboniadau manwl lle maent yn archwilio'r dewisiadau y maent wedi'u gwneud o ran ffurf, strwythur ac iaith. 

Gofynion y Rhaglen

Fel rheol, bydd yn ofynnol i fyfyrwyr 16 i 19 oed fod ag o leiaf chwech TGAU graddau A* i C. 

Graddau B+ mewn Saesneg llenyddiaeth a Saesneg iaith hefyd. 

Mae mynediad i fyfyrwyr hŷn sydd heb gymwysterau ffurfiol yn ôl disgresiwn y maes cwricwlwm.

Costau Ychwanegol

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru. 

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.