Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Ffrangeg

Disgrifiad o'r Rhaglen

Daearyddiaeth yw'r allwedd i ddeall lleoedd a phobl.  Mae'n ein helpu i wneud synnwyr o'n bywydau ein hunain yn y byd ac i wynebu materion hanfodol megis erydu arfordirol, llygredd plastigion, newid yn yr hinsawdd, lleihad mewn cyflenwadau ynni, tlodi a gwrthdaro.   Mae'n cwmpasu safbwyntiau ffisegol, dynol, geowleidyddol a gofodol/GIS ar y byd a'r dirwedd a'r ffiniau newidiol.  Hefyd, mae’n bwnc ymarferol, sy'n dysgu llawer o sgiliau trosglwyddadwy i fyfyrwyr gan gynnwys, nodi patrymau, dadansoddi data, defnyddio ystadegau, deall gwahanol safbwyntiau, gwaith map, tirfesur, datrys problemau a meddwl yn feirniadol.

Mae myfyrwyr yn cael y cyfle i astudio daearyddiaeth trwy brofiadau gwaith maes rheolaidd.  Mae myfyrwyr yn astudio ardaloedd annibynnol a diwylliannol newidiol Bryste.  Rydym yn treulio tri diwrnod ar ymweliad maes preswyl â Dorset; yn dringo a cherdded dros glogwyni a bwâu arfordirol a dysgu am y berthynas rhwng y dirwedd, y ddaeareg isod a rheolaeth y tir.  Yn yr ail flwyddyn, mae myfyrwyr yn cwblhau darn o waith cwrs (20%) sy’n rhoi’r cyfle iddynt astudio amrywiaeth o bynciau megis sbwriel traeth a llygredd dŵr, rheolaeth arfordirol, neu effaith mudo ar fannau adwerthu.

Cipolwg

  Llawn Amser

  UG - Blwyddyn.  Safon Uwch Llawn - 2 Flynedd

  Campws Graig

Nodweddion y Rhaglen

Mae myfyrwyr yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o'r byd ar lefelau lleol, rhanbarthol a byd-eang. Mae'n gwneud myfyrwyr yn ymwybodol o ddatblygiad cynaliadwy.  Mae daearyddiaeth yn darparu dealltwriaeth o'r cydberthynas rhwng dynion a'r amgylchedd ffisegol.  

Mae daearyddiaeth yn galluogi myfyrwyr i gymryd rhan yn y broses ddysgu trwy waith maes a gwaith ymarferol.

Gall daearyddiaeth annog ymdeimlad personol o ddinasyddiaeth a'r gallu i wneud penderfyniadau gwybodus drwy astudio sensitif a beirniadol gydag ymwybyddiaeth o eraill.  Mae daearyddiaeth yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu gwerthoedd a'u dealltwriaeth eu hunain ynglyn â safbwyntiau a chanfyddiadau pobl sy'n ymwneud â'r broses o wneud penderfyniadau, yn arbennig y rheiny sy'n ymwneud â defnyddio a rheoli adnoddau a'r amgylchedd.Cynnwys y Rhaglen

Lefel UG - Blwyddyn 1 

Yn eich blwyddyn gyntaf yn astudio daearyddiaeth, byddwch yn archwilio’r broses arfordirol, tirffurfiau a rheolaeth ac yn edrych ar leoedd newidiol, gan roi ymagwedd gytbwys tuag at ddaearyddiaeth ffisegol a dynol a'r berthynas rhwng pobl a'r amgylchedd, y prosesau ffisegol yr ydym yn byw ynddynt.  Mae yna deithiau maes a theithiau maes preswyl i helpu myfyrwyr wneud y cysylltiadau rhwng yr hyn sy'n cael ei astudio yn y dosbarth a sut y mae hi yn y byd go iawn. Hefyd, rydym yn datblygu sgiliau daearyddol hanfodol a fydd yn cael eu hadeiladu ymhellach ym mlwyddyn dau. 

U2 - Safon Uwch - Blwyddyn 2 

Mae blwyddyn dau mor berthnasol i'r byd geowleidyddol yr ydym ni ynddo heddiw. Mae’r pynciau dan sylw yn ein cynorthwyo i archwilio systemau a llywodraethiant byd-eang sydd yn aml yn arwain at faterion ac anghydfodau sy'n croesi ffiniau.  Defnyddiwn sgiliau dadansoddol i gael gwell dealltwriaeth o faterion megis ymateb i drychineb naturiol, llygru ein cefnforoedd, diogelwch bwyd ac ynni ac ati.  Maent yn gyfoes ac yn berthnasol i ni gyd a byddant yn dylanwadu ar ein mannau gwaith, ein teuluoedd a'n perthnasoedd â gwledydd ledled y byd.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae myfyrwyr llwyddiannus wedi mynd ymlaen i astudio daearyddiaeth ym Mhrifysgolion Caergrawnt, Caerwysg, Queen's yn Belfast, Bryste, Caerhirfryn a Plymouth.  Maen nhw wedi mynd ymlaen i astudio cysylltiadau rhyngwladol ym Mhrifysgol y Frenhines Mary, Llundain, cynllunio trefol ym Mhrifysgol Caerdydd a daeareg a daearyddiaeth ym Mhrifysgolion Aberdeen ac Aberystwyth.  Mae myfyrwyr sydd â gradd mewn daearyddiaeth wedi sicrhau swyddi mewn adrannau cynllunio tref a dinas, cwmnïau olew a nwy, syrfeo tir, asiantaethau cludiant, Asiantaeth yr Amgylchedd/Cyfoeth Naturiol Cymru, ac elusennau tramor fel Oxfam.  Mae gyrfaoedd sy'n dilyn o radd mewn daearyddiaeth yn cynnwys rheolaeth afonydd, rheolaeth arfordirol, amddiffynfeydd rhag llifogydd, gweithiwr datblygu cadwraeth, rheolaeth digwyddiadau, logisteg, cyfrifeg a wardeniaid y Parc Cenedlaethol. 

Yn 2017, enillodd un o’n dysgwyr MAT radd A* mewn daearyddiaeth, A mewn datblygiad y byd ac A* mewn llywodraeth a gwleidyddiaeth. Wrth lunio ei gais i Brifysgol Caergrawnt, fe wnaeth yr athro daearyddiaeth ei gynorthwyo i baratoi ar gyfer ei arholiad Asesu Sgiliau Meddwl (TSA) a rhoddwyd cyfweliadau ffug iddo i baratoi ar gyfer ei gyfweliad prifysgol. 

Asesu'r Rhaglen

Lefel UG- Blwyddyn un

Uned 1 Tirweddau arfordirol arholiad ysgrifenedig 24% 

Uned 2 Lleoedd newidiol arholiad ysgrifenedig 16%

U2 - Safon Uwch - Blwyddyn dau 

Uned 3 - Systemau byd-eang a llywodraethiant byd-eang (cylchred ddŵr, cylchred garbon, llywodraethiant cefnforoedd a mudo) arholiad ysgrifenedig 24% 

Uned 4 - Themâu cyfoes mewn daearyddiaeth (Datblygiad yn Affrica Is-Sahara, Dilemâu ynni a pheryglon tectonig) arholiad ysgrifenedig 16% 

Uned 5 - Gwaith cwrs Ymchwiliad Annibynnol 20% - gwaith maes a rhai amodau dan reolaeth Gofynion y Rhaglen

Fel rheol bydd angen i fyfyrwyr 16 i 19 oed gael o leiaf chwech TGAU graddau A* i C. Mae Saesneg iaith, mathemateg a gwyddorau yn hanfodol. 

Mae TGAU Daearyddiaeth yn ddymunol. Caniateir i fyfyrwyr heb TGAU daearyddiaeth gofrestru ar y cwrs ar sail trafodaeth gyda darlithydd y cwrs yn gyntaf.  Mae mynediad i fyfyrwyr hŷn sydd heb gymwysterau ffurfiol yn ôl disgresiwn y gyfadran.

Costau Ychwanegol

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru. 

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.