Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Astudiaethau Crefyddol

Disgrifiad o'r Rhaglen

P’un a ydych yn ystyried eich hun yn berson crefyddol ai peidio, neu a ydych yn meddwl bod crefydd wedi chwarae rhan gadarnhaol neu negyddol mewn hanes; mae’n ffaith ddiamheuol bod dyn, o ddechrau amser, wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau yr ydym bellach yn eu galw yn grefydd, megis addoli, gweddi a defodau sy'n nodi cyfnodau pwysig mewn bywyd.

Mae llythrennedd mewn meddwl ac ymarfer crefyddol yn sgil allweddol, gyda’r potensial i feithrin parch a goddefgarwch yn seiliedig ar wybodaeth yn hytrach na thybiaeth. P’un a ydych yn mynd i’r afael â’r pynciau o safbwynt cred benodol neu heb un o gwbl, bydd yna lawer a fydd yn ennyn eich diddordeb yn ddeallusol ac yn herio eich rhagdybiaethau.

Bydd y pwnc hefyd yn eich gadael gyda llawer o sgiliau trosglwyddadwy, a fydd yn ddefnyddiol iawn nid yn unig ar gyfer eich astudiaethau yn y dyfodol ond yn eich bywyd o ddydd i ddydd ac yn y ffordd rydych yn mynd i’r afael â sefyllfaoedd a phroblemau rydych yn eu hwynebu.  Caiff y pwnc ei gydnabod yn eang gan brifysgolion a gall weithio’n dda gyda’r dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol megis Hanes, Cymdeithaseg, Gwleidyddiaeth a Saesneg, yn ogystal ag ochr yn ochr â’r gwyddorau a phynciau mathemategol.

Cipolwg

  Llawn Amser

  UG - Blwyddyn   Safon Uwch Llawn - 2 Flynedd 

  Campws Graig

Nodweddion y Rhaglen

Mae cymhwyster Safon Uwch CBAC mewn Astudiaethau Crefyddol wedi'i foderneiddio'n drylwyr i adlewyrchu diddordebau pobl ifanc. Felly mae'r cwrs yn canolbwyntio ar faterion moesegol moesol a chyfyng-gyngor athronyddol ac ar agwedd amlddiwylliannol tuag at Grefyddau'r Byd. Astudir Bwdhaeth fel ein prif draddodiad crefyddol, ochr yn ochr ag uned moeseg ac athroniaeth. 

Asesir y cwrs trwy ysgrifennu traethodau ar ffurf arholiad. Mae hyn yn golygu bod myfyrwyr yn datblygu eu sgiliau ysgrifennu yn llawn yn ystod y cwrs ac yn gorffen wedi'u paratoi'n dda ar gyfer cydrannau ysgrifennu graddau uwch. Yn y pwnc Astudiaethau Crefyddol, anogir trafodaeth agored yn fawr. Disgwylir i fyfyrwyr gymryd rhan a datblygu eu sgiliau wrth gyflwyno eu barn ar lafar. Mae hyn yn ddefnyddiol ar gyfer pob maes astudio arall.

Cynnwys y Rhaglen

Lefel UG Blwyddyn 1 Uned 1: Cyflwyniad i astudiaeth Crefydd: Bwdhaeth   

Uned 2:Cyflwyniad i Grefydd a Moeseg a Chyflwyniad i Athroniaeth Crefydd  

 

U2/Safon Uwch Blwyddyn 2

Uned 3: Astudiaeth o Grefydd Bwdhaeth 

Uned 4:Crefydd a Moeseg 

Uned 5: Athroniaeth Crefydd

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae myfyrwyr Astudiaethau Crefyddol llwyddiannus wedi mynd i amrywiaeth o Brifysgolion y Grŵp Russell i barhau â’u hastudiaethau trwy ddisgyblaethau megis Crefydd, Crefyddau Byd-eang, Diwinyddiaeth, Athroniaeth, Moeseg ac Astudiaethau Islamaidd.  Gobeithia nifer o’r myfyrwyr hyn barhau i lefel Meistr, tra bod eraill yn gobeithio dilyn gyrfa mewn addysgu.  Ymhlith y myfyrwyr llwyddiannus diweddar i gymryd y cwrs hwn daeth myfyrwraig i'r Coleg o Ysgol Gyfun Bryngwyn. Fe wnaeth hi ragori ar Safon Uwch, gan ennill graddau A mewn Seicoleg ac Astudiaethau Crefyddol. Mae hi wedi symud ymlaen i Brifysgol Sba Caerfaddon, i barhau â’i hastudiaethau mewn Crefydd, Athroniaeth a Moeseg.

Asesu'r Rhaglen

UG - Blwyddyn 1 Arholiad Haf 

Uned 1 arholiad ysgrifenedig: 1.15 awr 

Uned 2 arholiad ysgrifenedig: 1.30 awr 

 (40% o’r radd Safon Uwch gyflawn)

 

U2 - Blwyddyn 2 Arholiad Haf

Uned 3 arholiad ysgrifenedig: 1.45 awr

Uned 4 arholiad ysgrifenedig: 1.45 awr

Uned 5 arholiad ysgrifenedig: 1.45 awr 

(60% o’r radd Safon Uwch gyflawn)

Gofynion y Rhaglen

Caiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad ac ar weld cymwysterau TGAU. 

Bydd angen i ymgeisydd ar gyfer Safon Uwch Astudiaethau Crefyddol feddu ar C neu uwch mewn Saesneg/Llythrennedd; fel y mae’r tiwtoriaid yn gweld yn ddoeth.

Nid yw'n hanfodol meddu ar gymhwyster TGAU mewn Astudiaethau Crefyddol, gofynnwn yn unig eich bod yn frwd dros y pwnc.

Costau Ychwanegol

Bydd gennych fynediad i ystod o gyfarpar ac adnoddau, a fydd yn ddigonol ar gyfer cwblhau eich rhaglen astudio. Fodd bynnag, mae gwerslyfrau cyhoeddiadau'r bwrdd arholi hefyd ar gael i'w prynu gan Illuminate Publishing os hoffech wneud hynny.

Mae teithiau maes i addoldai lleol a seminarau arholiad yn ystod y flwyddyn; efallai y bydd angen cyfraniad bach ar gyfer cludiant.