Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Seicoleg

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae seicoleg yn golygu edrych ar amrywiaeth o ymagweddau seicolegol megis yr ymagweddau biolegol, seicodynamig a phositif, a ddefnyddir i esbonio ymddygiad dynol megis ymddygiad troseddol, sgitsoffrenia a straen.    Ochr yn ochr â datblygu dealltwriaeth o'r damcaniaethau, sy'n sail i ymddygiad dynol, mae Seicoleg hefyd yn canolbwyntio ar y defnydd o ddulliau ymchwil o fewn y maes.   

Mae'r Safon Uwch yn ymwneud â deall sut mae ymchwil seicolegol yn cael ei gasglu a'i ddefnyddio mewn sefyllfaoedd bob dydd sy'n helpu datblygu hyder mewn amrywiaeth o sgiliau ymarferol, mathemategol a datrys problemau.    Hefyd mae gan fyfyrwyr y cyfle i gynnal eu hymchwil eu hunain ar ystod o bynciau megis ffurfio perthynas.   

 

 

 

 

Cipolwg

  Llawn Amser

  UG - Blwyddyn;  Safon Uwch Llawn - 2 Flynedd

  Campws Graig

Nodweddion y Rhaglen

Mae'r cwrs yn galluogi'r dysgwyr i ddatblygu dealltwriaeth o'r meddwl dynol ac ymddygiad pobl ac anifeiliaid. Wedi cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus bydd y dysgwyr yn deall eu gweithredoedd a'u meddyliau yn fwy eglur, ac yn datblygu dealltwriaeth a goddefgarwch cynyddol tuag at eraill.

Bydd y dysgwyr yn datblygu nifer o sgiliau sylfaenol drwy astudio seicoleg. Byddant yn dysgu meddwl yn feirniadol ac i fynegi eu hunain yn eglur. Mae'r sgiliau hyn yn baratoad hanfodol ar gyfer prifysgol beth bynnag yw'r cwrs a astudir yno.

Caiff y cwrs ei gyflwyno gan dîm hynod gymwys ac ymroddgar o ddarlithwyr seicoleg sy'n gweithio'n ddiwyd i sicrhau bod y dysgwyr yn cael profiad dysgu diddorol a chraff. Caiff y dysgwyr bob cefnogaeth ac anogaeth gan y tîm drwy gydol eu hastudiaethau.

Cynnwys y Rhaglen

Lefel UG

Uned 1 : Seicoleg - O'r Gorffennol i'r Presennol. Mae'r uned hon yn canolbwyntio ar ddysgu am bump ymagwedd seicolegol ymddygiad a gweithiau ymchwil pwysig.

Uned 2 : Defnyddio Cysyniadau Seicolegol. Mae'r uned hon yn canolbwyntio ar ddadleuon cyfoes mewn Seicoleg, gan ffocysu ar faterion cyfredol, ond gan roi sylw hefyd i egwyddorion a chymhwysiad ymchwil yn y ddisgyblaeth hon.

Lefel U2 

Uned 3 : Seicoleg : Goblygiadau yn y Byd Go Iawn. Archwilio Materion Dadleuol mewn Seicoleg a phroses archwiliol ar dri phrif ymddygiad Seicoleg Fforensig, Seicoleg Annormal a Seicoleg Fiolegol.

Uned 4 : Seicoleg : Dulliau Ymchwil Cymhwysol. Ymchwiliad annibynnol i ymddygiad dynol, trwy amrywiol ddulliau ymchwil a chymhwyso gwybodaeth i sefyllfaoedd newydd.

 

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae gradd Seicoleg, y gellir ei chyfuno ag amrywiaeth o bynciau megis Troseddeg, wedi arwain at fyfyrwyr yn gwneud cais am gyrsiau mewn Troseddeg; Seicoleg; Fforenseg (gyda'r gwyddorau); Yr Heddlu:  Graddau Israddedig a Phrentisiaethau Uwch; Lles a Seicoleg Addysg, Graddau Meddygol sylfaen ac amrywiaeth o raddau Gwyddor Gymdeithasol ac ati.

2018 = 67% gradd A* i C; 100% A* - E

Asesu'r Rhaglen

Lefel UG: 

Dau arholiad ysgrifenedig, un ar gyfer pob uned - 40% y dyfarniad llawn

Lefel U2: 

Dau arholiad ysgrifenedig, un ar gyfer pob uned - 60% y dyfarniad llawn.

Gofynion y Rhaglen

6/7 TGAU Graddau A* - C.

TGAU Mathemateg, Saesneg a Bioleg Gradd B neu uwch.  Os astudiwyd Gwyddoniaeth Dyfarniad Dwbl, rhaid i'r elfen fioleg fod ar radd B.

 

Costau Ychwanegol

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.