Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TAG Safon Uwch Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Disgrifiad o'r Rhaglen

Pam dewis iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant? Bydd TAG y consortiwm City & Guilds/CBAC mewn iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant yn rhoi gwybodaeth drylwyr a manwl, dealltwriaeth a sgiliau i chi’n gysylltiedig â datblygiad a gofal unigolion ar hyd y rhychwant oes o genhedlu i oedolaeth ddiweddarach.  Cewch y cyfle i ddatblygu eich dealltwriaeth o ddylanwadau ar dwf dynol, datblygiad, ymddygiad a lles.  Hefyd byddwch yn ennill dealltwriaeth fanwl o anghenion cymdeithasol, corfforol, emosiynol a diwylliannol pobl sy’n defnyddio gwasanaethau gofal a chymorth, ac yn cydnabod bod gan bob unigolyn gymysgedd unigryw o alluoedd ac anghenion.  Byddwch yn ennill dealltwriaeth fanwl o sut mae darpariaeth gwasanaeth yng Nghymru yn cefnogi datblygiad a lles unigolion, i allu gwneud penderfyniadau deallus nawr a nes ymlaen mewn bywyd.

Cipolwg

  Llawn Amser

  UG - Blwyddyn, Safon Uwch - 2 flynedd 

  Campws Graig

Nodweddion y Rhaglen

Mae’r fanyleb hon yn cynnwys materion cyfoes mewn perthynas â darpariaeth system iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant foesegol a chynaliadwy yng Nghymru.  Hybir dysgu gweithredol a phersonoli trwy roi cyfleoedd i chi ymchwilio i faterion  gofal a phynciau o’ch dewis eich hun.  Mae dilyn astudiaeth eang o iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant ar lefel UG a dewis o lwybr ar gyfer U2 yn rhoi cyfle i chi ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl naill ai mewn gofal plant neu mewn iechyd a gofal cymdeithasol oedolion.

Cynnwys y Rhaglen

Lefel UG 

UG Uned 1: Hyrwyddo iechyd a lles - asesir trwy arholiad ysgrifenedig. 

 •  Dwy awr 20% o’r cymhwyster
 •  80 marc
 •  Ystod o fathau o gwestiynau wedi’u cyflwyno fel llyfryn cwestiwn-ac-ateb
 •  Mae’r holl gwestiynau yn orfodol

UG Uned 2: Caiff cefnogi iechyd, lles a gwytnwch yng Nghymru ei hasesu trwy asesiad di-arholiad a’i marcio gan eich athro, ond caiff ei chymedroli’n allanol gan CBAC. 

 • Tua 30 awr 
 • 20% o’r cymhwyster 100 marc 
 • Tasg sy’n asesu eich gwybodaeth, eich dealltwriaeth a’ch sgiliau ynghylch sut y cefnogir iechyd, lles a gwytnwch unigolion yng Nghymru trwy ofal sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau.

Safon Uwch Unedau 1 a 2, ynghyd â:

Llwybr gofal plant 

U2 Uned 3: Safbwyntiau damcaniaethol am ddatblygiad plant a phobl ifanc.  Asesir trwy arholiad ysgrifenedig.

 • Dwy awr 30 munud 
 • 30% o’r cymhwyster 100 marc 
 • Ystod o fathau o gwestiynau wedi’u cyflwyno fel llyfryn cwestiwn-ac-ateb mewn dwy ran: - Adran A (40 marc) yn ymwneud â deunydd blaengyhoeddedig. - Adran B (60 marc) 
 • Mae’r holl gwestiynau yn orfodol

U2 Uned 4: Caiff cefnogi datblygiad, iechyd, lles a gwytnwch plant a phobl ifanc ei hasesu trwy asesiad di-arholiad, ei marcio gan eich athro, a’i chymedroli’n allanol gan CBAC.

 •  Tua 40 awr 30% o’r cymhwyster 
 • 100 marc
 •  Tasg sy’n asesu eich gwybodaeth, eich dealltwriaeth a’ch sgiliau ynghylch datblygiad, iechyd, lles a gwytnwch plant a phobl ifanc yng Nghymru, ac mae gofyn i chi gynhyrchu adnodd gwybodaeth ar gyfer rhywun sy’n cynllunio gyrfa yn y sector gofal plant yn y dyfodol.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae’r fanyleb hon yn darparu cwrs astudio cydlynol, boddhaus a gwerth chweil i chi hyd yn oed os nad ydych yn symud ymlaen i astudiaeth bellach yn y pwnc hwn.  Mae’n darparu sylfaen addas ar gyfer astudio iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant drwy ystod o gyrsiau addysg uwch, neu i mewn i gyflogaeth.  Yn ogystal mae’n bosibl y byddwch yn symud ymlaen i gymwysterau eraill o fewn swît iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant.  Nid yw’r fanyleb yn oed-benodol a, fel y cyfryw, mae’n darparu cyfleoedd i chi ehangu eich dysgu gydol oes. Byddwch yn ennill dealltwriaeth fanwl o sut mae darpariaeth gwasanaeth yng Nghymru yn cefnogi datblygiad a lles unigolion, i allu gwneud penderfyniadau deallus nawr a nes ymlaen mewn bywyd.  Mae’r fanyleb yn cynnwys materion cyfoes ynghylch darpariaeth system iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant foesegol a chynaliadwy yng Nghymru, a bydd yn eich galluogi i wneud penderfyniadau deallus ynghylch cyfleoedd dysgu pellach neu i barhau i ddewisiadau gyrfaol perthynol.

Asesu'r Rhaglen

Lefel UG

Nid yw hwn bellach yn cael ei gynnig fel Lefel UG.  Gall y cynnig i wneud Diploma Atodol (pwyntiau UCAS yn gyfwerth â Safon Uwch) gael ei gynnwys yn yr opsiynau Safon Uwch.

Lefel U2

Caiff y cwrs ei asesu gydag un arholiad ffurfiol (40%) ac un asesiad rheoledig (60%).

Gofynion y Rhaglen

Chwech TGAU gradd C neu uwch yn cynnwys mathemateg neu Saesneg. 

I ailsefyll blwyddyn dau neu ymuno ag U2 o sefydliad arall, rhaid i chi feddu ar o leiaf chwech TGAU yn cynnwys mathemateg a Saesneg TGAU a gradd A i C ar lefel UG. 

Costau Ychwanegol

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru. 

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.