Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Tystysgrif a Diploma Cymhwysol Lefel 3 Troseddeg

Disgrifiad o'r Rhaglen

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymddygiad troseddol, gan gynnwys y rhesymau sydd y tu ôl i bobl yn cyflawni trosedd, troseddau yr adroddir amdanynt yn y cyfryngau a'r ystod o bobl sy'n ymwneud ag ymchwiliadau troseddol, byddwch yn mwynhau astudio Troseddeg.

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys dadleuon cyffrous sy'n procio'r meddwl ar ystod o bynciau a damcaniaethau troseddegol. Er enghraifft, byddwch yn darganfod ac yn trafod y ffactorau sy'n cyfrannu at ymddygiad troseddol, fel geneteg, cefndir a'r amgylchedd. Mae'r cwrs hwn yn gyfwerth ag un Safon Uwch ar ôl y ddwy flynedd, ac mae wedi'i gynllunio i'w astudio ochr yn ochr â phynciau Safon Uwch eraill.

Cipolwg

  Llawn Amser

  2 flynedd llawn amser

  Campws Graig

Nodweddion y Rhaglen

Bydd astudio Troseddeg yn rhoi ystod o sgiliau i chi sy'n hanfodol ar gyfer symud ymlaen i'r brifysgol a/neu gyflogaeth. Trwy astudio ystod o bynciau troseddegol, byddwch yn datblygu gwybodaeth am ymgyrchoedd troseddol ar gyfer newid, damcaniaethau trosedd, prosesau sy'n ymwneud ag ymchwiliadau troseddol, ac effeithiolrwydd cosbau fel carchar.

Byddwch yn cael cyfle i ddatblygu sgiliau meddwl beirniadol trwy gymryd rhan mewn ystod o dasgau dadlau a thrafod. Byddwch hefyd yn cynllunio eich ymgyrch eich hun dros newid mewn perthynas â throsedd, cyfle i ddatblygu sgiliau llythrennedd digidol a chreadigrwydd. Mae'r cwrs hwn yn ddiddorol, yn gyffrous, ac yn addas i unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymddygiad troseddol.

Cynnwys y Rhaglen

Uned 1 - Newid Ymwybyddiaeth o Drosedd

Uned 2 - Damcaniaethau Troseddegol

Uned 3 - O Leoliad y Drosedd i'r Llys

Uned 4 - Trosedd a Chosb

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd y cymhwyster hwn yn darparu sylfaen ddelfrydol i chi ar gyfer astudio Troseddeg a/neu bwnc cysylltiedig yn y brifysgol. Gall hefyd ddarparu ystod o gyfleoedd cyflogaeth i chi yn dilyn hyn, er enghraifft gyrfa fel Troseddegydd, ystod o swyddi o fewn yr heddlu, gyrfa fel gwyddonydd fforensig, a llawer mwy!

Mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr Troseddeg yn mynd ymlaen i astudio Troseddeg yn y brifysgol, gyda rhai myfyrwyr yn dewis cyfuno Troseddeg â phwnc cysylltiedig arall, er enghraifft y Gyfraith, Seicoleg neu Gymdeithaseg.

Asesu'r Rhaglen

Uned 1 - Newid Ymwybyddiaeth o Drosedd - Asesiad dan reolaeth mewnol (50% o’r dystysgrif neu 25% o’r diploma)

Uned 2 - Damcaniaethau Troseddegol - Arholiad allanol - 1 awr 30 (50% o’r dystysgrif neu 25% o’r diploma) 

Uned 3 - O Leoliad y Drosedd i'r Llys - Asesiad dan reolaeth mewnol (25% o’r diploma) 

Uned 4 - Trosedd a Chosb - Arholiad allanol - 1 awr 30 (25% o’r diploma)

Gofynion y Rhaglen

Bydd angen i fyfyrwyr 16 - 19 oed gael o leiaf chwech TGAU graddau A* - C, gan gynnwys mathemateg a Saesneg iaith. Nid oes gwahaniaeth os nad ydych wedi astudio troseddeg neu bwnc cysylltiedig o'r blaen - mae pawb yn dechrau gyda'r hanfodion. 

Mae mynediad i fyfyrwyr hŷn sydd heb gymwysterau ffurfiol yn ôl disgresiwn y maes cwricwlwm.

Costau Ychwanegol

All learners are required to pay an administration fee of £25 prior to enrolment. There may be additional costs for educational visits.