Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Y Dyniaethau A’r Gwyddorau Cymdeithasol

Os ydych wedi’ch cyfareddu gan y ffordd y mae’r byd yn gweithio ac yn rhyfeddu at sut mae’r meddwl dynol yn gweithredu, yna mae unrhyw un o’n cyrsiau yn y dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol yn debygol o fod o ddiddordeb i chi ac yn eich arwain at nifer o gyfleoedd gyrfa amrywiol a chyffrous iawn. Gall y sgiliau meddwl beirniadol a enillir o astudio’r pynciau hyn roi mantais gystadleuol i chi yn eich ymdrechion yn y dyfodol. Mae rhai o’r sgiliau hyn yn cynnwys dadansoddi, ymchwilio, cyfathrebu a datrys problemau. Byddwch yn datblygu’r gallu i flaenoriaethu gwybodaeth ac yn dysgu sut i wneud penderfyniadau o’r pwys mwyaf. Bydd hyn yn eich helpu i adeiladu set bwysig o sgiliau sydd ei hangen ar gyfer symud ymlaen i’r brifysgol neu yrfa.

Bydd y dyniaethau yn cynyddu eich ymwybyddiaeth ddiwylliannol, yn datblygu eich sgiliau meddwl yn greadigol a’ch rhesymu, ac yn dysgu i chi’r ffyrdd gorau i ofyn cwestiynau. Mae’r rhain yn sgiliau sylfaenol a throsglwyddadwy a fydd yn caniatáu i chi berfformio’n dda ym mhob maes, o gelf a cherddoriaeth i fusnes a gwleidyddiaeth. 

Mae’r gwyddorau cymdeithasol yn opsiwn Safon Uwch poblogaidd iawn yng Ngholeg Sir Gâr ac maent yn helpu i ddatblygu eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o ymddygiad dyn, a sut mae unigolion, teuluoedd, cymunedau, sefydliadau a chenhedloedd yn rhyngweithio â’i gilydd.  Byddwch yn archwilio materion niferus fel tlodi plant ac afiechyd, a sut mae ymddygiad dynol a dealltwriaeth yn aml yn faen tramgwydd i unrhyw ddatblygiad yn y meysydd hyn.  

Mae’r gwyddorau cymdeithasol yn edrych ar y materion mae myfyrwyr yn teimlo sy’n bwysig i’w bywydau ac i’w dyfodol.  Maent yn ymwneud â gwella ein lles cymdeithasol ac economaidd, a byddant yn darparu addysg i chi sy’n addas ar gyfer yr heriau sy’n ein hwynebu heddiw.