Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Gwyddoniaeth Gymhwysol (Diploma) Lefel 3

Disgrifiad o'r Rhaglen

Cwrs ymarferol, perthnasol i waith yw hwn, sy’n cael ei asesu trwy gyfres o brosiectau, aseiniadau, adroddiadau labordy ac arholiadau. Mae'n gyfwerth â dau bwnc Safon Uwch ac yn cael ei gydnabod gan y rhan fwyaf o brifysgolion a chyflogwyr.

Hwn yw’r cwrs i chi …

 •         Os rydych chi'n dyheu am yrfa mewn maes gwyddonol
 •         Os oes gennych ddiddordeb mawr mewn gwyddoniaeth
 •         Os rydych chi am ddatblygu eich sgiliau gwyddonol ymarferol

Mae angen ymrwymiad llwyr i bresenoldeb. Parch at eraill, brwdfrydedd dros y pwnc a hunangymhelliant yw’r nodweddion hanfodol rydym yn disgwyl eu gweld yn ein holl ddysgwyr.  Byddwch yn cael eich asesu'n barhaus ac mae disgwyl y byddwch yn parhau â'ch astudiaethau a'ch gwaith cwrs yn ystod eich amser eich hun.

Cipolwg

  Llawn Amser

  2 flynedd

  Campws Graig

Nodweddion y Rhaglen

   Cymhwyso gwyddoniaeth bob dydd

 • Cysylltiadau â materion cyfoes a datblygiadau ym maes gwyddoniaeth
 • Mynediad i labordai wedi’u cyfarparu’n dda
 •  Datblygiad sgiliau ymarferol

Cwricwlwm cytbwys sy'n cwmpasu agweddau ar Ffiseg, Cemeg, Bioleg a Mathemateg.

Cynnwys y Rhaglen

Rhaglen Blwyddyn 1

 • Egwyddorion a Chymwysiadau Gwyddoniaeth I
 • Gweithdrefnau a Thechnegau Gwyddonol Ymarferol
 • Sgiliau Ymchwilio Gwyddoniaeth
 • Ffisioleg Systemau’r Corff Dynol*

Rhaglen Blwyddyn 2

 • Egwyddorion a Chymwysiadau Gwyddoniaeth II
 • Technegau Labordy a’u Cymhwyso
 • Prosiect Ymchwil 
 • Dadansoddiad Cemegol Ymarferol*

*Gall hwn newid

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae hwn yn gwrs delfrydol ar gyfer symud ymlaen i addysg uwch. Gall myfyrwyr symud ymlaen i astudio graddau mewn amrywiol ddisgyblaethau Gwyddoniaeth sy’n cynnwys geneteg feddygol, bioleg, gwyddor fforensig, troseddeg a biocemeg. Byddai angen i fyfyrwyr sefyll o leiaf un pwnc Safon Uwch arall ochr yn ochr â’r cwrs hwn.

Asesu'r Rhaglen

Arholiadau ysgrifenedig, gwaith ymarferol, adroddiadau labordy ac aseiniadau ysgrifenedig.

Gofynion y Rhaglen

Yn ychwanegol at o leiaf saith TGAU ar raddau A* - C, bydd angen i chi gael o leiaf C mewn TGAU Mathemateg, gradd C mewn TGAU Saesneg ac mae gradd C mewn Gwyddoniaeth Dyfarniad Dwbl yn hanfodol. 

Mae mynediad i fyfyrwyr hŷn sydd heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno’r Maes Cwricwlwm.

Bydd mynediad i fyfyrwyr â BTEC Gwyddoniaeth lefel 2 yn cael ei ystyried fesul achos.

Costau Ychwanegol

Bydd gennych fynediad i ystod o gyfarpar ac adnoddu a fydd yn ddigonol i gwblhau ein rhaglen astudio.  Fodd bynnag, bydd angen i chi ddarparu eich ffolder cwrs eich hun.

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45.00 cyn cofrestru.