Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Cemeg

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae Safon Uwch Cemeg yn darparu cwrs astudio eang, cydlynol, boddhaol a gwerth chweil.  Mae'n annog dysgwyr i ddatblygu hyder mewn cemeg, ac agwedd gadarnhaol tuag ati, ac i gydnabod ei phwysigrwydd yn eu bywydau eu hunain ac mewn cymdeithas.  

Mae cemeg yn annog dysgwyr i ddatblygu cymhwysedd a hyder mewn amrywiaeth o sgiliau ymarferol, mathemategol a datrys problemau.  Mae gwaith ymarferol yn rhan gynhenid o gemeg a chaiff ei werthfawrogi’n fawr iawn gan brifysgolion a sefydliadau ymchwil.  Er mwyn ehangu profiad, anogir y rheiny sydd â dawn mewn cemeg i gymryd rhan yn yr Olympiad Cemeg; cystadleuaeth genedlaethol sy’n cael ei chynnal gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol.

Cipolwg

  Llawn Amser

  UG - Blwyddyn      Safon Uwch Llawn - 2 Flynedd 

  Campws Graig

Nodweddion y Rhaglen

Cymhwyso cemeg bob dydd. 

Mae’n cysylltu â materion cyfoes a datblygiadau ym maes Gwyddoniaeth. 

Mae’n datblygu sgiliau ymarferol sy'n gymesur â'r cymhwyster  Nodweddion y rhaglen  Bydd gan y dysgwyr fynediad i labordai wedi’u cyfarparu’n dda.

Cynnwys y Rhaglen

  • Lefel UG 

    Strwythur Atomig ac Ymbelydredd, Meintiau a Hafaliadau Cemegol, Cemeg Anorganig (adweithiau'r Tabl Cyfnodol), Cemeg Ddiwydiannol a Chemeg Amgylcheddol (gan gynnwys yr Effaith Tŷ Gwydr a Glaw Asid).  Cyflwyniad i Gemeg Organig.  Hefyd astudio a yw adweithiau'n digwydd (Egnïeg), pa mor gyflym maen nhw'n digwydd (Cineteg) a beth maen nhw'n debygol o'i gynhyrchu (Cydbwyseddau). 

    Lefel U2 

    Anorganig Pellach e.e. y Metelau Trosiannol, a chemeg ffisegol.  Llawer mwy o gemeg Organig gan gynnwys: synthesis sylweddau pwysig fel cynhyrchion fferyllol a pholymerau, a thechnegau ar gyfer dadansoddi sylweddau e.e.  Sbectrometreg is-goch a Sbectrometreg Màs.  Hefyd gwaith ymarferol organig e.e. synthesis asbirin.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae’r adran gemeg wedi helpu ein myfyrwyr i wneud ceisiadau llwyddiannus i astudio meddygaeth, deintyddiaeth, milfeddygaeth, cemeg a gwyddorau biofeddygol ym mhrifysgolion y Grŵp Russell.  Mae myfyrwyr a enillodd A* yn 2018 bellach yn astudio deintyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd; mae myfyriwr A* yn awr yn astudio meddygaeth yn y Coleg Imperial yn Llundain; mae myfyriwr gradd A bellach yn astudio milfeddygaeth yng Ngholeg y Milfeddygon Prifysgol Nottingham. 

Asesu'r Rhaglen

Sut fyddaf yn cael fy asesu?  

Blwyddyn 1 / UG - Unedau 1 a 2 Arholiadau Ysgrifenedig, 20% yr un; 

Blwyddyn 2 / U2 - Unedau 3 a 4 Arholiad Ysgrifenedig, 25% yr un, ac Uned 5 Arholiad Ymarferol, 10%

Gofynion y Rhaglen

Fel rheol bydd yn ofynnol i fyfyrwyr 16 - 19 oed fod ag o leiaf saith TGAU  graddau A* i C. 

Mae gradd B TGAU mewn mathemateg Haen Uwch; Gradd B mewn TGAU Cemeg / Gwyddoniaeth Dyfarniad Dwbl (uwch) yn hanfodol. Byddai gradd C mewn TGAU Saesneg iaith yn fanteisiol ac mae’n ofynnol ar gyfer gwneud cais i brifysgol. 

Mae mynediad i fyfyrwyr hŷn sydd heb gymwysterau ffurfiol yn ôl disgresiwn y maes cwricwlwm. 

Costau Ychwanegol

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.