Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Ffiseg

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae Safon Uwch Ffiseg yn gymhwyster pwysig ar gyfer llawer o yrfaoedd.    Mae'n faes astudio hynod ddiddorol ac ysgogol sy'n herio myfyrwyr yn barhaus ac sy’n gofyn am feddwl creadigol. Mae Safon Uwch Ffiseg yn adeiladu ar y cysyniadau a'r sgiliau a ddatblygwyd yn TGAU Ffiseg.  Mae'n caniatáu i chi werthfawrogi sut mae Gwyddoniaeth sylfaenol yn gweithio a chymwysiadau Gwyddoniaeth yn y byd ehangach. Bydd yn datblygu eich sgiliau dadansoddol, gwerthusol a synoptig.     Byddwch hefyd yn gwella eich sgiliau ymarferol, gan gynnwys y gallu i gynllunio a thrin gwybodaeth a data. At hynny, bydd Ffiseg hefyd yn dysgu ac yn gwella llawer o'ch sgiliau allweddol ehangach megis cymhwyso rhif, TGCh, datrys problemau a meddwl yn rhesymegol.

Cipolwg

  Llawn Amser

  UG - Blwyddyn   Safon Uwch Llawn - 2 Flynedd 

  Campws Graig

Nodweddion y Rhaglen

Cewch eich annog i ddatblygu brwdfrydedd a diddordeb mewn ffiseg trwy ddarllen llyfrau, cylchgronau a gwefannau yn ehangach a gwylio sianeli “you tube” a awgrymir.    

Caiff gwersi eu hategu gydag arddangosiadau, clipiau fideo a gwneir gwaith ymarferol mewn grŵp neu’n unigol yn rheolaidd mewn labordy pwrpasol.  Mae maint dosbarthiadau fel arfer o gwmpas 14 o fyfyrwyr. Defnyddir Google Classroom i rannu adnoddau digidol a darparu dolenni defnyddiol i ddysgwyr ymestyn eu dealltwriaeth y tu hwnt i ofynion Safon Uwch.

Bydd gennych dasgau gwaith cartref i gefnogi eich dysgu gydag adborth manwl ar sut i wella ac ar ben hynny mae profion dosbarth i helpu i asesu eich cynnydd cyffredinol.      

Cynnwys y Rhaglen

Cwrs UG (Blwyddyn 1)

PH1 - Mudiant, Egni a Mater (50% o’r UG ac 20% o’r Safon Uwch)

PH2 - Trydan a Golau (50% o’r UG ac 20% o’r Safon Uwch)

Cwrs U2 (Blwyddyn 2)

PH3 - Osgiliadau a Niwclysau (25% o’r Safon Uwch)

PH4 - Meysydd a Ffiseg Chwaraeon (Opsiwn - dewisir gan y tiwtor) (25% o’r Safon Uwch)

PH5 - Arholiad Ymarferol - Asesiad dan Reolaeth (10% o’r Safon Uwch)

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae Safon Uwch ffiseg yn bwnc Safon Uwch traddodiadol ac mae wedi cael ei nodi fel pwnc hwyluso allweddol gan Brifysgolion y Grŵp Russell.  Mae yna lawer o lwybrau gyrfaol y gellir eu dilyn gyda chymhwyster ôl-16 mewn ffiseg - cyfathrebu, seryddiaeth, trafnidiaeth a pheirianneg awyrofod, ymchwil a datblygiad, addysg, meteoroleg, gwyddoniaeth amgylcheddol, meddygaeth ac iechyd, eigionegwr, technegydd sain a llawer o rai eraill.  Mae cyrchfannau diweddar myfyrwyr ffiseg y coleg wedi cynnwys Caerwysg i astudio ffiseg, Dundee i hyfforddi fel peilot masnachol, Nottingham i astudio ffiseg gyda seryddiaeth a pheirianneg gemegol a deunyddiau ym Mhrifysgol Caerfaddon. 

Asesu'r Rhaglen

UG - 

Uned 1 arholiad ysgrifenedig: 1.5 awr 

Uned 2 arholiad ysgrifenedig: 1.5 awr 

 (100% o’r UG a 40% o’r Safon Uwch)

 

U2 -

Uned 3 arholiad ysgrifenedig: 2.25 awr

Uned 4 arholiad ysgrifenedig: 2 awr

(50% o’r Safon Uwch)

Uned 5 asesiad ymarferol: 2.5 awr dros ddwy sesiwn (10% o’r Safon Uwch)

Gofynion y Rhaglen

Caiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad ac ar weld cymwysterau TGAU. 

Bydd angen i ymgeisydd ar gyfer Ffiseg Safon Uwch feddu ar: B mewn TGAU Ffiseg neu BB mewn TGAU Gwyddoniaeth. Yn ychwanegol mae angen gradd B naill ai mewn TGAU Rhifedd neu TGAU Mathemateg.

Costau Ychwanegol

Bydd gennych fynediad i ystod o gyfarpar ac adnoddau, a fydd yn ddigonol ar gyfer cwblhau eich rhaglen astudio.

Nid oes unrhyw gostau ychwanegol i astudio’r cwrs hwn