Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Cyfrifiadureg

Disgrifiad o'r Rhaglen

Defnyddir cyfrifiaduron yn helaeth ym mhob agwedd ar fusnes, diwydiant, llywodraeth, addysg, hamdden a'r cartref.  Yn yr oes dechnolegol hon, mae astudiaeth o gyfrifiadureg, ac yn enwedig sut mae cyfrifiaduron yn cael eu defnyddio i ddatrys amrywiaeth o broblemau yn hanfodol i les y wlad yn y dyfodol.  Mae'r gallu i feddwl yn rhesymegol a gallu dylunio a chynllunio'n ofalus yn sgil gwerthfawr.  Mae'r cwrs hwn yn rhoi pwyslais mawr ar raglennu cyfrifiadurol gan ddefnyddio ieithoedd gweledol modern.

Mae diddordeb mawr a brwdfrydedd dros fod eisiau ysgrifennu eich rhaglenni pwrpasol eich hun yn hanfodol a bydd diddordeb mewn caledwedd a meddalwedd yn fantais gan fod y cynnwys theori yn ymdrin â sawl agwedd ar y pynciau hyn. 

Cipolwg

  Llawn Amser

  UG - Blwyddyn     Safon Uwch Llawn - 2 flynedd 

  Campws Graig

Nodweddion y Rhaglen

Bydd disgwyl i chi gael dealltwriaeth o egwyddorion a chysyniadau sylfaenol cyfrifiadureg, a’r gallu i’w cymhwyso, yn cynnwys crynodebu, dadelfennu, rhesymeg, algorithmau a chynrychioliad data. 

Y gallu i ddadansoddi problemau yn nhermau cyfrifiadurol trwy brofiad ymarferol o ddatrys problemau o'r fath, gan gynnwys ysgrifennu rhaglenni i wneud hynny. 

Y gallu i feddwl yn greadigol, yn arloesol, yn ddadansoddol, yn rhesymegol ac yn feirniadol, y gallu i weld perthnasoedd rhwng gwahanol agweddau ar gyfrifiadureg. 

Sgiliau mathemategol.

Y gallu i gyfleu cyfleoedd a risgiau unigol (moesol), cymdeithasol (moesegol), cyfreithiol a diwylliannol technoleg ddigidol. 

Cynnwys y Rhaglen

Rhennir y cwrs hwn yn bum uned. Mae dwy yn cael eu gwneud ar lefel UG. Mae tair yn cael eu gwneud ar lefel U2. 

UG UNED 1: Hanfodion Cyfrifiadureg 

UG UNED 2: Rhaglennu ymarferol i ddatrys problemau 

U2 UNED 3: Rhaglennu a Datblygu Systemau 

U2 UNED 4: Pensaernïaeth Gyfrifiadurol, Cyfathrebu Data a Chymwysiadau 

U2 UNED 5: Datrysiad wedi'i Raglennu i Broblem 

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae'r cwrs hwn yn rhoi’r blociau adeiladu hanfodol o feddwl yn rhesymegol a chymhwysol. Bydd yn caniatáu trosglwyddo'r sgiliau hyn i bob rhan o fywyd.  Byddwch yn gallu adnabod problem, ei dadansoddi a darparu datrysiad. 

Gyda phwyslais yn cael ei roi ar gyfrifiadureg, gall y maes hwn ddarparu llawer o gyfleoedd cyflogaeth i chi mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau.

Mae llawer o fyfyrwyr yn dewis astudio cyfrifiadureg yn y brifysgol, tra bod eraill yn ei ddefnyddio fel sylfaen resymegol gadarn i astudio pynciau eraill.  Mae myfyrwyr wedi sicrhau lleoedd i astudio’r pwnc hwn yn nifer o brifysgolion nodedig y Grŵp Russell fel Caerdydd, Bryste, Leeds a Chaerwysg. 

Asesu'r Rhaglen

Caiff unedau UG eu hasesu. 

UNED 1 - arholiad ysgrifenedig - 2 awr - 25% o’r cymhwyster 

UNED 2 - arholiad ar sgrin - 2 awr - 15% o’r cymhwyster 

 

Caiff unedau U2 eu hasesu.

UNED 3 - arholiad ysgrifenedig - 2 awr - 20% o’r cymhwyster 

UNED 4 - arholiad ysgrifenedig - 2 awr - 20% o’r cymhwyster 

UNED 5 - prosiect di-arholiad -  20% o’r cymhwyster 

Gofynion y Rhaglen

Gellir dilyn cyfrifiadureg ar lefel UG heb fod wedi astudio'r pwnc cyn hynny.   Bydd yn ofynnol i fyfyrwyr 16 i 19 oed fod ag o leiaf chwech TGAU graddau A*.  Caniateir dysgwyr sy’n oedolion ar y cwrs yn ôl disgresiwn yr adran. 

Gradd B mewn TGAU mathemateg (Haen Uwch);

Gradd C mewn TGAU Saesneg;

Mae TGAU cyfrifiadureg yn fanteisiol, ond nid yw’n hanfodol.

Costau Ychwanegol

Cyfrifiadur cartref sy'n gallu rhedeg Windows 10 a Microsoft Visual Studio 2019. 

Gellir gwneud y rhan fwyaf o waith wedi'i deipio gan ddefnyddio Google Docs a Google Slides, felly nid oes angen prynu meddalwedd ar gyfer hyn. 

Gall fod gofyniad yn uned pump i ddefnyddio Microsoft Access, felly gall cost hyn fod yn rhywbeth i'w ystyried.