Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Dewis eich pynciau Safon Uwch

Mae yna amrywiaeth eang o bynciau i ddewis o’u plith yn 6ed Sir Gâr. Bydd rhai o’r rhain yn gyfarwydd i chi, a bydd rhai yn gwbl newydd i chi, felly mae’n bwysig eich bod yn meddwl cryn dipyn am hyn drwy ystyried eich holl opsiynau. Mae’n bwysig cofio hefyd bod y rhan fwyaf o brifysgolion yn gofyn am dri phwnc Safon Uwch.

Prif bwyntiau i’w hystyried:

  • Pa bynciau ydych chi'n yn eu gwneud yn dda ac yn fwyaf tebygol o'u mwynhau?
  • A oes pynciau penodol y mae eu hangen arnoch i astudio cwrs mewn prifysgol benodol, neu i ddilyn gyrfa benodol?
  • Os nad ydych wedi penderfynu beth yr ydych am ei wneud ar ôl Safon Uwch, pa bynciau sy'n fwyaf tebygol o gadw eich opsiynau ar agor?
Pa bynciau ydych chi'n eu gwneud yn dda ac yn fwyaf tebygol o'u mwynhau?  

Mae’n bwysig eich bod yn dewis pynciau a fydd yn gwneud y mwyaf o’ch potensial ac yn eich galluogi i wneud cais cystadleuol a theilwng i brifysgol neu yrfa. Meddyliwch am yr hyn rydych yn ei wneud yn dda.  Er enghraifft, ystyriwch a ydych yn gyfforddus gydag ysgrifennu estynedig, gan fod rhai pynciau yn gofyn i chi ysgrifennu nifer o draethodau.  Neu, a yw pynciau lle mae angen atebion byr, uniongyrchol yn fwy addas i chi?  Byddwch yn cymryd llai o bynciau Safon Uwch nag y gwnaethoch chi ar lefel TGAU, sy’n golygu y byddwch yn treulio mwy o amser yn astudio pob pwnc. Felly, bydd yn fuddiol dewis pynciau sy'n bleserus ac yn ddiddorol yn eich barn chi, fel eich bod yn cael eich cymell i astudio a llwyddo.

Cofiwch, os ydych yn ystyried pwnc nad ydych wedi’i astudio o’r blaen yna mae’n bwysig dod i noson agored y coleg i ddarganfod mwy. Yma, gallwch siarad â staff a fydd yn eich helpu i benderfynu a yw’n addas i chi.

A oes pynciau penodol a chyfuniadau o bynciau y dylech eu hystyried?

Os oes gennych gyrchnod gyrfa neu bwnc rydych yn dymuno ei astudio yn y brifysgol yna mae’n hanfodol eich bod yn meddwl ymlaen llaw. Mae rhai cyrsiau prifysgol a gyrfaoedd yn gofyn eich bod wedi astudio pwnc arbennig, neu hyd yn oed gyfuniad penodol o bynciau. Cofiwch, nid yw pob gradd prifysgol yn gofyn am bynciau Safon Uwch penodol, ond mae bob amser yn werth gwirio. Gallwch wneud hyn yn www.ucas.com.

Mae rhai cyfuniadau pwnc yn gweithio’n dda gyda’i gilydd. Er enghraifft, bioleg a chemeg; mathemateg a ffiseg; llywodraeth a gwleidyddiaeth a’r gyfraith; hanes a llenyddiaeth Saesneg. Mae cyfuniadau fel y rhain yn dda oherwydd maen nhw’n cynorthwyo eich dealltwriaeth o’i gilydd ac yn helpu i ddatblygu eich sgiliau academaidd.

A ydych chi heb benderfynu ac eisiau cadw pob drws ar agor?

Mae’n gwbl ddealladwy os nad ydych yn siŵr beth rydych am ei astudio yn y brifysgol, neu os nad ydych chi am fynd o gwbl. Os mai chi yw hyn, ystyriwch yr wyth pwnc hwyluso a restrir gan brifysgolion y Russell Group. Bydd y rhain yn helpu i gadw eich drysau gradd ar agor tan i chi benderfynu pa gwrs i’w gymryd: 

Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd cymryd un neu ddau bwnc hwyluso yn cadw ystod eang o raddau a gyrfaoedd yn agored i chi.

I’ch helpu i wneud eich penderfyniad terfynol, ewch ati i sgwrsio â’r darlithwyr pwnc yn y coleg a darllenwch y manylebau ar gyfer y pynciau mae gennych ddiddordeb ynddynt oherwydd weithiau gall pynciau fod â ffocws gwahanol ar lefel Safon Uwch na TGAU.