Ffon: 01554 748179

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Daeareg


Corff Dyfarnu:

WJEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

UG - Blwyddyn Safon Uwch Llawn - 2 Flynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Gwyddor y Ddaear yw Daeareg, sy'n integreiddio Ffiseg, Bioleg a Chemeg wrth ymchwilio i'n planed. Gyda dimensiwn ychwanegol amser, mae Daeareg yn archwilio esblygiad y Ddaear ers ei ffurfio 4600 miliwn o flynyddoedd yn ôl.

Mae Daeareg yn ymwneud â deall sut mae ein planed yn gweithio. Daeareg yw'r wyddor sy'n ymwneud yn uniongyrchol â strwythur, esblygiad a dynameg y Ddaear a gydag archwilio'r adnoddau mwynol ac ynni naturiol mae'n eu cynnwys. Mae myfyrwyr sy'n mwynhau'r pwnc hwn yn dda wrth ddisgrifio'r hyn y gallant ei weld; yn mwynhau datrys problemau; byddant yn dysgu gweithio mewn tri dimensiwn gan ddefnyddio mapiau, GIS a microsgopau petrocemegol.  Bydd myfyrwyr yn dysgu gwerthfawrogi a dealltwriaeth well o ddaearyddiaeth ffisegol a daeareg waelodol ardaloedd astudio a rhaid inni weithio y tu allan ar ddiwrnodau gwaith maes ar Benrhyn Gwyr, yn Sir Benfro, yn Dorset a bob yn ail flwyddyn, ar Ynys Arran.

Caiff UG a Safon Uwch Daeareg eu hasesu’n gyfan gwbl trwy arholiadau. Mae hyn yn cynnwys arholiad ymarferol gyda samplau i’w profi a’u nodi a mapiau i'w dehongli.

 

Rhaglen Nodweddion

Mae yna daith maes i Ynys Arran, oddi ar arfordir yr Alban, bob yn ail flwyddyn, lle mae gan fyfyrwyr gyfle i gymhwyso eu gwybodaeth a’u sgiliau mewn daeareg i dirwedd 'fyw'.

Bob blwyddyn mae taith maes ar y cyd rhwng daearyddiaeth/daeareg i’r Arfordir Jwrasig yn Dorset.  Mae ymweliadau gwaith maes ychwanegol i leoliadau yn nes at gartref, megis Penrhyn Gwyr a Sir Benfro. Mae gan bob myfyriwr fynediad i gasgliad helaeth o greigiau, mwynau a ffosiliau a bydd yn dysgu defnyddio cyfarpar penodol i’r pwnc, megis microsgopau petrocemegol, rhaglenni meddalwedd a mapio 3D.

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd cyfran sylweddol o fyfyrwyr sy'n cwblhau Safon Uwch mewn Daeareg yng Ngholeg Sir Gâr yn mynd ymlaen i Addysg Uwch i ddilyn gradd mewn pynciau sy'n gysylltiedig â daeareg/daearyddiaeth ac yna yn mynd ymlaen i 'fyd gwaith' yn y nifer o feysydd gwaith daearegol. Mae daeareg hefyd yn darparu ffynhonnell wych o sgiliau a fydd yn ategu llinellau astudio eraill ac yn rhoi llawer o sgiliau trosglwyddadwy i chi mewn dehongli, dadansoddi, datrys problemau a chasglu data, dadansoddi a llunio casgliadau ar sail tystiolaeth a llinellau ymchwilio.

Yn 2016, fe wnaethom gefnogi myfyriwr daeareg, gydag Ymddiriedolaeth Sutton, i fynychu Gwersyll Haf yn UDA lle cynigiwyd iddo, ar ôl hynny, le prifysgol. Enillodd raddau A* ac A mewn Daeareg, Daearyddiaeth a Bioleg a dewisodd fynd ymlaen i Brifysgol St Andrew’s yn yr Alban i astudio Daeareg lle mae bellach yn ei drydedd flwyddyn. Mae ei brofiadau cyffrous yn y brifysgol hyd yn hyn yn cynnwys treulio 2 fis yr haf hwn yn gwersylla ac yn mapio creigiau ar yr Ynys Las!

Mae bob amser yn bleser pan fydd myfyriwr daeareg brwd yn mynd i astudio daeareg yn y brifysgol ac yn ymuno â'r rhwydwaith o gyn-fyfyrwyr sy'n gweithio o gwmpas y byd mewn galwedigaethau amrywiol, o fwyngloddio aur, chwilio am olew a geobeirianneg i ymchwilio i fywyd planhigion hynafol - mae llawer ohonynt yn dychwelyd i siarad â'n dysgwyr er mwyn eu helpu i ffocysu eu datganiadau personol UCAS i'r cyrsiau daeareg a gwyddorau’r ddaear mewn prifysgolion ledled y DU.

Cynnwys y Rhaglen

Dull Asesu

Lefel UG - Blwyddyn 1

Arholiad 1: Ymholiadau Daearegol (ysgrifenedig, gan gynnwys gwaith ymarferol)/ 1awr 30 munud / 40% o'r cyfanswm

Arholiad 2: Daeareg Sylfaen (arholiad ysgrifenedig) / 1awr 30 munud / 60% o'r cyfanswm

 

U2 - Safon Uwch - Blwyddyn 2

Arholiad 3: Ymchwiliadau Daearegol (ysgrifenedig, gan gynnwys gwaith ymarferol) 2awr 15 munud, 35% o'r cyfanswm

Arholiad 4: Egwyddorion a Phrosesau Daearegol (arholiad ysgrifenedig) 1awr 45 munud, 30% o'r cyfanswm

Arholiad 5: Cymwysiadau Daearegol (arholiad ysgrifenedig) 2awr, 35% o'r cyfanswm

Ardystiad Ymarferol: (Asesu cymhwysedd ymarferol, nid yw'n rhan o'r radd)

Gofynion Mynediad

Gellir dilyn Daeareg ar Lefel UG heb fod wedi astudio'r pwnc cyn hynny.  Fel rheol mae'n ofynnol i fyfyrwyr 16 - 19 oed fod ag o leiaf chwech TGAU gradd A* - C.

Mathemateg, Saesneg a Gwyddoniaeth - yn ddelfrydol gradd B mewn TGAU Mathemateg a Gwyddoniaeth Ddwbl/Driphlyg ar lefelau canolradd ac uwch. Caiff graddau C eu hystyried os oes perfformiad academaidd da ar draws 8 pwnc TGAU neu ragor.

Mae mynediad i fyfyrwyr hyn sydd heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno’r gyfadran.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY