Ffon: 01554 748179

Lefel 3 Menter a Rheolaeth Digwyddiadau


Corff Dyfarnu:

BTEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

I'r rheiny sy'n frwdfrydig ynghylch dechrau a rhedeg eu busnes eu hunain, dyma'r cwrs i chi.

Cwrs galwedigaethol sy'n ddelfrydol ar gyfer dysgwyr sydd am ddod yn entrepreneur llwyddiannus. Mae'n datblygu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau i'ch helpu i adnabod cyfle busnes posibl a datblygu eich busnes eich hun. Caiff dysgwyr eu cefnogi gan hybwr menter y coleg sy'n eich annog i ddatblygu eich syniadau busnes.

Anogir pob dysgwr i gymryd rhan mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau megis cystadlu mewn cystadlaethau fel Bwrsariaeth y Goleudy.

Rhaglen Nodweddion

Datblygwyd y cymhwyster hwn gan Peter Jones o Dragon's Den i ddatblygu'r wybodaeth a'r sgiliau angenrheidiol ac i roi hyder, cymhelliant a sgiliau cyfathrebu i chi.

Mae cwblhau aseiniadau'n llwyddiannus yn sicrhau bod dysgwyr yn ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol sy'n gallu arwain at hunangyflogaeth, cyflogaeth, prentisiaethau neu addysg uwch.

Mae siaradwyr gwadd a chystadlaethau yn gwella dysgu a dilyniant ymhellach.

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i ddechrau a rhedeg eich busnes eich hun neu i yrfaoedd mewn ystod o feysydd sy'n gysylltiedig â busnes. Mae cyfleoedd eraill yn cynnwys symud ymlaen i fusnes blwyddyn 2 a hefyd i brentisiaethau sy'n gysylltiedig â busnes a dilyniant i addysg uwch.

Cynnwys y Rhaglen

Bydd dysgwyr yn cael y cyfle i gwblhau Diploma Atodol mewn Menter ac Entrepreneuriaeth a Thystysgrif Genedlaethol mewn Busnes sy'n cynnwys 7 uned mewn menter ac entrepreneuriaeth a 2 uned mewn busnes.   Astudir ystod o unedau sy'n cynnwys yr entrepreneur arloesol, cynllunio busnes a chynnig syniadau ac arweinyddiaeth a gwaith tîm.

Mae'r cwrs hwn hefyd yn cynnwys Sgiliau Hanfodol.

Dull Asesu

Asesir y cwrs hwn trwy ystod o ddulliau sy'n cynnwys arholiadau allanol, aseiniadau, prosiectau a chyflwyniadau.

Gofynion Mynediad

Bydd angen i ymgeisydd ar gyfer y cwrs Menter ac Entrepreneuriaeth Lefel 3 feddu ar: O leiaf 5 TGAU gradd A* - C neu gyfwerth

Mae Saesneg a Mathemateg yn rhan annatod o'r cwrs. Bydd myfyrwyr nad ydynt wedi cael y graddau angenrheidiol ar C neu uwch hyd yn hyn yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol. Mae mynediad i fyfyrwyr hyn sydd heb gymwysterau ffurfiol trwy broses gyfweld.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Pibwrlwyd Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY