Ffon: 01554 748179

Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Plentyndod


Corff Dyfarnu:

UOW

Sector:

Addysg Uwch

Hyd y Rhaglen:

Cyflwynir y cwrs ar ffurf un diwrnod yr wythnos o addysgu, rhwng 2 ac 8pm, ar draws tri thymor y flwyddyn am ddwy flynedd. Rhaid i fyfyrwyr gwblhau cyfanswm o 600 awr o brofiad ymarferol dros y tair blynedd.

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Côd UCAS: C22

Côd Cwrs: L521

Mae'r Radd Sylfaen mewn Astudiaethau Plentyndod yn gwrs addysg uwch llawn amser dwy flynedd sydd â'r nod o roi i fyfyrwyr y theori a'r wybodaeth angenrheidiol i weithio gyda phlant a phobl ifanc yn ogystal â'r sgiliau a'r agweddau ymarferol angenrheidiol. Mae'r cwrs yn arwain at gymhwyster Gradd Sylfaen a ddilyswyd gan Brifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant ac Edexcel. Gall cwblhau'r radd yn llwyddiannus arwain at ddilyniant i nifer o raddau uwch neu hyfforddiant proffesiynol pellach e.e. gwaith cymdeithasol, ymarfer dysgu, nyrsio. Fel rheol bydd y cyfleoedd gyrfa mewn prosiectau gofal plant. Gellir astudio cymhwyster QCF Gofal Plant mewn ymarfer proffesiynol ochr yn ochr â'r Radd Sylfaen a chaiff hyn ei argymell.

Rhaglen Nodweddion

  • Lleoliadau profiad gwaith mewn asiantaethau lleol yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc
  • Cyfleoedd i ddatblygu amrywiol sgiliau drwy weithio mewn grwpiau, gwneud cyflwyniadau a datblygu adnoddau ymarferol
  • Mae cefnogaeth i fyfyrwyr ar gael ar y safle, yn amrywio o gymorth dysgu ar gyfer sgiliau astudio, cyngor ariannol, arweiniad i'r rhyngrwyd a chynghori personol
  • Mae'r dull hyblyg o gyflwyno'r cwrs yn galluogi myfyrwyr i gynnwys eu hastudiaethau yn eu bywydau prysur

Dilyniant a Chyflogaeth

Dilyniant i nifer o raddau neu hyfforddiant proffesiynol e.e. gwaith cymdeithasol, ymarfer dysgu, nyrsio. Gellir cael swyddi mewn prosiectau gofal plant lleol.

Mae yna nifer o lwybrau dilyniant addysgol megis y BA mewn Astudiaethau Gofal yng Ngholeg Sir Gâr ond bydd cyngor personol yn cael ei roi adeg y cyfweliad ac ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus. 

Cynnwys y Rhaglen

Ymchwil; Datblygiad Plant; Cyfathrebu a Phartneriaeth; Tueddiadau mewn Iechyd Plant; Gwerthoedd ac Amrywiaeth; Materion Cwricwlwm; Diogelu Plant; Datblygu Ymarfer Proffesiynol/Rheoli Newid; Chwarae a Hamdden; Tystysgrif Profiad Cyflogaeth.

Dull Asesu

Caiff pob modiwl ei asesu ar wahan drwy amrywiol ddulliau.

Gofynion Mynediad

Un Safon Uwch neu gymhwyster cyfwerth. Gellir derbyn myfyrwyr hyn heb gymwysterau blaenorol os oes ganddynt brofiad perthnasol ar sail cyfweliad. Croesewir cymwysterau Mynediad. Gwneir penderfyniadau ar sail unigol yn dilyn cyfweliad. Rhaid i bob ymgeisydd llawn amser wneud cais trwy UCAS gan ddefnyddio côd y cwrs sef L521. Gall ymgeiswyr rhan-amser wneud cais ar-lein neu gan ddefnyddio ffurflen gais y coleg sydd ar gael o bob campws.

Mae Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant yn croesawu ceisiadau ar sail dysgu blaenorol, gellir dod o hyd i fwy o fanylion yma

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Ammanford Campus 2 Years Gwneud Cais Via UCAS Ymholidarllen mwy
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY