Ffon: 01554 748179

Chwaraeon L3


Corff Dyfarnu:

BTEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

2 Flynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Gweithiwch tuag at adeiladu gyrfa mewn chwaraeon, boed hynny mewn ymarfer a ffitrwydd, hyfforddi ac arwain neu ddatblygu chwaraeon.

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyfle i chi astudio amrywiaeth o unedau cysylltiedig â chwaraeon sy'n cael eu dewis yn ofalus i adlewyrchu cyfleoedd cyflogadwyedd o fewn y diwydiant. Ei nod yw eich paratoi ar gyfer cyfleoedd astudio pellach ac mae’n darparu cam ar y ffordd i addysg uwch neu gyflogaeth.

Mae’r cwrs yn darparu llwybr galwedigaethol i mewn i’r diwydiant, ochr yn ochr â datblygu sgiliau hanfodol megis llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol. Cewch fynediad i gyfleusterau a chyfarpar safon ddiwydiannol megis ein cae chwarae 4G, neuadd chwaraeon, campfa ffitrwydd, swît ddadansoddi a hwb perfformiad. Hefyd fe’ch anogir i ymgysylltu â’n Hacademïau Chwaraeon sy’n anelu at ddatblygu athletwyr a chwaraewyr mewn ystod o chwaraeon.

Rhaglen Nodweddion

Mae’r meysydd astudio yn cynnwys astudiaethau ffisiolegol, hyfforddiant ffitrwydd a rhaglennu, arweinyddiaeth, hyfforddi a chwaraeon tîm ymarferol. Hefyd byddwch yn datblygu sgiliau rhyngbersonol trosglwyddadwy fel gweithio gydag eraill, datrys problemau, dysgu annibynnol a sgiliau meddwl yn feirniadol. Bydd myfyrwyr yn ogystal yn datblygu sgiliau mewn trefnu, cynllunio dilyniant personol ac ymchwil ar lefel briodol.

Byddwch yn gweithio gyda swyddogion datblygu chwaraeon i arwain sesiynau hyfforddi mewn ysgolion cynradd lleol a grwpiau cymunedol. Yn ogystal cewch y cyfle i drefnu a rhedeg gwyliau chwaraeon sy’n ymwneud â gweithio gydag amrywiaeth o sefydliadau partner y coleg.

Mae Bagloriaeth Cymru Uwch yn nodwedd allweddol o’r cwrs hwn.

Dilyniant a Chyflogaeth

Gweithiwch tuag at adeiladu gyrfa mewn chwaraeon, boed hynny mewn ymarfer a ffitrwydd, hyfforddi ac arwain neu ddatblygu chwaraeon.

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyfle i chi astudio amrywiaeth o unedau cysylltiedig â chwaraeon sy'n cael eu dewis yn ofalus i adlewyrchu cyfleoedd cyflogadwyedd o fewn y diwydiant. Ei nod yw eich paratoi ar gyfer cyfleoedd astudio pellach ac mae’n darparu cam ar y ffordd i addysg uwch neu gyflogaeth.

Mae’r cwrs yn darparu llwybr galwedigaethol i mewn i’r diwydiant, ochr yn ochr â datblygu sgiliau hanfodol megis llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol. Cewch fynediad i gyfleusterau a chyfarpar safon ddiwydiannol megis ein cae chwarae 4G, neuadd chwaraeon, campfa ffitrwydd, swît ddadansoddi a hwb perfformiad. Hefyd fe’ch anogir i ymgysylltu â’n Hacademïau Chwaraeon sy’n anelu at ddatblygu athletwyr a chwaraewyr mewn ystod o chwaraeon.

Cynnwys y Rhaglen

Mae’r cwrs yn cynnwys 18 uned, a all gynnwys:

Egwyddorion Anatomeg a Ffisioleg

Egwyddorion Ffitrwydd

Asesu Risg mewn Chwaraeon

Hyfforddiant Ffitrwydd a Rhaglennu

Chwaraeon Tîm Ymarferol

Sgiliau Technegol a Thactegol mewn Chwaraeon

Ffordd o Fyw yr Athletwr

Tylino ar gyfer Chwaraeon ac Ymarfer

Ymarfer, Iechyd a Ffordd o Fyw

Hyfforddi Chwaraeon

Maetheg Chwaraeon

Seicoleg ar gyfer Perfformiad Chwaraeon

Anafiadau Chwaraeon

Rheolau a Rheoliadau

Dadansoddiad ar gyfer Perfformiad Chwaraeon

Rhedeg Digwyddiad Chwaraeon

Profiad Gwaith

Mae'r cwrs hefyd yn cynnwys Bagloriaeth Cymru Uwch, sesiynau datblygu sgiliau a rhaglen diwtorial.

Dull Asesu

Caiff yr holl asesiadau eu cynllunio a'u hasesu'n fewnol, gyda samplo allanol yn digwydd ar gais.  

Asesir pob uned i gyrraedd proffil pas, teilyngdod neu ragoriaeth. Rhaid i fyfyrwyr fodloni meini prawf asesu penodol er mwyn cyflawni pob marc.

Gofynion Mynediad

Bydd angen o leiaf 5 TGAU graddau A*-C arnoch, sy’n cynnwys naill ai Saesneg Iaith neu Gymraeg (Iaith Gyntaf) a Mathemateg. Mae cael TGAU Addysg Gorfforol yn fanteisiol, ond nid yn hanfodol. Derbynnir dilyniannau o Lefel 2 Chwaraeon hefyd cyhyd â bod dysgwyr yn cyflawni proffil teilyngdod. Asesir yr holl ddysgwyr ar sail unigol a chynigir cyfle iddynt i ddod am gyfweliad.

Mae datblygiad sgiliau yn rhan hanfodol o’r cwrs hwn a chaiff ei gefnogi trwy gwblhau Bagloriaeth Cymru Uwch.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2018 - 2019 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY