Ffon: 01554 748179

Prentisiaeth Uwch - Rheolaeth


Corff Dyfarnu:

ILM

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

12 i 24 Mis

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r cymwysterau Lefel 2 - 5 hyn wedi'u cynllunio i ddatblygu arweinwyr tîm uchelgeisiol, rheolwyr llinell gyntaf i reolwyr canol sy'n gyfrifol am raglenni ac adnoddau sylweddol. Mae dysgwyr yn meithrin sgiliau craidd mewn arwain tîm a rheolaeth ganol a gallant gael mynediad i ystod eang o feysydd astudio opsiynol i'w helpu i ennill sgiliau rheoli penodol i ddiwallu eu hanghenion.  Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar: https://www.i-l-m.com

 

 

 

Rhaglen Nodweddion

Buddion i unigolion: Ennill y wybodaeth i gefnogi eich rôl rheoli  Cael dealltwriaeth fanwl o'r hyn a ddisgwylir gan reolwr  Rheoli ac arwain eich tîm yn effeithiol  Cymryd rheolaeth o’ch datblygiad personol  Deall newid yn y gweithle  Adeiladu perthnasoedd cadarnhaol a chynhyrchiol yn y gwaith Cael cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae gan y rhaglenni hyn gyfradd uchel o gyflogadwyedd a dilyniant i fyfyrwyr.  Maen nhw’n eich galluogi i gymryd rheolaeth o'ch datblygiad gyrfa a mwyafu eich cyfleoedd am ddyrchafiad.

Cynnwys y Rhaglen

Lefel 2: Rheoli Perfformiad a Datblygiad Personol • Cyfathrebu Gwybodaeth sy'n gysylltiedig â Gwaith • Arwain a Rheoli Tîm • Egwyddorion Arwain Tîm • Deall Busnes

Lefel 3: Rheoli Datblygiad Personol a Phroffesiynol • Rheoli Perfformiad Tîm • Egwyddorion Arweinyddiaeth a Rheolaeth • Egwyddorion Rheoli Pobl • Egwyddorion Busnes  Lefel 4: Deall Rôl Rheoli i Wella Perfformiad Rheoli • Traethawd Hir Rheoli Datblygiad Personol • Rheoli a Gweithredu Newid yn y Gweithle • Deall a Datblygu Perthnasoedd yn y Gweithle  Lefel 5: Deall Rôl Rheoli i Wella Perfformiad Rheoli • Rheoli Gwelliant • Gwneud Achos Ariannol • Datblygu Meddwl Beirniadol • Arwain Arloesedd a Newid. Yn ychwanegol at yr unedau craidd uchod, mae dysgwyr yn gallu astudio unedau pellach sy'n berthnasol i'w diwydiant a’u rôl.

Dull Asesu

Caiff yr holl raglenni eu hasesu trwy gyfuniad o ddulliau arloesol a rhai mwy traddodiadol, sydd wedi’u cynllunio i ddatblygu dealltwriaeth, gallu i ddatrys problemau a meddwl creadigol y myfyrwyr yn ystod eu hamser gyda ni.  Mae enghreifftiau o ddulliau asesu yn cynnwys, cynhyrchu adroddiadau ysgrifenedig, paratoi a rhoi cyflwyniadau a chynhyrchu portffolios o dystiolaeth.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad academaidd penodol ar gyfer y cymwysterau hyn, fodd bynnag, bydd disgwyl bod gan fyfyrwyr gyfwerth â Lefel O graddau A-C mewn Mathemateg a Saesneg, a swydd sy'n berthnasol i lefel y cymhwyster a astudir.  Er mwyn asesu addasrwydd myfyrwyr ar gyfer eu cwrs dewisol, byddwn fel rheol yn trefnu cyfweliad i bob ymgeisydd lle bydd eich sgiliau, eich cyflawniadau a'ch profiad bywyd yn cael eu hystyried yn ogystal â'ch cymwysterau.

No Occurrences of this course are currently avaialbale
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY