Ffon: 01554 748179

Y Dystysgrif Addysg Uwch mewn Gwyddor Anifeiliaid


Corff Dyfarnu:

UWTSD

Sector:

Addysg Uwch

Hyd y Rhaglen:

2 flynedd rhan-amser

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Cynigir y rhaglen Tystysgrif Addysg Uwch mewn Gwyddor Anifeiliaid trwy ddysgu o bell yn rhan-amser ar-lein. Ar gwblhau’r dystysgrif hon mae cyfle i symud ymlaen i astudio Lefel 5 ar y campws ar gyfer y Radd Sylfaen mewn Gwyddor Anifeiliaid neu’r radd BSc (Anrh) mewn Ymddygiad a Lles Anifeiliaid.

Mae'r cwrs hwn yn darparu’r cyfle i fyfyrwyr sy'n dymuno astudio trwy ddysgu o bell ddatblygu gwybodaeth graidd a sgiliau allweddol sy'n ofynnol ar gyfer israddedigion sy'n anelu at, neu sydd eisoes yn gweithio mewn, diwydiannau sy'n gysylltiedig ag anifeiliaid ac i ddatblygu ystod o sgiliau, rhinweddau personol ac agweddau sy'n angenrheidiol i weithio'n llwyddiannus o fewn y maes gwyddor anifeiliaid. 

Mae'r cwrs hwn yn caniatáu i israddedigion oddi ar y campws gael cyfle i ehangu eu gwybodaeth am egwyddorion gwyddonol etholeg, ymddygiad a ffisioleg anifeiliaid, a chymhwyso'r wybodaeth hon i les a chadwraeth.  

Rhaglen Nodweddion

Mae'r cwrs yn caniatáu i fyfyrwyr gofrestru ar wahanol fodiwlau bob semester gan ganiatáu mynediad ym mis Medi, Ionawr a Mai. Yna bydd myfyrwyr yn dewis pa fodiwl y maent yn ei astudio bob semester dros y cyfnod o ddwy flynedd i sicrhau eu bod wedi cwblhau'r pedwar modiwl gorfodol a dau o'r modiwlau opsiynol i gwblhau'r cymhwyster.

Bydd gan fyfyrwyr fynediad i gyfleusterau ar-lein helaeth gan gynnwys deunyddiau dysgu ac ymchwil ar-lein Coleg Sir Gâr a Phrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant. Bydd myfyrwyr yn cael cymorth tiwtor neilltuedig a thiwtorialau un i un gosodedig i gynorthwyo myfyrwyr cyn iddynt gyflwyno gwaith yn ddigidol ar-lein.

Bydd myfyrwyr yn astudio modiwlau craidd gorfodol yn ymwneud ag ymchwil annibynnol mewn meysydd pwnc allweddol, yn ychwanegol at fodiwlau sy’n ymwneud ag astudiaeth fanwl o ymddygiad, etholeg, ffisioleg, iechyd a lles anifeiliaid.

Dilyniant a Chyflogaeth

Ar gwblhau’r dystysgrif gall myfyrwyr sy’n llwyddiannus wneud cais i symud ymlaen i lefel 5 y radd sylfaen mewn gwyddor anifeiliaid a graddau anrhydedd. Mae’r llwybrau cyflogaeth yn amrywiol gan gynnwys gwaith sw, anifeiliaid anwes, da byw a gwaith cadwraeth.

Cynnwys y Rhaglen

Mae’r modiwlau gorfodol yn cynnwys: Maetheg Anifeiliaid, Cyflwyniad i Anatomeg a Ffisioleg Anifeiliaid, Paratoi at weithio yn y Diwydiant Gofal Anifeiliaid, a Sgiliau Astudio.

Mae’r modiwlau opsiynol yn cynnwys: Cyflwyniad i Ymddygiad Anifeiliaid, Rheolaeth Ymlusgiaid neu Amffibiaid a Bioleg Forol.Mae’n bosibl y gall rhai modiwlau ar-lein masnachol annibynnol gyfrannu at ddewisiadau opsiynol hefyd.

Dull Asesu

Mae'r asesu'n amrywiol ac yn addas ar gyfer gofynion modiwlau ar-lein unigol ac yn cynnwys:   

Traethodau; Cyflwyniadau; Adroddiadau Ysgrifenedig; Adroddiadau Astudiaeth Achos; Ymchwil/arsylwadau Ymarferol Annibynnol; Portffolios Ymchwil; Cyflwyniadau Seminar.

Gofynion Mynediad

Caniateir mynediad i ymgeiswyr sy’n arddangos y gallu academaidd a’r potensial i elwa o’r rhaglen. Bydd angen cymhwyster Lefel 3 gyda gradd pas neu uwch ar fyfyrwyr sy'n cychwyn astudio ac, yn ddelfrydol, byddant wedi ymgymryd â rhywfaint o brofiad gwaith gydag anifeiliaid neu yn meddu ar brofiad cysylltiedig â'r diwydiant neu ardystiad cyfwerth. Mae angen i fyfyrwyr fod dros 18 oed. 

  Bydd myfyrwyr hyn (dros 21 oed) yn cael eu hystyried ar sail unigol gan y gellir rhoi ystyriaeth i gymwysterau a phrofiad sy'n berthnasol i’r diwydiant. Mae Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant yn croesawu ceisiadau ar sail dysgu blaenorol, gellir dod o hyd i fwy o fanylion yma: http://www.trinitysaintdavid.ac.uk/en/media/uniweb/content/documents/departments/qualityassuranceuni...

No Occurrences of this course are currently avaialbale
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY