Ffon: 01554 748179

Chwaraeon L2 (Hyfforddwr Ffitrwydd)


Corff Dyfarnu:

ACTIVE IQ

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Enillwch gymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant, tra’n cael cipolwg ar y diwydiant hamdden actif.  

Nod y cwrs hwn yw rhoi i chi’r sylfaen eang o wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i weithio mewn amrywiaeth o rolau wynebu cwsmeriaid o fewn y diwydiant hamdden actif, gan gynnwys hyfforddi ffitrwydd a gweithrediadau hamdden. Ei nod yw eich paratoi ar gyfer cyfleoedd astudio pellach ac mae’n darparu cam ar y ffordd i L3 Hyfforddi Ffitrwydd a Hyfforddi Personol neu L3 Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer.

Nod y cwrs yw cysylltu addysg â byd gwaith mewn ffyrdd sy’n ennyn diddordeb, sy’n berthnasol ac yn ymarferol, ochr yn ochr â datblygu sgiliau hanfodol megis llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol. Cewch fynediad i gyfleusterau a chyfarpar safon ddiwydiannol megis ein cae chwarae 4G, ein neuadd chwaraeon a’n swît ffitrwydd. Hefyd fe’ch anogir i ymgysylltu â’n Hacademïau Chwaraeon sy’n anelu at ddatblygu athletwyr a chwaraewyr mewn ystod o chwaraeon.

Rhaglen Nodweddion

Mae’r meysydd astudio yn cynnwys anatomeg a ffisioleg, maetheg, hyfforddi ffitrwydd, gwasanaeth cwsmer a chynllunio gyrfa. Hefyd byddwch yn datblygu sgiliau rhyngbersonol trosglwyddadwy fel cyfathrebu, datrys problemau, astudio annibynnol a sgiliau dysgu/meddwl. Bydd myfyrwyr yn ogystal yn datblygu sgiliau mewn trefnu, cynllunio dilyniant personol ac ymchwil ar lefel briodol.

Mae’r cwrs yn gofyn bod gennych fynediad i ymgysylltiad ystyrlon â chyflogwr. Y nod yw cyfoethogi’r profiad dysgu a phontio’r bwlch rhwng addysg bellach a chyflogaeth.

Dilyniant a Chyflogaeth

Enillwch gymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant, tra’n cael cipolwg ar y diwydiant hamdden actif.  

Nod y cwrs hwn yw rhoi i chi’r sylfaen eang o wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i weithio mewn amrywiaeth o rolau wynebu cwsmeriaid o fewn y diwydiant hamdden actif, gan gynnwys hyfforddi ffitrwydd a gweithrediadau hamdden. Ei nod yw eich paratoi ar gyfer cyfleoedd astudio pellach ac mae’n darparu cam ar y ffordd i L3 Hyfforddi Ffitrwydd a Hyfforddi Personol neu L3 Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer.

Nod y cwrs yw cysylltu addysg â byd gwaith mewn ffyrdd sy’n ennyn diddordeb, sy’n berthnasol ac yn ymarferol, ochr yn ochr â datblygu sgiliau hanfodol megis llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol. Cewch fynediad i gyfleusterau a chyfarpar safon ddiwydiannol megis ein cae chwarae 4G, ein neuadd chwaraeon a’n swît ffitrwydd. Hefyd fe’ch anogir i ymgysylltu â’n Hacademïau Chwaraeon sy’n anelu at ddatblygu athletwyr a chwaraewyr mewn ystod o chwaraeon.

Cynnwys y Rhaglen

Mae’r cwrs yn cynnwys unedau a all gynnwys:

Egwyddorion Anatomeg a Ffisioleg

Cynllunio a Hyfforddi Ymarfer sy’n Seiliedig ar y Gampfa

Egwyddorion Gofal Cwsmer

Gweithio mewn Cyfleusterau Hamdden Actif

Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle

Rheoli Datblygiad Personol a Phroffesiynol

Cynllunio a Hyfforddi Sesiwn Ymarferion Cylchol

Datblygu Pobl Ifanc mewn Sesiwn Ffitrwydd

Rheoli Ffordd o Fyw ar gyfer Iechyd a Lles

Gweithio gyda Chymunedau i Hyrwyddo a Chynnal Ffyrdd o Fyw Actif, Iach

Hefyd mae’r cwrs yn cynnwys sesiynau datblygu sgiliau a rhaglen diwtorial.

Dull Asesu

Mae arholiadau theori amlddewis sydd wedi eu gosod a’u marcio’n allanol yn ffurfio 30% o’r cymhwyster hwn. Caiff gweddill y cymhwyster ei farcio trwy asesiad a gaiff ei osod yn allanol, a’i asesu’n fewnol.

Asesir pob uned i gyrraedd proffil pas. Rhaid i fyfyrwyr fodloni meini prawf asesu penodol er mwyn cyflawni pas.

Gofynion Mynediad

Bydd angen o leiaf 4 TGAU graddau A*-C arnoch, sy’n cynnwys naill ai Saesneg Iaith, Cymraeg (Iaith Gyntaf) neu Fathemateg. Derbynnir dilyniannau o Lefel 2 Chwaraeon yn ogystal.

Asesir yr holl fyfyrwyr ar sail unigol a chynigir cyfle iddynt i ddod am gyfweliad.

Mae Saesneg a Mathemateg yn rhan annatod o'r cwrs. Bydd myfyrwyr nad ydynt wedi cael y graddau angenrheidiol ar C neu uwch hyd yn hyn yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU, Cymwysterau Agored neu Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY