Ffon: 01554 748179

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Astudiaethau Busnes


Corff Dyfarnu:

AQA

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

UG - Blwyddyn Safon Uwch Llawn - 2 Flynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael cipolwg ar y byd busnes ac effaith yr amgylchedd allanol yr ydym yn byw ynddo, yna mae'r cwrs Busnes i chi.  Gyda diweddariad rheolaidd o storïau newyddion busnes sydd newydd ddod i law, tasgau ymchwil, a chyflwyniadau myfyrwyr, mae'r byd busnes yn dod yn fyw yn yr ystafell ddosbarth.  Yn ogystal, mae ymweliadau â busnesau lleol a siaradwyr gwadd sydd ag arbenigeddau mewn swyddogaethau busnes allweddol yn sicrhau bod perthnasedd y theori yn cael ei atgyfnerthu. Mae Busnes yn bwnc sydd yn cyfuno’n effeithiol â llawer o feysydd pwnc gan gynnwys Ieithoedd, Mathemateg, y Gwyddorau a’r Dyniaethau.

Rhaglen Nodweddion

Mae'r cwrs yn annog myfyrwyr i fabwysiadu agwedd ymchwiliol, gan ddefnyddio gwybodaeth am y byd go iawn.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu defnyddio gwybodaeth am theorïau a chysyniadau Busnes i ddeall problemau a dod o hyd i ffyrdd posibl o'u datrys.

Mae'r cwrs yn annog defnyddio cysyniadau busnes yn ymarferol, trwy ddarparu cyfle i fyfyrwyr archwilio digwyddiadau ym myd busnes fel modd o atgyfnerthu dealltwriaeth o theorïau a chysyniadau.  Bwriad y cwrs yw hybu dealltwriaeth weithredol yn hytrach na goddefol, gan ei fod yn ystyried theorïau a chysyniadau busnes o fewn fframwaith sy'n darparu rhesymau dros astudio'r pwnc.

Mae'r cwrs hwn yn canolbwyntio ar y byd busnes cyfoes, gan ei fod wedi'i lunio i adlewyrchu materion cyfoes ym myd busnes, e.e. entrepreneuriaeth, gwasanaeth cwsmer a marchnadoedd sy'n dod i'r amlwg.

 

 

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae myfyrwyr Busnes yng Ngholeg Sir Gâr wedi mynd ymlaen i astudio ystod o gyrsiau sy’n ymwneud â Busnes gan gynnwys Rheolaeth Busnes, Busnes a Ffasiwn, Busnes a Marchnata, Busnes a Ffrangeg, ac ystod o gyrsiau Cyfrifeg mewn llawer o Brifysgolion, gan gynnwys Caerdydd, Sussex, Aberystwyth, Nottingham, Birmingham, Caerfaddon a Reading.

Mae dau fyfyriwr a astudiodd Busnes Safon Uwch yng Ngholeg Sir Gâr a enillodd raddau A bellach yn astudio cyrsiau Busnes a Rheolaeth ym Mhrifysgolion Caerdydd a Leeds: aelodau o Brifysgolion nodedig y Grwp Russell.

Cynnwys y Rhaglen

Mae gan y cymhwyster Safon Uwch ystod eang o bynciau a meysydd o ddiddordeb o fewn y byd busnes:

Mae'r pynciau'n cynnwys: Strategaethau a Chyfrifon Ariannol - gwneud gwybodaeth fuddsoddi, mesur perfformiad a phenderfyniadau ariannol. Strategaethau Marchnata - dadansoddi marchnadoedd, a dewis strategaethau marchnata llwyddiannus, datblygu cynlluniau marchnata. Strategaethau Gweithrediadau - materion gweithredol, lleoliad, arloesi a gwella effeithlonrwydd gweithredol. Strategaethau Adnoddau Dynol - cynllunio gweithlu, addasu strwythurau sefydliadol, perthynas lwyddiannus rhwng gweithwyr.

Yr Amgylchedd Busnes a Rheoli Newid Nodau ac Amcanion Corfforaethol - diben a natur strategaethau corfforaethol, safbwyntiau budd-ddeiliaid. Mae hefyd yn edrych ar Asesu Newid yn yr Amgylchedd Busnes - effeithiau newidiadau yn yr amgylchedd economaidd, gwleidyddol, cymdeithasol, moesegol a thechnolegol ac ymatebion sefydliadau.

 

 

Dull Asesu

Caiff dau arholiad allanol eu sefyll ar ddiwedd blwyddyn un ac ar ddiwedd blwyddyn dau.

 

Gofynion Mynediad

Fel rheol mae'n ofynnol i fyfyrwyr 16 - 19 oed fod ag o leiaf 6 TGAU gradd A* - C.

Gofynion Mynediad: Gradd C mewn Saesneg Iaith neu Gymraeag Iaith gyntaf, Mathemateg a Gwyddoniaeth - mae cymorth dwyieithog ar gael i fyfyrwyr o ysgolion Cymraeg a dwyieithog.

Bydd mynediad i fyfyrwyr hyn heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno'r Maes Cwricwlwm.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY