Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Antur Awyr Agored Lefel 3

Disgrifiad o'r RhaglenBydd y cymhwyster hwn yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu'r sgiliau a'r wybodaeth hanfodol ar gyfer cychwyn ar yrfa mewn ystod o ddiwydiannau gweithgareddau awyr agored/antur. Bydd y cymhwyster yn rhoi cipolwg i'r myfyrwyr o'r amrywiol lwybrau galwedigaethol yn ogystal â'u helpu i symud ymlaen yn eu gwaith presennol neu ddilyn astudiaethau pellach ar lefel uwch.


Nodweddion y Rhaglen  • Mae'r cwrs yn cynnig cyfle i astudio Antur Awyr Agored mewn amrywiaeth eang o weithgareddau.
  • Mae ein lleoliad unigryw a'n cysylltiadau agos â darparwyr y sir yn gwneud y cwrs arbenigol hwn yn un unigryw iawn, sy'n defnyddio'r adnoddau amgylcheddol naturiol cyfagos ynghyd â thîm ymroddedig o hwyluswyr Addysg Awyr Agored.
  • Caiff myfyrwyr eu hannog i ddatblygu eu sgiliau personol a byddant yn cael eu harwain tuag at ennill dyfarniadau Corff Llywodraethol Cenedlaethol pellach yn eu maes diddordeb arbennig.
  • Mae'r gweithgareddau y gallai'r myfyrwyr ddisgwyl ymwneud â nhw'n cynnwys: canwio, caiacio (dwr gwastad, afon ac ewyn y môr), dringo creigiau (chwaraeon, traddodiadol a chlogfeini), abseilio, hwylio, hwylfyrddio, mordwyo a gwaith alldaith, beicio mynydd, cerdded ceunentydd, arfordiro, a chyfeiriadu
  • Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, gall myfyrwyr symud ymlaen i addysg uwch, gan astudio Addysg Awyr Agored ar lefel gradd neu radd sylfaen.
  • Mae cymorth dysgu ar gael i helpu myfyrwyr gyda gwaith unigol a gwaith grwp.

Dilyniant a ChyflogaethBydd y cymhwyster hwn yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu'r sgiliau a'r wybodaeth hanfodol ar gyfer cychwyn ar yrfa mewn ystod o ddiwydiannau gweithgareddau awyr agored/antur. Bydd y cymhwyster yn rhoi cipolwg i'r myfyrwyr o'r amrywiol lwybrau galwedigaethol yn ogystal â'u helpu i symud ymlaen yn eu gwaith presennol neu ddilyn astudiaethau pellach ar lefel uwch.


Cynnwys y RhaglenMae'r cwrs ar ffurf 12 uned, 6 uned orfodol/graidd a 6 uned ddewisol.

Unedau Gorfodol: Egwyddorion ac Arferion Antur Awyr Agored, Cyfarpar a Chyfleusterau ar gyfer Gweithgareddau Awyr Agored ac Anturus, Egwyddorion Anatomeg a Ffisioleg, Ffisioleg Ffitrwydd; Asesu Risg mewn Chwaraeon; Hyfforddiant a Rhaglennu Ffitrwydd; Arweinyddiaeth mewn Chwaraeon, Sgiliau ar gyfer Gweithgareddau Awyr Agored ac Anturus ar Dir, Sgiliau ar gyfer Gweithgareddau Awyr Agored ac Anturus ar Ddwr, Alldeithiau Awyr Agored ac Anturus, Anturiaethau Awyr Agored Amgen, Effaith a Chynaladwyedd mewn Antur Awyr Agored, Addysg Amgylcheddol ar gyfer Antur Awyr Agored.

Bydd y dysgwyr yn astudio'r Fagloriaeth Cymru Uwch ochr yn ochr â'r cymhwyster hwn.


Asesu'r RhaglenMae'r asesu'n seiliedig ar waith cwrs. Mae'r ffurf o asesu yn amrywio ac yn cynnwys: asesiad ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, astudiaethau achos, senarios a chyflwyniadau myfyrwyr. Gall yr asesu gynnwys profion meistrolaeth ond nid oes yna arholiadau ysgrifenedig ffurfiol. Caiff pob uned ei hasesu a'i graddio a dyfernir gradd gyffredinol ar gyfer y cymhwyster.


Gofynion y RhaglenFel rheol dylai myfyrwyr 16-19 oed fod ag o leiaf un o'r canlynol: Diploma Cyntaf BTEC gradd Teilyngdod neu uwch; o leiaf pump TGAU graddau A* - C yn cynnwys Cymraeg Mamiaith/Saesneg neu Fathemateg. Gellir ystyried myfyrwyr hyn heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno'r gyfadran.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.