Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Lefel 3

Disgrifiad o'r RhaglenOs oes gennych ddiddordeb brwd mewn chwaraeon a meddwl sy’n naturiol chwilfrydig gyda’r awydd i gyrraedd perfformiad brig, dyma’r cwrs i chi.

Mae gwyddonwyr chwaraeon ac ymarfer yn parhau i fod yn bresenoldeb cynyddol ym myd chwaraeon, ac wrth i ni edrych i’r dyfodol, mae pob arwydd yn awgrymu y bydd eu dylanwad ym maes chwaraeon yn cynyddu. Nod y cwrs hwn yw eich paratoi ar gyfer cyfleoedd astudio pellach ac mae’n darparu cam ar y ffordd i addysg uwch neu gyflogaeth.

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer y dysgwyr hynny sydd am ddysgu mwy am ddadansoddi perfformiad chwaraeon a’r hyn mae’n ei gymryd i anelu tuag at berfformiad brig. Bydd y cwrs yn datblygu eich sgiliau a’ch gwybodaeth o fewn y maes, ochr yn ochr â datblygu sgiliau hanfodol fel llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol. Cewch fynediad i gyfleusterau a chyfarpar safon ddiwydiannol megis ein cae chwarae 4G, neuadd chwaraeon, campfa ffitrwydd, swît ddadansoddi a hwb perfformiad. Cewch brofiad uniongyrchol gyda’n cyfarpar ‘Safon Aur’, sy’n cynnwys ‘Wattbikes’ Brigbwer, Dadansoddwr Màs y Corff, Synwyryddion Smartspeed a dadansoddwr anadl-wrth-anadl VO2max. Hefyd fe’ch anogir i ymgysylltu â’n Hacademïau Chwaraeon sy’n anelu at ddatblygu athletwyr a chwaraewyr mewn ystod o chwaraeon.


Nodweddion y RhaglenMae’r meysydd astudio yn cynnwys astudiaethau ffisiolegol, hyfforddiant ffitrwydd a rhaglennu, seicoleg chwaraeon a biomecaneg. Hefyd byddwch yn datblygu sgiliau rhyngbersonol trosglwyddadwy fel gweithio gydag eraill, datrys problemau, dysgu annibynnol a sgiliau meddwl yn feirniadol. Bydd myfyrwyr yn ogystal yn datblygu sgiliau mewn trefnu, cynllunio dilyniant personol ac ymchwil ar lefel briodol.

Yn ogystal cewch gyfle i ddatblygu eich sgiliau arweinyddiaeth drwy arwain sesiynau hyfforddi mewn ysgolion cynradd lleol a grwpiau cymunedol.

Mae Bagloriaeth Cymru Uwch yn nodwedd allweddol o’r cwrs hwn.


Dilyniant a ChyflogaethOs oes gennych ddiddordeb brwd mewn chwaraeon a meddwl sy’n naturiol chwilfrydig gyda’r awydd i gyrraedd perfformiad brig, dyma’r cwrs i chi.

Mae gwyddonwyr chwaraeon ac ymarfer yn parhau i fod yn bresenoldeb cynyddol ym myd chwaraeon, ac wrth i ni edrych i’r dyfodol, mae pob arwydd yn awgrymu y bydd eu dylanwad ym maes chwaraeon yn cynyddu. Nod y cwrs hwn yw eich paratoi ar gyfer cyfleoedd astudio pellach ac mae’n darparu cam ar y ffordd i addysg uwch neu gyflogaeth.

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer y dysgwyr hynny sydd am ddysgu mwy am ddadansoddi perfformiad chwaraeon a’r hyn mae’n ei gymryd i anelu tuag at berfformiad brig. Bydd y cwrs yn datblygu eich sgiliau a’ch gwybodaeth o fewn y maes, ochr yn ochr â datblygu sgiliau hanfodol fel llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol. Cewch fynediad i gyfleusterau a chyfarpar safon ddiwydiannol megis ein cae chwarae 4G, neuadd chwaraeon, campfa ffitrwydd, swît ddadansoddi a hwb perfformiad. Cewch brofiad uniongyrchol gyda’n cyfarpar ‘Safon Aur’, sy’n cynnwys ‘Wattbikes’ Brigbwer, Dadansoddwr Màs y Corff, Synwyryddion Smartspeed a dadansoddwr anadl-wrth-anadl VO2max. Hefyd fe’ch anogir i ymgysylltu â’n Hacademïau Chwaraeon sy’n anelu at ddatblygu athletwyr a chwaraewyr mewn ystod o chwaraeon.


Cynnwys y RhaglenMae’r cwrs yn cynnwys 18 uned, a all gynnwys:

Egwyddorion Anatomeg a Ffisioleg

Egwyddorion Ffitrwydd

Dulliau ymchwil

Profi Ffitrwydd

Hyfforddi Gweithgarwch Corfforol

Hyfforddiant Ffitrwydd a Rhaglennu

Chwaraeon Tîm Ymarferol

Tylino ar gyfer Chwaraeon ac Ymarfer

Ymarfer, Iechyd a Ffordd o Fyw

Prosiect Ymchwil

Maetheg Chwaraeon

Seicoleg ar gyfer Perfformiad Chwaraeon

Anafiadau Chwaraeon

Biomecaneg

Dadansoddiad ar gyfer Perfformiad Chwaraeon

Seicoleg Gymhwysol

Ffisioleg Ymarfer Gymhwysol

Profiad Gwaith

Mae'r cwrs hefyd yn cynnwys Bagloriaeth Cymru Uwch, sesiynau datblygu sgiliau a rhaglen diwtorial.


Asesu'r RhaglenCaiff yr holl asesiadau eu cynllunio a'u hasesu'n fewnol, gyda samplo allanol yn digwydd ar gais.  

Asesir pob uned i gyrraedd proffil pas, teilyngdod neu ragoriaeth. Rhaid i fyfyrwyr fodloni meini prawf asesu penodol er mwyn cyflawni pob marc.


Gofynion y RhaglenBydd angen o leiaf 6 TGAU graddau A*-C arnoch, sy’n cynnwys naill ai Saesneg Iaith neu Gymraeg (Iaith Gyntaf), Mathemateg a Gwyddoniaeth. Mae cael TGAU Addysg Gorfforol yn fanteisiol, ond nid yn hanfodol. Derbynnir dilyniannau o Lefel 2 Chwaraeon hefyd cyhyd â bod dysgwyr yn cyflawni proffil teilyngdod. Asesir yr holl ddysgwyr ar sail unigol a chynigir cyfle iddynt i ddod am gyfweliad.

Mae datblygiad sgiliau yn rhan hanfodol o’r cwrs hwn a chaiff ei gefnogi trwy gwblhau Bagloriaeth Cymru Uwch.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.