Galluogi'r Bar Hygyrchedd

FdSc Hyfforddiant a Pherfformiad Pel Droed

Disgrifiad o'r RhaglenCôd UCAS: C22

Côd Cwrs: FDEG1-SCPF - Gradd Sylfaen (2 flynedd yn llawn amser neu 4 blynedd yn rhan-amser) Mae hwn yn gwrs addysg uwch sy'n canolbwyntio ar Hyfforddiant a Pherfformiad  Pêl-droed. Gallwch ddilyn y cwrs naill ai'n llawn amser neu'n rhan-amser. Bydd cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn arwain at Radd Sylfaen.


Nodweddion y Rhaglen  • Mynediad lleol i Radd Brifysgol mewn Chwaraeon
  • Cynlluniwyd y cwrs hwn ar y cyd â chyflogwyr lleol a Phrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant. Mae'n gyfoes, yn fanwl gywir o safbwynt academaidd ac yn diwallu anghenion y farchnad waith leol
  • Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar hyfforddiant Pêl-droed a'r disgyblaethau cysylltiedig, profi ffitrwydd a chynllunio rhaglenni, seicoleg, anatomeg a ffisioleg.
  • Cynigir modiwl sgiliau astudio i gefnogi myfyrwyr a'u cynorthwyo i symud ymlaen i astudiaeth lefel uwch.
  • Ynghyd â hyn, paratoir myfyrwyr ar gyfer gweithio yn y diwydiant gyda modiwlau datblygiadPêl-droed a phrofiad diwydiannol.
  • Mae'r cwrs yn defnyddio cysylltiadau cymunedol cryf a sefydlwyd gan yr adran, i leoli myfyrwyr mewn Ysgolion Cynradd ac Uwchradd lleol, Uned Datblygu Chwaraeon Cyngor Sir Caerfyrddin, Swyddogion Datblygu Cyrff Llywodraethol Cenedlaethol, Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe, ac Academi Chwaraeon CSG er mwyn cael profiad gwaith ymarferol
  • Mae Gradd Sylfaen yn cynnwys 12 x modiwl 20 credyd. Byddai hyn yn cymryd dwy flynedd i gwblhau'n llawn amser. Gellir astudio'r cwrs naill ai'n llawn amser neu'n rhan-amser.
  • Ar ôl cwblhau gall myfyrwyr wneud cais am y BSc (Anrh) Lefel 6 (blwyddyn o hyd) mewn Hyfforddiant a Pherfformiad Pêl-droed.

Dilyniant a ChyflogaethCôd UCAS: C22

Côd Cwrs: FDEG1-SCPF - Gradd Sylfaen (2 flynedd yn llawn amser neu 4 blynedd yn rhan-amser) Mae hwn yn gwrs addysg uwch sy'n canolbwyntio ar Hyfforddiant a Pherfformiad  Pêl-droed. Gallwch ddilyn y cwrs naill ai'n llawn amser neu'n rhan-amser. Bydd cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn arwain at Radd Sylfaen.


Cynnwys y RhaglenBlwyddyn 1 – Hyfforddiant Pêl-droed,  Dulliau Ymchwil a Sgiliau Astudio, Hyfforddiant a Monitro 1, agweddau Technegol a Tactegol, Pêl-droed yn y Cymuned a Dysgu yn y Gwaith 1.

Ymarfer Blwyddyn 2 – Hyfforddiant  Pêl-droed Uwch, Hyfforddi a Monitro 2 Dysgu yn y Gwaith 2, Perfformiad  Pêl-droed Ymarferol


Asesu'r RhaglenCaiff modiwlau eu hasesu trwy gyfuniad o aseiniadau, astudiaethau achos, llyfr log ac asesiad sgiliau ymarferol.

Caiff modiwlau mwy theoretig eu hasesu trwy gyfuniad o arholiadau ffurfiol, aseiniadau, astudiaethau achos a gwaith prosiect


Gofynion y RhaglenTariff UCAS: 140 Pwynt. Mae cymwysterau cyfwerth hefyd yn dderbyniol.

Gellir ystyried ymgeiswyr hyn heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno'r maes cwricwlwm. Mae Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant yn croesawu ceisiadau ar sail dysgu blaenorol, gellir dod o hyd i fwy o fanylion yma


Costau YchwanegolNid oes unrhyw ffi ychwanegol, fodd bynnag, mae'n debygol y byddwch yn mynd i gostau ychwanegol am gyfarpar personol ac am deithiau sy'n gysylltiedig â'r cwrs.