Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Chwaraeon Lefel 3

Disgrifiad o'r RhaglenGweithiwch tuag at adeiladu gyrfa mewn chwaraeon, boed hynny mewn ymarfer a ffitrwydd, hyfforddi ac arwain neu ddatblygu chwaraeon.

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyfle i chi astudio amrywiaeth o unedau cysylltiedig â chwaraeon sy'n cael eu dewis yn ofalus i adlewyrchu cyfleoedd cyflogadwyedd o fewn y diwydiant. Ei nod yw eich paratoi ar gyfer cyfleoedd astudio pellach ac mae’n darparu cam ar y ffordd i addysg uwch neu gyflogaeth.

Mae’r cwrs yn darparu llwybr galwedigaethol i mewn i’r diwydiant, ochr yn ochr â datblygu sgiliau hanfodol megis llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol. Cewch fynediad i gyfleusterau a chyfarpar safon ddiwydiannol megis ein cae chwarae 4G, neuadd chwaraeon, campfa ffitrwydd, swît ddadansoddi a hwb perfformiad. Hefyd fe’ch anogir i ymgysylltu â’n Hacademïau Chwaraeon sy’n anelu at ddatblygu athletwyr a chwaraewyr mewn ystod o chwaraeon.


Nodweddion y RhaglenMae’r meysydd astudio yn cynnwys astudiaethau ffisiolegol, hyfforddiant ffitrwydd a rhaglennu, arweinyddiaeth, hyfforddi a chwaraeon tîm ymarferol. Hefyd byddwch yn datblygu sgiliau rhyngbersonol trosglwyddadwy fel gweithio gydag eraill, datrys problemau, dysgu annibynnol a sgiliau meddwl yn feirniadol. Bydd myfyrwyr yn ogystal yn datblygu sgiliau mewn trefnu, cynllunio dilyniant personol ac ymchwil ar lefel briodol.

Byddwch yn gweithio gyda swyddogion datblygu chwaraeon i arwain sesiynau hyfforddi mewn ysgolion cynradd lleol a grwpiau cymunedol. Yn ogystal cewch y cyfle i drefnu a rhedeg gwyliau chwaraeon sy’n ymwneud â gweithio gydag amrywiaeth o sefydliadau partner y coleg.

Mae Bagloriaeth Cymru Uwch yn nodwedd allweddol o’r cwrs hwn.


Dilyniant a ChyflogaethGweithiwch tuag at adeiladu gyrfa mewn chwaraeon, boed hynny mewn ymarfer a ffitrwydd, hyfforddi ac arwain neu ddatblygu chwaraeon.

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyfle i chi astudio amrywiaeth o unedau cysylltiedig â chwaraeon sy'n cael eu dewis yn ofalus i adlewyrchu cyfleoedd cyflogadwyedd o fewn y diwydiant. Ei nod yw eich paratoi ar gyfer cyfleoedd astudio pellach ac mae’n darparu cam ar y ffordd i addysg uwch neu gyflogaeth.

Mae’r cwrs yn darparu llwybr galwedigaethol i mewn i’r diwydiant, ochr yn ochr â datblygu sgiliau hanfodol megis llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol. Cewch fynediad i gyfleusterau a chyfarpar safon ddiwydiannol megis ein cae chwarae 4G, neuadd chwaraeon, campfa ffitrwydd, swît ddadansoddi a hwb perfformiad. Hefyd fe’ch anogir i ymgysylltu â’n Hacademïau Chwaraeon sy’n anelu at ddatblygu athletwyr a chwaraewyr mewn ystod o chwaraeon.


Cynnwys y RhaglenMae’r cwrs yn cynnwys 18 uned, a all gynnwys:

Egwyddorion Anatomeg a Ffisioleg

Egwyddorion Ffitrwydd

Asesu Risg mewn Chwaraeon

Hyfforddiant Ffitrwydd a Rhaglennu

Chwaraeon Tîm Ymarferol

Sgiliau Technegol a Thactegol mewn Chwaraeon

Ffordd o Fyw yr Athletwr

Tylino ar gyfer Chwaraeon ac Ymarfer

Ymarfer, Iechyd a Ffordd o Fyw

Hyfforddi Chwaraeon

Maetheg Chwaraeon

Seicoleg ar gyfer Perfformiad Chwaraeon

Anafiadau Chwaraeon

Rheolau a Rheoliadau

Dadansoddiad ar gyfer Perfformiad Chwaraeon

Rhedeg Digwyddiad Chwaraeon

Profiad Gwaith

Mae'r cwrs hefyd yn cynnwys Bagloriaeth Cymru Uwch, sesiynau datblygu sgiliau a rhaglen diwtorial.


Asesu'r RhaglenCaiff yr holl asesiadau eu cynllunio a'u hasesu'n fewnol, gyda samplo allanol yn digwydd ar gais.  

Asesir pob uned i gyrraedd proffil pas, teilyngdod neu ragoriaeth. Rhaid i fyfyrwyr fodloni meini prawf asesu penodol er mwyn cyflawni pob marc.


Gofynion y RhaglenBydd angen o leiaf 5 TGAU graddau A*-C arnoch, sy’n cynnwys naill ai Saesneg Iaith neu Gymraeg (Iaith Gyntaf) a Mathemateg. Mae cael TGAU Addysg Gorfforol yn fanteisiol, ond nid yn hanfodol. Derbynnir dilyniannau o Lefel 2 Chwaraeon hefyd cyhyd â bod dysgwyr yn cyflawni proffil teilyngdod. Asesir yr holl ddysgwyr ar sail unigol a chynigir cyfle iddynt i ddod am gyfweliad.

Mae datblygiad sgiliau yn rhan hanfodol o’r cwrs hwn a chaiff ei gefnogi trwy gwblhau Bagloriaeth Cymru Uwch.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.