Galluogi'r Bar Hygyrchedd

BSc Hyfforddiant a Pherfformiad Pêl-droed

Disgrifiad o'r RhaglenMae Chwaraeon yn un o feysydd mwyaf dynamig Coleg Sir Gâr. Rydym yn falch o allu cynnig rhaglenni gradd cyffrous, arloesol mewn chwaraeon, pêl-droed a rygbi. Dilysir ein holl gyrsiau chwaraeon gan Brifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant.

Mae gan yr holl gyrsiau gyfraddau llwyddiant a chyfraddau cyrhaeddiad ardderchog, a chysylltiadau cryf â diwydiant, sy’n sicrhau bod ein holl fyfyrwyr yn cael yr arweiniad a’r cyfleoedd gorau i gyrraedd y nodau y dymunant eu cyflawni. Mae ein staff chwaraeon tra chymwys yn cynnal eu hyfforddiant a datblygiad effeithiol gan sicrhau bod eu haddysgu yn berthnasol a chyfredol.

Mae’r BSc mewn Hyfforddiant a Pherfformiad Pêl-droed yn rhaglen seiliedig ar waith ymarferol er mwyn eich paratoi am yrfa yn y diwydiant chwaraeon. Mae’r rhaglen hon wedi ei dylunio i sicrhau profiad dysgu cyfredol a thrwyadl o safbwynt academaidd sy’n cwrdd ag anghenion y diwydiant lleol. Mae gan y rhaglen gysylltiadau cryf â thimau proffesiynol elit megis Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe, lle mae gan fyfyrwyr y cyfle i ennill profiad diwydiannol ar y lefel uchaf. Hefyd mae’r radd yn elwa o gysylltiadau cymunedol a adeiladwyd yn yr adran dros nifer o flynyddoedd, gan leoli myfyrwyr mewn ysgolion lleol gyda swyddogion datblygu chwaraeon lleol sy’n rhoi cipolwg ar lwybrau cyflogaeth posibl.  


Nodweddion y RhaglenMae'r meysydd astudio yn cynnwys Hyfforddi Pêl-droed Perfformiad Uchel, Materion Cyfoes mewn Hyfforddiant a Pherfformiad Pêl-droed, Arsylwi a Dadansoddi Hyfforddiant a Pherfformiad Pêl-droed a Chryfder a Chyflyru. Hefyd byddwch yn datblygu sgiliau rhyngbersonol trosglwyddadwy fel sgiliau ymchwil uwch, datrys problemau, dysgu annibynnol a sgiliau meddwl yn feirniadol wrth baratoi at yrfa mewn chwaraeon.  

Mae'r maes pwnc yn elwa o gael cyfleusterau ardderchog sy'n cynnwys labordy chwaraeon o'r radd flaenaf (gyda holl gyfarpar profi a meddalwedd safonol diweddaraf y diwydiant), swît ddadansoddi ac arwyneb 3G bob tywydd newydd. I ychwanegu at hyn mae'r coleg wedi buddsoddi mewn cyfleuster chwaraeon dan do newydd, yn cynnwys neuadd chwaraeon maint llawn yn ogystal â champfa cryfder a chyflyru.


Dilyniant a ChyflogaethMae Chwaraeon yn un o feysydd mwyaf dynamig Coleg Sir Gâr. Rydym yn falch o allu cynnig rhaglenni gradd cyffrous, arloesol mewn chwaraeon, pêl-droed a rygbi. Dilysir ein holl gyrsiau chwaraeon gan Brifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant.

Mae gan yr holl gyrsiau gyfraddau llwyddiant a chyfraddau cyrhaeddiad ardderchog, a chysylltiadau cryf â diwydiant, sy’n sicrhau bod ein holl fyfyrwyr yn cael yr arweiniad a’r cyfleoedd gorau i gyrraedd y nodau y dymunant eu cyflawni. Mae ein staff chwaraeon tra chymwys yn cynnal eu hyfforddiant a datblygiad effeithiol gan sicrhau bod eu haddysgu yn berthnasol a chyfredol.

Mae’r BSc mewn Hyfforddiant a Pherfformiad Pêl-droed yn rhaglen seiliedig ar waith ymarferol er mwyn eich paratoi am yrfa yn y diwydiant chwaraeon. Mae’r rhaglen hon wedi ei dylunio i sicrhau profiad dysgu cyfredol a thrwyadl o safbwynt academaidd sy’n cwrdd ag anghenion y diwydiant lleol. Mae gan y rhaglen gysylltiadau cryf â thimau proffesiynol elit megis Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe, lle mae gan fyfyrwyr y cyfle i ennill profiad diwydiannol ar y lefel uchaf. Hefyd mae’r radd yn elwa o gysylltiadau cymunedol a adeiladwyd yn yr adran dros nifer o flynyddoedd, gan leoli myfyrwyr mewn ysgolion lleol gyda swyddogion datblygu chwaraeon lleol sy’n rhoi cipolwg ar lwybrau cyflogaeth posibl.  


Cynnwys y RhaglenMae’r cwrs yn cynnwys 16 modiwl a all gynnwys:

Lefel 4

Anatomeg a Ffisioleg

Hyfforddi Chwaraeon

Hyfforddi a Monitro 1

Dysgu Seiliedig ar Waith 1

Sgiliau Technegol a Thactegol

Dulliau Ymchwil a Sgiliau Astudio

Lefel 5

Hyfforddi Chwaraeon Uwch

Hyfforddi a Monitro 2

Dysgu Seiliedig ar Waith 2

Perfformiad Chwaraeon Ymarferol

Deiet, Anafiadau ac Adsefydlu

Lefel 6

Hyfforddi Perfformiad Uchel

Cryfder a Chyflyru

Arsylwi a Dadansoddi Perfformiad Chwaraeon

Dysgu Seiliedig ar Waith 3

Traethawd estynedig


Asesu'r RhaglenAsesir y modiwlau trwy gyfuniad o aseiniadau, astudiaethau achos, llyfrau log ac asesiadau sgiliau ymarferol. Caiff modiwlau mwy damcaniaethol eu hasesu o arholiadau ffurfiol, aseiniadau, astudiaethau achos a gwaith prosiect.


Gofynion y RhaglenBydd arnoch angen o leiaf 48 pwynt UCAS, fodd bynnag rydym yn awyddus i farnu pob ymgeisydd ar sail teilyngdod drwy gyfweliad ffurfiol.  


Costau YchwanegolNid oes unrhyw ffi ychwanegol, fodd bynnag, mae'n debygol y byddwch yn mynd i gostau ychwanegol am gyfarpar personol ac am deithiau sy'n gysylltiedig â'r cwrs.