Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Chwaraeon L2 (Hyfforddwr Ffitrwydd)

Disgrifiad o'r RhaglenEnillwch gymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant, tra’n cael cipolwg ar y diwydiant hamdden actif.  

Nod y cwrs hwn yw rhoi i chi’r sylfaen eang o wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i weithio mewn amrywiaeth o rolau wynebu cwsmeriaid o fewn y diwydiant hamdden actif, gan gynnwys hyfforddi ffitrwydd a gweithrediadau hamdden. Ei nod yw eich paratoi ar gyfer cyfleoedd astudio pellach ac mae’n darparu cam ar y ffordd i L3 Hyfforddi Ffitrwydd a Hyfforddi Personol neu L3 Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer.

Nod y cwrs yw cysylltu addysg â byd gwaith mewn ffyrdd sy’n ennyn diddordeb, sy’n berthnasol ac yn ymarferol, ochr yn ochr â datblygu sgiliau hanfodol megis llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol. Cewch fynediad i gyfleusterau a chyfarpar safon ddiwydiannol megis ein cae chwarae 4G, ein neuadd chwaraeon a’n swît ffitrwydd. Hefyd fe’ch anogir i ymgysylltu â’n Hacademïau Chwaraeon sy’n anelu at ddatblygu athletwyr a chwaraewyr mewn ystod o chwaraeon.


Nodweddion y RhaglenMae’r meysydd astudio yn cynnwys anatomeg a ffisioleg, maetheg, hyfforddi ffitrwydd, gwasanaeth cwsmer a chynllunio gyrfa. Hefyd byddwch yn datblygu sgiliau rhyngbersonol trosglwyddadwy fel cyfathrebu, datrys problemau, astudio annibynnol a sgiliau dysgu/meddwl. Bydd myfyrwyr yn ogystal yn datblygu sgiliau mewn trefnu, cynllunio dilyniant personol ac ymchwil ar lefel briodol.

Mae’r cwrs yn gofyn bod gennych fynediad i ymgysylltiad ystyrlon â chyflogwr. Y nod yw cyfoethogi’r profiad dysgu a phontio’r bwlch rhwng addysg bellach a chyflogaeth.


Dilyniant a ChyflogaethEnillwch gymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant, tra’n cael cipolwg ar y diwydiant hamdden actif.  

Nod y cwrs hwn yw rhoi i chi’r sylfaen eang o wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i weithio mewn amrywiaeth o rolau wynebu cwsmeriaid o fewn y diwydiant hamdden actif, gan gynnwys hyfforddi ffitrwydd a gweithrediadau hamdden. Ei nod yw eich paratoi ar gyfer cyfleoedd astudio pellach ac mae’n darparu cam ar y ffordd i L3 Hyfforddi Ffitrwydd a Hyfforddi Personol neu L3 Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer.

Nod y cwrs yw cysylltu addysg â byd gwaith mewn ffyrdd sy’n ennyn diddordeb, sy’n berthnasol ac yn ymarferol, ochr yn ochr â datblygu sgiliau hanfodol megis llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol. Cewch fynediad i gyfleusterau a chyfarpar safon ddiwydiannol megis ein cae chwarae 4G, ein neuadd chwaraeon a’n swît ffitrwydd. Hefyd fe’ch anogir i ymgysylltu â’n Hacademïau Chwaraeon sy’n anelu at ddatblygu athletwyr a chwaraewyr mewn ystod o chwaraeon.


Cynnwys y RhaglenMae’r cwrs yn cynnwys unedau a all gynnwys:

Egwyddorion Anatomeg a Ffisioleg

Cynllunio a Hyfforddi Ymarfer sy’n Seiliedig ar y Gampfa

Egwyddorion Gofal Cwsmer

Gweithio mewn Cyfleusterau Hamdden Actif

Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle

Rheoli Datblygiad Personol a Phroffesiynol

Cynllunio a Hyfforddi Sesiwn Ymarferion Cylchol

Datblygu Pobl Ifanc mewn Sesiwn Ffitrwydd

Rheoli Ffordd o Fyw ar gyfer Iechyd a Lles

Gweithio gyda Chymunedau i Hyrwyddo a Chynnal Ffyrdd o Fyw Actif, Iach

Hefyd mae’r cwrs yn cynnwys sesiynau datblygu sgiliau a rhaglen diwtorial.


Asesu'r RhaglenMae arholiadau theori amlddewis sydd wedi eu gosod a’u marcio’n allanol yn ffurfio 30% o’r cymhwyster hwn. Caiff gweddill y cymhwyster ei farcio trwy asesiad a gaiff ei osod yn allanol, a’i asesu’n fewnol.

Asesir pob uned i gyrraedd proffil pas. Rhaid i fyfyrwyr fodloni meini prawf asesu penodol er mwyn cyflawni pas.


Gofynion y RhaglenBydd angen o leiaf 4 TGAU graddau A*-C arnoch, sy’n cynnwys naill ai Saesneg Iaith, Cymraeg (Iaith Gyntaf) neu Fathemateg. Derbynnir dilyniannau o Lefel 2 Chwaraeon yn ogystal.

Asesir yr holl fyfyrwyr ar sail unigol a chynigir cyfle iddynt i ddod am gyfweliad.

Mae Saesneg a Mathemateg yn rhan annatod o'r cwrs. Bydd myfyrwyr nad ydynt wedi cael y graddau angenrheidiol ar C neu uwch hyd yn hyn yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU, Cymwysterau Agored neu Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.