Galluogi'r Bar Hygyrchedd
Slider

Swyddi

Gweler swyddi gwag presennol y coleg isod. Bydd pob ymgeisydd llwyddiannus yn destun i Wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Adnoddau Dynol ar 01554 748171.
Rydym yn croesawu ceisiadau am swyddi trwy gyfrwng y Gymraeg, ac ni fydd ceisiadau a wneir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Gweld swyddi gwag presennol ar wefan FE Jobs

Mehefin 21, 2021

Uwch-gydlynydd Prentisiaethau

in Swyddi

by Super User

Uwch-gydlynydd Prentisiaethau


37 awr yr wythnos
Campws Pibwrlwyd
Dyddiad cau: 09/07/2021 am 12 canol dydd

 

Prif bwrpas y rôl hon fydd arwain a chydlynu cyflwyniad llwyddiannus a datblygiadau prentisiaethau yn y dyfodol o fewn y rhanbarth, gan gwmpasu Sir Gaerfyrddin a Cheredigion hefyd.

 

Mae’r swydd yn darparu cyfle cyffrous a llawn her i berson rhagweithiol a dyfeisgar chwarae rôl allweddol o fewn dysgu seiliedig ar waith, yn monitro a gyrru gwelliannau perfformiad ar draws y ddarpariaeth.

 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn frwdfrydig, gyda phrofiad o ddysgu a datblygu, gyda hanes profedig o gyflwyno prentisiaethau’n llwyddiannus. Bydd yn gyfforddus yn gweithio gyda gweithwyr proffesiynol diwydiant a sefydliadau  contractio mawr a busnesau bach a chanolig yn ogystal.

 

Mae profiad o gydlynu ac arwain tîm prysur yn hanfodol, goruchwylio taith ddysgu’r prentisiaid, sicrhau bod y prentis, y cyflogwr a’r Coleg yn cydweithio i gyrraedd y cyrchnod terfynol sef cwblhau fframwaith yn llwyddiannus.

 

Bydd y gwaith yn amrywiol, a bydd gofyn i’r unigolyn weithio gyda budd-ddeiliaid allweddol yn fewnol ac yn allanol hefyd er mwyn sicrhau bod y Coleg yn bodloni ac yn rhagori ar ddisgwyliadau cyflogwyr a phrentisiaid.

Cliciwch yma i weld y Pecyn Swydd


I wneud cais am swydd cwblhewch y Ffurflen Gais briodol a’i ebostio i
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ei phostio i:

Coleg Sir Gâr Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN

Ffon : (01554) 748154
Mehefin 09, 2021

Darlithydd mewn Cynghori 0.4

in Swyddi

by Super User

Darlithydd mewn Cynghori 0.4

14.8 awr yr wythnos
Campws Ammanford
Dyddiad cau: 23/06/2021 am 12 canol dydd

Bydd y swydd yn cynnig cyfle i weithio fel aelod craidd o'r tîm cynghori, a leolir ar gampws Rhydaman gyda chyfrifoldeb arbennig fel arweinydd cwrs ar gyfer y cyrsiau Cyflwyniad i Gynghori rhan-amser.

Lleolir y swydd hon yn y Maes Cwricwlwm Iechyd, Gofal, Sylfaen a  Mynediad.

Cliciwch yma i weld y Pecyn Swydd


I wneud cais am swydd cwblhewch y Ffurflen Gais briodol a’i ebostio i
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ei phostio i:

Adran Adnoddau Dynol
Coleg Ceredigion
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BP

Ffon : (01554) 748154
Mehefin 09, 2021

Gwastrawd/Cynorthwyydd Iard Geffylau

in Swyddi

by Super User

Gwastrawd/Cynorthwyydd Iard Geffylau

39 awr yr wythnos
Campws Pibwrlwyd
Dyddiad cau: 05/07/2021 am 12 canol dydd

Ydych chi’n meddwl y gallech chi ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o weithwyr proffesiynol ceffylau?

Oes safonau uchel gennych chi ac ydych chi’n gallu gweithredu fel model rôl?

Ydych chi’n chwilio am batrwm gwaith dymunol gyda llety wedi’i gynnwys?

Mae Coleg Sir Gâr yn chwilio am unigolyn deinamig a gweithgar i ymuno â’n hiard BHS gymeradwy.

Bydd gennych chi gyfrifoldeb bob dydd am ofal tua 14 o geffylau a gedwir ar gyfer hyfforddi dysgwyr a bydd angen i chi gynnal a chadw’r cyfleusterau i safon sy’n briodol ar gyfer Canolfan Arholi Cymdeithas Geffylau Prydain (BHS).

Byddwch yn cael cyfleoedd i ddatblygu eich portffolio o gymwysterau’r diwydiant. Rydyn ni’n edrych am unigolyn hyblyg â phrofiad diwydiannol fydd yn gweithio’n galed i gynnal safonau uchel a gosod esiampl i’r holl ddysgwyr. Dylai fod gennych chi  brofiad gwaith ymarferol o ofalu am ac ymarfer ystod o geffylau.

Lleolir y swydd ar gampws Pibwrlwyd yng Nghaerfyrddin. Byddwch yn gweithio ar batrwm sifft cyferbyniol i wastrawd llawn amser arall fel rhan o dîm cyflwyno’r adran geffylau.

Cliciwch yma i weld y Pecyn Swydd

 

I wneud cais am swydd cwblhewch y Ffurflen Gais briodol a’i ebostio i
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ei phostio i:

Coleg Sir Gâr Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN

Ffon : (01554) 748154
Mehefin 16, 2021

Rheolwr Recriwtio

in Swyddi

by Super User

Rheolwr Recriwtio

37 awr yr wythnos
Campws y Graig
Dyddiad Cau: 30/06/2021 am 12 canol dydd

Mae gennym gyfle cyffrous i arbenigwr Caffael Talent egnïol a hyblyg ymuno â’n Tîm Adnoddau Dynol a rheoli’r holl waith recriwtio ar draws y Coleg.

Gyda gallu naturiol i ffurfio perthnasoedd cryf, byddwch yn gweithio mewn partneriaeth â’r holl adrannau i adnabod angen a chreu ffrydiau talent cryf ar gyfer anghenion cyflogi cyfredol a dyfodol y Coleg.

Bydd gennych gefndir recriwtio arbenigol ynghyd â phrofiad o ddenu ymgeiswyr drwodd i’r broses o gyfarwyddo staff newydd. Rydych chi’n gyfathrebwr ardderchog sy’n cyflawni canlyniadau gwych.

Bydd y Rheolwr Recriwtio llwyddiannus a benodir yn derbyn ystod eang o fuddiannau fel un o weithwyr y Coleg gan gynnwys:

  • 41 diwrnod o wyliau
  • Cynllun pensiwn 20%
  • Parcio am ddim
  • Cynllun seiclo i’r gwaith
  • Lles gweithredol
  • Disgowntiau staff

Cliciwch yma i weld y Pecyn Swydd

 

I wneud cais am swydd cwblhewch y Ffurflen Gais briodol a’i ebostio i
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ei phostio i:

Coleg Sir Gâr Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN

Ffon : (01554) 748154
Mehefin 16, 2021

Gweinyddwr Recriwtio

in Swyddi

by Super User

Gweinyddwr Recriwtio

37 awr yr wythnos
Campws y Graig
Dyddiad Cau: 30/06/2021 am 12 canol dydd

Rydym yn chwilio am Weinyddwr Recriwtio i ymuno â'n tîm Recriwtio mewnol prysur yn Llanelli.   Bydd gennych hanes profedig ym maes gweinyddu a gwasanaeth cwsmer a dull brwdfrydig, cyfeillgar a chymwynasgar.   Rydych chi'n drefnus iawn, mae gennych sylw rhagorol i fanylion ac ysgogiad gwych.

Yn ddelfrydol rydych chi wedi gweithio ym maes recriwtio o'r blaen.

Byddwch yn dod yn rhan o dîm gweithredol a chefnogol sy'n cyflwyno datrysiadau talent effeithiol ac effeithlon ar draws y Coleg.

Cliciwch yma i weld y Pecyn Swydd

 

I wneud cais am swydd cwblhewch y Ffurflen Gais briodol a’i ebostio i
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ei phostio i:

Coleg Sir Gâr Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN

Ffon : (01554) 748154
Mehefin 17, 2021

Darlithydd Sgiliau Hanfodol

in Swyddi

by Super User

Darlithydd Sgiliau Hanfodol

(Cymhwyso Rhif a Chyfathrebu L1-3)
Ystyriwyd Cyfran Swyddi
37 awr yr wythnos
Dros dro
Campws y Graig
Dyddiad cau: 02/07/2021 am 12 canol dydd

Bydd y Darlithydd Sgiliau Hanfodol llwyddiannus a benodir yn cyflwyno Cymwysterau Sgiliau Hanfodol i ddysgwyr sy’n dilyn ystod eang o gyrsiau Addysg Bellach yn y coleg, er mwyn gwella ymhellach eu sgiliau llythrennedd a rhifedd.

Rydym yn chwilio am ddarlithydd brwdfrydig a rhagweithiol, sy’n arbennig o gydwybodol, hynod o drefnus ac sy’n gallu addasu addysgu’n seiliedig ar anghenion y dysgwyr. Bydd angen i chi sicrhau eich bod yn ennyn diddordeb y dysgwyr, datblygu eu sgiliau’n briodol, i’w paratoi ar gyfer eu hasesu.

Byddai profiad o gyflwyno Cymwysterau Sgiliau Hanfodol yn ffafriol.

Os ydych yn chwilio am her yn eich gyrfa, mae'r cyfle hwn yn siŵr o roi boddhad.

Bydd arnoch angen sgiliau cyfathrebu neilltuol ynghyd â'r gallu i flaenoriaethu ac addasu i lwyth gwaith heriol.

Cliciwch yma i weld y Pecyn Swydd


I wneud cais am swydd cwblhewch y Ffurflen Gais briodol a’i ebostio i
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ei phostio i:

Coleg Sir Gâr Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN

Ffon : (01554) 748154
Mehefin 17, 2021

Darlithydd Dwyieithog mewn Gwasanaethau Cyhoeddus 0.5

in Swyddi

by Super User

Darlithydd Dwyieithog mewn Gwasanaethau Cyhoeddus 0.5

18.5 awr yr wythnos
Dros dro tan 31 Gorffennaf 2022
Campws y Graig
Dyddiad cau: 01/07/2021 am 12 canol dydd

Mae Maes Cyfadran y Diwydiannau Creadigol, Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus yn un o feysydd dynamig ac eang Coleg Sir Gâr. Lleolir y maes cwricwlwm hwn yn bennaf ar Gampws y Graig, ac mae'n cynnig ystod amrywiol o gyrsiau o Lefel 1 i Lefel 6. Mae hefyd yn gyfrifol am redeg yr Academi Chwaraeon sy'n fawr ei bri, Gwobrau Dug Caeredin a'r rhaglenni 5 x 30.

Mae'r adran Gwasanaethau Cyhoeddus yn rhedeg rhaglenni bywiog ar gyfer ei dysgwyr er mwyn rhoi dealltwriaeth glir iddynt o'r sector hwn, fel eu bod yn gallu symud ymlaen i fyd gwaith a/neu addysg uwch. Mae'r adran yn cynnig cyrsiau o Lefel 1 i Lefel 3 ac mae ganddi gysylltiadau cryf â'r gwasanaethau ag iwnifform, sydd yn dod i mewn fel siaradwyr gwadd ac yn cynnal sesiynau gweithdy. Mae'r adran yn pwysleisio ffitrwydd personol a sgiliau alldaith fel elfen anhepgor o'r dysgu.

Cliciwch yma i weld y Pecyn Swydd


I wneud cais am swydd cwblhewch y Ffurflen Gais briodol a’i ebostio i
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ei phostio i:

Coleg Sir Gâr Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN

Ffon : (01554) 748154