Galluogi'r Bar Hygyrchedd
Slider

Swyddi

Gweler swyddi gwag presennol y coleg isod. Bydd pob ymgeisydd llwyddiannus yn destun i Wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Adnoddau Dynol ar 01554 748171.
Rydym yn croesawu ceisiadau am swyddi trwy gyfrwng y Gymraeg, ac ni fydd ceisiadau a wneir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Gweld swyddi gwag presennol ar wefan FE Jobs

Mawrth 01, 2021

Swyddog y Gymraeg (Gogledd)

in Swyddi

by Super User

Swyddog y Gymraeg (Gogledd)

37 awr yr wythnos
Parhaol
£28,597
Prif Gampws Aberteifi
Dyddiad cau: 24 Mawrth 2021 am 12 canol dydd

  • Ydych chi’n frwdfrydig am ddatblygiad y Gymraeg mewn addysg Ôl 16?
  • Allwch chi gyflwyno sesiynau ymwybyddiaeth o’r iaith Gymraeg deniadol i'n dysgwyr a'n staff?
  • Ydych chi'n mwynhau trefnu digwyddiadau a gweithgareddau i hyrwyddo'r Gymraeg a diwylliant Cymru?
  • Allwch chi danio brwdfrydedd a chefnogi ein dysgwyr i wella eu sgiliau dwyieithog ar gyfer gwaith yn y dyfodol?

Mae cyfle cyffrous i unigolyn deinamig a brwdfrydig wedi codi ar draws ein pedwar campws yng Nghaerfyrddin a Cheredigion.

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig sy'n gallu gweithio gyda'n dysgwyr a staff i’w helpu i ddatblygu eu sgiliau Cymraeg.

Byddwch yn gweithio gydag Uwch Arweinwyr a Rheolwyr Cwricwlwm i ddatblygu ein cwricwlwm cyfrwng Cymraeg a dwyieithog sy'n galluogi ein dysgwyr i symud ymlaen i waith ac astudiaeth bellach ac yn rhoi'r sgiliau angenrheidiol iddynt lwyddo yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Cymru a thu hwnt.

Bydd deilydd y swydd, a fydd yn gweithio yn y Gyfarwyddiaeth Profiad Dysgwyr a Phartneriaethau, yn chwarae rhan allweddol wrth hyrwyddo datblygiad sgiliau Cymraeg ledled y coleg. Gan weithio'n agos gyda'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth (SLT) a Thimau Rheoli Cyfadrannau (FMT) yn ddyddiol, bydd y swydd yn cynnwys teithio helaeth ar draws Sir Gaerfyrddin a Cheredigion, ac yn galw am hyblygrwydd o ran oriau gwaith.

Rydym am glywed gennych

Cliciwch yma i weld y Pecyn Swydd


I wneud cais am swydd cwblhewch y Ffurflen Gais briodol a’i ebostio i
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. neu ei phostio i:

Adran Adnoddau Dynol
Coleg Ceredigion
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BP

Swyddi
Ffon : (01554) 748154