Galluogi'r Bar Hygyrchedd
Slide 1
Slide 1

Swyddi

Gweler swyddi gwag presennol y coleg isod. Bydd pob ymgeisydd llwyddiannus yn destun i Wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Adnoddau Dynol ar 01554 748171.
Rydym yn croesawu ceisiadau am swyddi trwy gyfrwng y Gymraeg, ac ni fydd ceisiadau a wneir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Gweld swyddi gwag presennol ar wefan FE Jobs

Ionawr 20, 2022

Rheolwr Campws Cynorthwyol

in Swyddi

by Super User

Rheolwr Campws Cynorthwyol

Gampws Rhydaman a’r Gelli Aur
37 Awr Yr Wythnos
Dyddiad Cau: 11/02/2022
Cyflog £23,893 yn codi I £25,927 y flwyddyn

Mae rôl y Rheolwr Campws Cynorthwyol yn un heriol ac mae’n golygu cyfrifoldeb sylweddol. Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus ddangos ymrwymiad, cywirdeb, effeithlonrwydd a hyblygrwydd wrth gyflawni'r rôl a sicrhau bod gwasanaethau o'r safonau uchaf posibl yn cael eu darparu ar gampysau. Mae'n hanfodol bod Swyddfeydd Campws yn cynnig gwasanaeth gwybodus i'r holl ddysgwyr, staff ac ymwelwyr mewn amgylchedd croesawgar, dwyieithog, effeithiol a bywiog. Yn y cyd-destun hwn, ni ddylid tanbrisio’r gwerth a roddir ar ofal a chymorth rhagorol i gwsmeriaid.

Mae deilydd y swydd yn cyflawni rôl hanfodol o ran rhediad didrafferth y campysau a bydd ganddo/ganddi berthynas waith agos gyda staff uwch sydd â chyfrifoldeb am y safleoedd.

 I bob pwrpas bydd y Rheolwr Campws Cynorthwyol yn helpu a chynorthwyo’r Rheolwr Campws yn Rhydaman a’r Gelli Aur ac yn dirprwyo yn y rôl yn ôl y gofyn. Bydd y gwaith yn cynnwys dyletswyddau gweinyddol, gweithgareddau’r gofrestrfa, ystadau a chyllid. Bydd angen lefel uchel o broffesiynoldeb, diplomyddiaeth a chydweithrediad ar gyfer y swydd hon. Dylai fod gan yr ymgeisydd llwyddiannus gymwysterau priodol a phrofiad perthnasol ar lefel weinyddol uwch. Bydd y Rheolwr Campws Cynorthwyol yn darparu cyfarwyddyd i staff gweinyddol a gofalwyr ynghylch y gweithgarwch a'r gweithrediadau dyddiol.

I fodloni heriau'r dyfodol, bydd deilydd y swydd yn cefnogi ymgyrch y Coleg i gynyddu incwm nad yw'n incwm craidd a lleihau costau yn ei weithrediadau, tra'n cynnal gwasanaeth rhagorol o’r ansawdd uchaf.

Cliciwch yma i weld y Pecyn Swydd

 

I wneud cais am swydd cwblhewch y Ffurflen Gais briodol a’i ebostio i
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ei phostio i:

Coleg Sir Gâr Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN

Ffon : (01554) 748154
Ionawr 19, 2022

Dros Dro Swyddog Cyflogres a Systemau Adnoddau Dynol

in Swyddi

by Super User

Dros Dro Swyddog Cyflogres a Systemau Adnoddau Dynol

Dros Dro Swyddog Cyflogres a Systemau Adnoddau Dynol
Campws Graig, Llanelli
37 awr yr wythnos

Mae gennym gyfle gwych ar gyfer Swyddog Cyflogres a Systemau Adnoddau Dynol i gyflawni prosesau cyflogres a datblygu data pobl er mwyn cefnogi strategaeth a gweithrediadau ill dau.  Byddwch yn cynnal cronfa ddata gywir ac yn gweithio’n agos gyda’r Tîm Adnoddau Dynol i greu dadansoddeg fel sylfaen ar gyfer penderfyniadau.

Byddwch yn flaengar gyda Sgiliau TG ardderchog a dawn ar gyfer data a ffigurau.

Hefyd bydd gennych brofiad blaenorol mewn amgylchedd AD ac yn deall y cyd-destun mae’n gweithredu ynddo.  Mae profiad a gwybodaeth o systemau Cyflogres AD ac offer adrodd yn hanfodol.

Os oes diddordeb gennych a hoffech chi gael mwy o wybodaeth, neu i anfon CV, e-bostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Tîm Recriwtio
Adnoddau Dynol
Coleg Sir Gâr Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN

Ffon : (01554) 748154
Ionawr 13, 2022

Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol a Chyfathrebu

in Swyddi

by Super User

Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol a Chyfathrebu

Campws Graig
37 awr yr wythnos
Dyddiad Cau: 26/01/2022

Mae gan Goleg Sir Gâr gyfle gwych i Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol a Chyfathrebu ymuno â thîm prysur a blaengar yn Llanelli.

Gan weithio i'r gwerthoedd a'r ymddygiadau sy'n tanategu cynllun strategol a busnes y sefydliad, mae'r Coleg yn ceisio staff sy'n arddangos creadigrwydd ac arloesedd, tra'n gyrru eu perfformiad eu hunain, a pherfformiad eraill, i ddarparu'r profiad a'r gwasanaeth gorau posibl i ddysgwyr.

Mae’r Coleg yn dymuno cyflogi Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol a Chyfathrebu, a fydd yn gweithio fel rhan o’r Tîm Marchnata i gefnogi cynllun strategol y coleg ac anelu at gyrraedd neu ragori ar dargedau recriwtio ar draws yr holl farchnadoedd.

Byddai eich buddion yn cynnwys 41 diwrnod o wyliau (gan gynnwys gwyliau banc a diwrnodau cau’r coleg), cyfraniadau pensiwn hael iawn, trefniadau gweithio hyblyg, parcio ceir am ddim ar y safle a mynediad i gampfa ar y safle.

Cliciwch yma i weld y Pecyn Swydd

 

I wneud cais am swydd cwblhewch y Ffurflen Gais briodol a’i ebostio i
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ei phostio i:

Coleg Sir Gâr Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN

Ffon : (01554) 748154
Ionawr 07, 2022

Project Manager Skills

in Swyddi

by Super User

Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru - Rheolwr Prosiect (Dros Gyfnod Mamolaeth)

37 Awr Y Wythnos
Campws Y Graig
Dyddiad Cau: 26/01/2022

Ar ran Llywodraeth Cymru, mae’r Coleg yn rheoli’r prosiect “Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru” mewn cydweithrediad â Rhwydwaith Hybwyr Sgiliau Colegau Cymru/Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NtFW).

Fel deilydd y contract, mae’r coleg wedi penodi tîm cyflwyno neilltuedig dan arweiniad Cyfarwyddwr Prosiect. Mae’r Cyfarwyddwr Prosiect yn unigolyn allweddol sy’n arwain tîm gwasgaredig yn ddaearyddol sy’n gyfrifol am gyflwyno deilliannau’r prosiect. (Dylid darllen y disgrifiad hwn ar y cyd ag amlinelliad byr o’r prosiect Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru) Nod y prosiect yw; targedu sectorau o ddiddordeb economaidd i Gymru, gan gefnogi’r sgiliau sy’n ofynnol i gynyddu GDP; darparu hyfforddiant arbenigol o ansawdd uchel a datblygu cystadleuwyr; codi lefelau sgiliau a gwybodaeth staff darparwyr hyfforddiant er mwyn iddynt gynhyrchu carfan o gystadleuwyr sy’n arddangos doniau safon orau’r byd; ymgysylltu ag a chefnogi cyflogwyr cystadleuwyr, gan ddangos manteision ymgymryd â chystadlaethau wrth arddangos diwydiant Cymru i’r byd.

Fel deilydd y contract, mae’r coleg yn dymuno penodi Rheolwr Prosiect i gefnogi a chynorthwyo’r Cyfarwyddwr Prosiect gyda’r gwaith bob dydd o gyflwyno’r prosiect.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn unigolyn trefnus iawn sydd â sgiliau gweinyddol rhagorol a phrofiad o weithio gydag amryfal bartneriaid a budd-ddeiliaid a chyfathrebu â hwy. Craidd y rôl hon yw darparu cymorth gweinyddol a chynorthwyo gyda rhediad cyffredinol y Prosiect. Hefyd bydd hi’n ofynnol i ddeilydd y swydd gefnogi’r gwaith o hyrwyddo’r prosiect trwy ysgrifennu a chynhyrchu gwybodaeth gyfathrebu a chyhoeddiadau megis drafftio datganiadau i’r wasg, cylchlythyrau, gwybodaeth wefan, ac adroddiadau. Gweithio’n agos gyda thimau cyfathrebu partneriaid allweddol er mwyn cynyddu ymdrechion y naill a’r llall i gefnogi nodau ac amcanion y prosiect.

Bydd yn ofynnol i ddeilydd y swydd weithio'n achlysurol gyda'r hwyr ac ar benwythnosau, ac yn achlysurol gall fod yn ofynnol iddo/iddi deithio yn y DU a thramor

Cliciwch yma i weld y Pecyn Swydd

 

I wneud cais am swydd cwblhewch y Ffurflen Gais briodol a’i ebostio i
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ei phostio i:

Coleg Sir Gâr Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN

Ffon : (01554) 748154