Galluogi'r Bar Hygyrchedd
Slide 1

Swyddi

Gweler swyddi gwag presennol y coleg isod. Bydd pob ymgeisydd llwyddiannus yn destun i Wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Adnoddau Dynol ar 01554 748171.
Rydym yn croesawu ceisiadau am swyddi trwy gyfrwng y Gymraeg, ac ni fydd ceisiadau a wneir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Gweld swyddi gwag presennol ar wefan FE Jobs

Medi 22, 2021

Cynorthwy-ydd Cymorth Addysgol

in Swyddi

by Super User

Cynorthwy-ydd Cymorth Addysgol


18 awr yr wythnos
Campws Rhydaman
Dyddiad cau: 04/10/2021 am 12 canol dydd

Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol cryf i ymuno â ni fel Cynorthwy-ydd Cymorth Addysgol.

O fewn y rôl heriol ac eto gwerth chweil hon byddwch yn darparu cymorth i fyfyrwyr ag ystod o anawsterau ac anableddau. Mae’n hanfodol i’r rôl hon eich bod yn gallu gweithio’n effeithiol fel rhan o dîm a chyfathrebu mewn gwahanol ffurfiau ac ar amrywiol lefelau. 

Os yw’n ymddangos bod y rôl hon yn rhywbeth a fyddai o ddiddordeb i chi cyfeiriwch at y pecyn swydd am fwy o wybodaeth a gwnewch gais nawr.

Cliciwch yma i weld y Pecyn Swydd

 

I wneud cais am swydd cwblhewch y Ffurflen Gais briodol a’i ebostio i
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ei phostio i:

Coleg Sir Gâr Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN

Ffon : (01554) 748154
Medi 21, 2021

Cyfarwyddwr Recriwtio Dysgwyr, Dilyniant a Phartneriaethau

in Swyddi

by Super User

Cyfarwyddwr Recriwtio Dysgwyr, Dilyniant a Phartneriaethau


37 Awr yr Wythnos
£56,991 yn codi i £62,471
Dyddiad cau: 07/10/2021 am 12 canol dydd

Mae'r swydd yn darparu cyfle cyffrous a heriol i berson deinamig a chreadigol chwarae rôl hanfodol yn natblygiad strategaethau sy'n gwella recriwtio dysgwyr, pontio dysgwyr a dilyniant dysgwyr. Yn ogystal, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymgymryd â gwaith partneriaeth helaeth gydag ysgolion, cyflogwyr, y Brifysgol a sefydliadau eraill ar draws Sir Gaerfyrddin a Cheredigion. Bydd deilydd y swydd yn chwarae rhan hanfodol wrth ffurfio partneriaethau llwyddiannus sy'n gwella profiad a dilyniant dysgwyr, gan gynnwys cysylltu â phrosiectau arbennig sy'n cael eu datblygu ar hyn o bryd sy'n gysylltiedig â Bargen Ddinesig Bae Abertawe a Chynllun Tyfu Canolbarth Cymru.

Fel aelod o Uwch Dîm Arweinyddiaeth (SLT) y coleg, bydd deilydd y swydd yn chwarae rôl allweddol yn natblygiad a gweithrediad strategaethau, polisïau a gweithdrefnau'r Coleg. Bydd y swydd yn golygu teithio helaeth ar draws Sir Gaerfyrddin a Cheredigion, hyblygrwydd mewn oriau gwaith ac yn arwain at weithio o fewn y Brifysgol Sector Deuol.

Er mwyn cwrdd â heriau'r dyfodol, bydd deilydd y swydd yn cefnogi ymgyrch y Coleg i gynyddu incwm nad yw'n incwm craidd, yn enwedig trwy gefnogi'r Cyfadrannau yn eu gweithgareddau masnachol a thrwy sicrhau bod gwasanaethau recriwtio dysgwyr, pontio a dilyniant priodol yn eu lle ac o'r ansawdd uchaf. Cliciwch yma i weld y Pecyn Swydd

 

I wneud cais am swydd cwblhewch y Ffurflen Gais briodol a’i ebostio i
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ei phostio i:

Coleg Sir Gâr Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN

Ffon : (01554) 748154
Medi 21, 2021

Cyfarwyddwr Profiad Dysgwyr

in Swyddi

by Super User

Cyfarwyddwr Profiad Dysgwyr

37 Awr yr Wythnos
£56,991 yn codi i £62,471
Dyddiad cau: 07/10/2021 am 12 canol dydd

Ydych chi’n arweinydd naturiol gyda’r brwdfrydedd a’r ysfa i wneud gwahaniaeth i eraill?

Rydym yn chwilio am unigolyn creadigol ac arloesol i ymuno â’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yng Ngholeg Sir Gâr fel ein Cyfarwyddwr Profiad Dysgwyr.  Bydd deilydd y swydd yn chwarae rhan allweddol yn natblygiad a gweithrediad strategaethau, polisïau a gweithdrefnau'r Coleg ym meysydd cefnogi dysgwyr, gwytnwch a lles.  Mae'r coleg wedi datblygu partneriaethau helaeth sy'n ychwanegu gwerth, y bydd y rôl hon yn dylanwadu'n sylweddol arnynt.  Mae cysylltu'n agos, bron yn ddyddiol, hefyd yn digwydd gyda'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth (SLT) a Thimau Rheoli’r Cyfadrannau.

Er mwyn cwrdd â heriau'r dyfodol, bydd deilydd y swydd yn cefnogi ymgyrch y Coleg i gynyddu incwm nad yw'n incwm craidd, yn enwedig trwy gefnogi'r Cyfadrannau yn eu gweithgareddau masnachol a thrwy sicrhau bod gwasanaethau cefnogi dysgwyr priodol yn eu lle ar gyfer holl gleientiaid y Coleg.  Yn ogystal, bydd yna rywfaint o gyfle i nodi gwasanaethau cefnogi sy’n cynhyrchu incwm yn annibynnol.  Bydd hyn yn golygu cydweithio helaeth ag ystod eang o fudd-ddeiliaid.

Bydd angen i chi fod yn arweinydd naturiol gyda gwybodaeth helaeth a dealltwriaeth o ddatblygiadau mewn AB, AU, DSW a’r sector 14 i 19.  Bydd yn ofynnol i chi hefyd weithio ochr yn ochr â chydweithwyr uwch ac i derfynau amser tynn. 

Cliciwch yma i weld y Pecyn Swydd

 

I wneud cais am swydd cwblhewch y Ffurflen Gais briodol a’i ebostio i
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ei phostio i:

Coleg Sir Gâr Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN

Ffon : (01554) 748154
Medi 14, 2021

Darlithydd mewn Plymio a Darpariaeth Ysgolion

in Swyddi

by Super User

Darlithydd mewn Plymio a Darpariaeth Ysgolion

37 awr yr wythnos
Campws Rhydaman
Dyddiad cau: 27 Medi 2021 am 12 canol dydd

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer Darlithydd mewn Plymio a Darpariaeth Ysgolion

ar ein Campws yn Rhydaman! 

Mae'r swydd yn darparu cyfle i berson rhagweithiol gyflwyno addysgu a dysgu o ansawdd uchel ar raglenni Gwaith Plymwr a Rhaglenni Ysgolion ar Gampws Rhydaman ac yn ysgol Bryngwyn.

Mae’r Maes Cwricwlwm Adeiladu yn ffurfio rhan o’r gyfadran Adeiladu ac Amaethyddiaeth. Lleolir y ddarpariaeth adeiladu ar Gampws Rhydaman ac mae'n cynnwys crefftau adeiladau, gwasanaethau adeiladau, ysgolion, adeiladu technegol ac addysg uwch. Mae rhan o’r ddarpariaeth ysgolion hefyd yn cael ei chyflwyno oddi ar y safle yn ysgol Bryngwyn. Mae gan dîm y Maes Cwricwlwm dros ddeg ar hugain o aelodau llawn amser a rhan-amser sy’n cynnwys staff addysgu, asesu a chefnogi. Mae gan y Maes Cwricwlwm hefyd gysylltiadau helaeth â'r diwydiant, ac mae wedi ennill sawl gwobr genedlaethol am bartneriaethau cydweithredol.

Cliciwch yma i weld y Pecyn Swydd

 

I wneud cais am swydd cwblhewch y Ffurflen Gais briodol a’i ebostio i
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ei phostio i:

Coleg Sir Gâr Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN

Ffon : (01554) 748154
Medi 14, 2021

Technegydd mewn Astudiaethau Ar Dir (Amaethyddiaeth)

in Swyddi

by Super User

Technegydd mewn Astudiaethau Ar Dir (Amaethyddiaeth)

37 awr yr wythnos
Campws Y Gelli Aur
Dyddiad cau: 27 Medi 2021 am 12 canol dydd

Mae gennym ni cyfle i berson rhagweithiol i gyfrannu at gymorth technegol yr addysgu a’r dysgu ar raglenni Ar Dir ar Gampws y Gelli Aur.

Mae maes Cwricwlwm Amaethyddiaeth yn ffurfio rhan o’r gyfadran Adeiladu ac Amaethyddiaeth. Lleolir y ddarpariaeth ar Gampws y Gelli Aur ac mae’n cynnwys cyrsiau Amaethyddiaeth, Peirianneg Ar Dir, Garddwriaeth, Coedwigaeth a Rheolaeth Cefn Gwlad a gyflwynir i ddysgwyr Addysg Uwch, Addysg Bellach, Dysgu Seiliedig Ar Waith a dysgwyr Ysgol 14-16. Mae gan dîm y Maes Cwricwlwm dros 20 o staff addysgu, asesu a staff cymorth llawn amser a rhan-amser. Hefyd mae’n cynnig gweithgareddau masnachol, cymunedol a phrosiect sylweddol ac mae ganddo hanes clodwiw o ddatblygu sgiliau. Mae gan y Maes Cwricwlwm gysylltiadau helaeth â diwydiant a grwpiau budd-ddeiliaid cysylltiedig. Cliciwch yma i weld y Pecyn Swydd

 

I wneud cais am swydd cwblhewch y Ffurflen Gais briodol a’i ebostio i
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ei phostio i:

Coleg Sir Gâr Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN

Ffon : (01554) 748154
Medi 14, 2021

Technegydd mewn Adeiladu

in Swyddi

by Super User

Technegydd mewn Adeiladu

37 awr yr wythnos
Campws Rhydaman
Dyddiad cau: 27 Medi 2021 am 12 canol dydd

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer Technegydd mewn Adeiladu ar ein Campws yn Rhydaman! 

Yn y rôl hon byddwch yn cefnogi’r tîm galwedigaethau coed yn bennaf ond bydd disgwyl i chi hefyd gyfrannu at yr holl ofynion cymorth technegol o fewn y Maes Cwricwlwm

Lleolir y ddarpariaeth adeiladu ar Gampws Rhydaman ac mae'n cynnwys crefftau adeiladau, gwasanaethau adeiladau, ysgolion, adeiladu technegol ac addysg uwch. Mae rhan o’r ddarpariaeth ysgolion hefyd yn cael ei chyflwyno oddi ar y safle yn ysgol Bryngwyn. Mae gan dîm y Maes Cwricwlwm dros ddeg ar hugain o aelodau llawn amser a rhan-amser sy’n cynnwys staff addysgu, asesu a chefnogi. Mae gan y Maes Cwricwlwm hefyd gysylltiadau helaeth â'r diwydiant, ac mae wedi ennill sawl gwobr genedlaethol am bartneriaethau cydweithredol.

Cliciwch yma i weld y Pecyn Swydd

 

I wneud cais am swydd cwblhewch y Ffurflen Gais briodol a’i ebostio i
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ei phostio i:

Coleg Sir Gâr Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN

Ffon : (01554) 748154
Medi 09, 2021

Swyddog Gweinyddol

in Swyddi

by Super User

YSBRYDOLI RHAGORIAETH SGILIAU YNG NGHYMRU CAM 3 – SWYDDOG GWEINYDDOL

39 awr yr wythnos
Campws Graig
Dyddiad cau: 29/09/2021 am 12 canol dydd

Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion wedi ymrwymo i benodi'r staff gorau posibl sy'n cyflawni rhagoriaeth yn eu gwaith. Gan weithio i'r gwerthoedd a'r ymddygiadau sy'n tanategu cynllun strategol a busnes y sefydliad, mae'r Coleg yn ceisio staff sy'n arddangos creadigrwydd ac arloesedd, tra'n gyrru eu perfformiad eu hunain, a pherfformiad eraill, i ddarparu'r profiad a'r gwasanaeth gorau posibl i ddysgwyr.

Cliciwch yma i weld y Pecyn Swydd

 

I wneud cais am swydd cwblhewch y Ffurflen Gais briodol a’i ebostio i
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ei phostio i:

Coleg Sir Gâr Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN

Ffon : (01554) 748154
Medi 09, 2021

Gwastrawd/Cynorthwydd Iard Geffylau

in Swyddi

by Super User

Gwastrawd/Cynorthwydd Iard Geffylau

39 awr yr wythnos
I gynnwys: Gweithio ar Benwythnosau, Gwyliau Banc a gyda’r nos.
Bydd y Coleg yn darparu llety.
Campws Pibwrlwyd
Dyddiad cau: 29 September 2021 am 12 canol dydd

Ydych chi’n meddwl y gallech chi ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o weithwyr proffesiynol ceffylau?

Oes safonau uchel gennych chi ac ydych chi’n gallu gweithredu fel model rôl?

Ydych chi’n chwilio am batrwm gwaith dymunol gyda llety wedi’i gynnwys?

Mae Coleg Sir Gâr yn chwilio am unigolyn deinamig a gweithgar i ymuno â’n hiard BHS gymeradwy.

Bydd gennych chi gyfrifoldeb bob dydd am ofal tua 14 o geffylau a gedwir ar gyfer hyfforddi dysgwyr a bydd angen i chi gynnal a chadw’r cyfleusterau i safon sy’n briodol ar gyfer Canolfan Arholi Cymdeithas Geffylau Prydain (BHS).

Byddwch yn cael cyfleoedd i ddatblygu eich portffolio o gymwysterau’r diwydiant. Rydyn ni’n edrych am unigolyn hyblyg â phrofiad diwydiannol fydd yn gweithio’n galed i gynnal safonau uchel a gosod esiampl i’r holl ddysgwyr. Dylai fod gennych chi  brofiad gwaith ymarferol o ofalu am ac ymarfer ystod o geffylau

Lleolir y swydd ar gampws Pibwrlwyd yng Nghaerfyrddin.   Byddwch yn gweithio ar batrwm sifft cyferbyniol i wastrawd llawn amser arall fel rhan o dîm cyflwyno’r adran geffylau.

Cliciwch yma i weld y Pecyn Swydd

 

I wneud cais am swydd cwblhewch y Ffurflen Gais briodol a’i ebostio i
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ei phostio i:

Coleg Sir Gâr Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN

Ffon : (01554) 748154
Medi 09, 2021

Cowmon

in Swyddi

by Super User

Cowmon

39 awr yr wythnos
Campws y Gelli Aur
Dyddiad Cau: 29/09/2021 am 12 canol dydd

Mae gweithrediad ffermio masnachol yng Ngholeg Sir Gâr, Sir Gaerfyrddin, wedi'i ganolbwyntio'n bennaf (ond nid yn unig) ar Fferm Y Gelli Aur. Bydd y Cowmon yn cael hyfforddiant priodol i gefnogi Rheolwr y Fferm/Rheolwr y Fuches gyda rheolaeth o ddydd i ddydd y ddwy fuches laeth ac anifeiliaid cyfnewid sy'n cynrychioli cnewyllyn menter y fferm fasnachol yn Fferm Gelli Aur y Coleg.  Mae'n hanfodol felly bod y Cowmon yn aelod annatod o dîm llwyddiannus sy'n cynnwys Rheolwr y Fferm a Rheolwr y Fuches.  Wedi'i sefydlu ym 1997, mae Canolfan Arallgyfeirio Amaethyddol a Thechnoleg y Gelli Aur yn hanfodol wrth gefnogi y Gelli Aur fel "Canolfan Rhagoriaeth" mewn astudiaethau ar dir. Gyda'r gefnogaeth a'r hyfforddiant priodol, mae'n hanfodol bod y Cowmon yn gallu gweithio ar y lefel dechnegol uchaf tra'n cyfrannu at yr hyfforddiant a'r deilliannau lledaenu gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'r Fferm.

Tra bod gan y Fferm ei thargedau a’i dangosyddion perfformiad clir ei hun, mae cyswllt annatod rhwng ei llwyddiant â'r Maes Cwricwlwm Astudiaethau ar Dir a chyflwyniad effeithiol rhaglenni hyfforddiant a datblygiad mewn Amaeth.

Cliciwch yma i weld y Pecyn Swydd

 

I wneud cais am swydd cwblhewch y Ffurflen Gais briodol a’i ebostio i
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ei phostio i:

Coleg Sir Gâr Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN

Ffon : (01554) 748154
Medi 10, 2021

Cynorthwyydd Hwb Achlysurol 3G

in Swyddi

by Super User

Cynorthwyydd Hwb Achlysurol 3G

Campws y Graig
Dyddiad Cau: 30/09/2021 am 12 canol dydd

Mae gennym gyfle cyffrous o fewn ein Tîm yr Hwb 3G i Gynorthwyydd Hwb 3G achlysurol. 

Mae'r maes chwarae 3G yn gyfleuster newydd graddfa uchel sy'n gallu darparu ar gyfer pêl-droed a rygbi. Caiff ei ddefnyddio gan fyfyrwyr y coleg yn ystod y dydd ond mae ar agor i'r gymuned gyda'r nos ac ar benwythnosau. Mae'r adeilad Perfformiad a Chwaraeon newydd yn cynnwys neuadd chwaraeon fawr, Ystafell Ffitrwydd a theatr 121 o seddau.  Bydd y cyfleuster hwn yn y lle cyntaf yn adnodd ar gyfer myfyrwyr a staff ond bydd ar gael i'w ddefnyddio ar gyfer gweithgareddau cymunedol. Hefyd mae'r coleg wedi ennill y tendr i gynnal a chadw'r maes chwarae 3G yn ysgol Gynradd Pen Rhos.

Mae angen y rôl hon i helpu rheoli, hyrwyddo, rhedeg a chynnal a chadw’r adeilad Perfformiad a Chwaraeon newydd, y maes chwarae 3G, campfeydd a meysydd chwarae glaswellt y coleg. Caiff y maes chwarae 3G, y gampfa a'r meysydd chwarae glaswellt eu rhedeg yn fasnachol, felly mae'n hanfodol ein bod yn darparu gwasanaeth cwsmer ardderchog i'r unigolion a'r sefydliadau sy'n defnyddio'r cyfleusterau. 

Bydd y rôl yn cwmpasu ystod o oriau sy'n cynnwys gwaith gyda'r nos a phenwythnos ond hefyd sesiynau achlysurol yn gynnar yn y bore a sesiynau yn y dydd. Yn ystod y gwyliau academaidd, bydd y Cynorthwywyr Hwb 3G hefyd yn ymwneud â chynnig ystod o weithgareddau gwyliau beunyddiol ar gyfer plant a phobl ifanc. Yn ogystal, ceir nifer o wyliau chwaraeon yn ystod y flwyddyn y bydd deilydd y swydd yn rhan ohonynt megis twrnameintiau Rygbi a Phêl-droed yr Urdd.

Yn ogystal bydd ymgeiswyr angen gwiriad manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) a chofrestriad perthnasol gyda Chyngor y Gweithlu Addysg (EWC).

I gael mwy o wybodaeth, neu i anfon CV, e-bostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Coleg Sir Gâr Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN

Ffon : (01554) 748154
Medi 07, 2021

Aseswr achlysurol Ar Waith mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

in Swyddi

by Super User

Aseswr achlysurol Ar Waith mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Campws Rhydaman
Dyddiad Cau: 30/09/2021 am 12 canol dydd

Rydyn Ni’n Cyflogi! 

Ar hyn o bryd rydyn ni’n chwilio am Aseswr achlysurol Dysgu Seiliedig Ar Waith mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi’i leoli ar ein Campws Rhydaman.

Byddwch yn cael y cyfle i gefnogi dysgwyr yn y gweithle drwy eu cymwysterau, asesu gwaith portffolio, cynllunio ar gyfer arsylwadau yn y gweithle a’u cyflawni, mynychu cyfarfodydd adolygu a chysylltu â chyflogwyr/rheolwyr a’r tîm Dysgu Seiliedig Ar Waith. 

Rhaid i bob ymgeisydd feddu ar brofiad gwaith gydag Iechyd a Gofal Cymdeithasol a/neu gymwysterau hyd at Lefel 3 o leiaf. Hefyd mae rhaid bod gennych chi gymhwyster aseswr a phrofiad.

Yn ogystal bydd ymgeiswyr angen gwiriad manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) a chofrestriad perthnasol gyda Chyngor y Gweithlu Addysg (EWC). 

I gael mwy o wybodaeth, neu i anfon CV, e-bostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Ffon : (01554) 748154
Medi 07, 2021

Derbynnydd/ Technegydd mewn Gwallt a Harddwch

in Swyddi

by Super User

Derbynnydd/ Technegydd mewn Gwallt a Harddwch

37 awr yr wythnos
Campws y Graig
Dyddiad Cau: 30/09/2021 am 12 canol dydd

Mae rôl y derbynnydd yn un amrywiol a phrysur, ac yn chwarae rhan bwysig yng ngweithrediad adran Gwallt a Harddwch effeithlon. Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus ddangos ymrwymiad, cywirdeb, effeithlonrwydd a hyblygrwydd wrth gyflawni'r rôl a sicrhau bod gwasanaethau o'r safonau uchaf posibl yn cael eu darparu ar y campws.    Mae'n hanfodol bod y derbynnydd yn cynnig gwasanaeth gwybodus i'r holl ddysgwyr, staff ac ymwelwyr mewn amgylchedd croesawgar, dwyieithog, effeithiol a bywiog.  Yn y cyd-destun hwn, ni ddylid tanbrisio’r gwerth a roddir ar ofal a chymorth rhagorol i gwsmeriaid. 

Mae deilydd y swydd yn cyflawni rôl hanfodol o ran rhediad didrafferth y salon harddwch a bydd ganddo berthynas waith agos gyda staff eraill y coleg.

Bydd y derbynnydd yn ymgymryd ag ystod eang o ddyletswyddau gan gynnwys gweinyddu cyffredinol, gwaith derbynfa a gwaith ffôn, marchnata hyrwyddiadau ar gyfer salonau masnachol a gweithgareddau ariannol. Bydd angen lefel uchel o broffesiynoldeb, diplomyddiaeth a chydweithrediad ar gyfer y swydd hon. Dylai’r ymgeisydd llwyddiannus fod â chymwysterau addas a bod â phrofiad swyddfa perthnasol. 

Cliciwch yma i weld y Pecyn Swydd

 

I wneud cais am swydd cwblhewch y Ffurflen Gais briodol a’i ebostio i
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ei phostio i:

Coleg Sir Gâr Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN

Ffon : (01554) 748154
Medi 14, 2021

Swyddog Gweinyddol (Rhydaman a’r Gelli Aur)

in Swyddi

by Super User

Swyddog Gweinyddol (Rhydaman a’r Gelli Aur)

37 awr yr wythnos
Campws Rhydaman a’r Gelli Aur
Dyddiad Cau: 27/09/2021 am 12 canol dydd

Mae rôl y Cynorthwyydd Gweinyddol yn un amrywiol a phrysur, ac mae’n chwarae rhan bwysig yng ngweithrediad Swyddfa Gampws effeithlon. Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus ddangos ymrwymiad, cywirdeb, effeithlonrwydd a hyblygrwydd wrth gyflawni'r rôl a sicrhau bod gwasanaethau o'r safonau uchaf posibl yn cael eu darparu ar gampysau.    Mae'n hanfodol bod Swyddfeydd Campws yn cynnig gwasanaeth gwybodus i'r holl ddysgwyr, staff ac ymwelwyr mewn amgylchedd croesawgar, dwyieithog, effeithiol a bywiog.  Yn y cyd-destun hwn, ni ddylid tanbrisio’r gwerth a roddir ar ofal a chymorth rhagorol i gwsmeriaid. 

Mae deilydd y swydd yn cyflawni rôl hanfodol o ran rhediad didrafferth y campysau a bydd ganddo/ganddi berthynas waith agos gyda staff eraill y coleg.

Bydd y Cynorthwyydd Gweinyddol yn ymgymryd ag ystod eang o ddyletswyddau gan gynnwys gweithgareddau gweinyddu cyffredinol, derbynfa a gwaith ffôn, gweithgareddau’r gofrestrfa, ystadau a chyllid. Bydd angen lefel uchel o broffesiynoldeb, diplomyddiaeth a chydweithrediad ar gyfer y swydd hon. Dylai’r ymgeisydd llwyddiannus fod â chymwysterau addas a bod â phrofiad swyddfa perthnasol. 

Cliciwch yma i weld y Pecyn Swydd

 

I wneud cais am swydd cwblhewch y Ffurflen Gais briodol a’i ebostio i
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ei phostio i:

Coleg Sir Gâr Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN

Ffon : (01554) 748154