Cyflwyniad i Undeb y Myfyrwyr

Gan Madelaine Brereton, Llywydd

Mae Madelaine yn astudio’r Gyfraith, Tecstilau a Throseddeg


Eleni rydym eisoes wedi codi cryn dipyn o ymwybyddiaeth o Undeb y Myfyrwyr. 

Rydym wedi ethol 15 o swyddogion yn llwyddiannus i gysylltu’n uniongyrchol â myfyrwyr a phwyllgorau o fewn y coleg.

Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar y cyd â Dr Andrew Cornish, pennaeth ein coleg, sydd eisoes wedi mynegi ei gefnogaeth lawn i syniadau Undeb y Myfyrwyr ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. 

Ein prif nod yn gynnar yn y flwyddyn academaidd hon oedd ethol swyddogion ar gyfer pob un o’r 11 rôl ac ar ôl etholiad cystadleuol gwnaethom lenwi pob swydd yn effeithlon. 

Fe wnaeth mynychu digwyddiadau’r glas ar draws bob campws ac ymgysylltu â myfyrwyr hefyd helpu i ledaenu dealltwriaeth o’r gwaith a chyfleoedd ar gyfer myfyrwyr o fewn Undeb y Myfyrwyr. 

Gwnaeth y broses ymgyrchu fyfyrwyr newydd yn ymwybodol o’r cyfleusterau yn y coleg a pha gefnogaeth y gallant ei chael ac eisoes rydym wedi cael nifer o fyfyrwyr yn dod ymlaen a mynegi diddordeb yn ein cefnogi a chynnig meysydd y gellir eu gwella.

Gan ein bod ni’n astudio’n llawn amser, rydym yn awyddus i hyrwyddo ymgyrchoedd newydd a gwella meysydd y tynnwyd ein sylw atynt gan fyfyrwyr o bob un o’r saith campws. 

Credwn mai llais y myfyrwyr sydd bwysicaf, ar ôl blwyddyn hir o weithio o bell oherwydd y pandemig, rydym am blesio ein dysgwyr trwy wella neu weithredu'r hyn sydd bwysicaf. 

Eisoes, rydym wedi gwella cyfleusterau’r ffreuturau ac wedi dod â chynnyrch mislif rhad ac am ddim yn ôl i’r cyfleusterau toiledau.

Wrth edrych ar ein cyrchnodau hirdymor, rydym am sefydlu llawer mwy o gymdeithasau o fewn y coleg fel clwb LGBT+ ar draws pob campws a mwy o glybiau sy’n ennyn diddordeb, ac yn dilyn mawr alw - clwb gwyddbwyll! 

Rydym yn trefnu digwyddiad a ariennir gan Undeb y Myfyrwyr, sydd wedi’i gynllunio i fyfyrwyr gyflwyno syniadau yr hoffent dderbyn cyllid ar eu cyfer. Bydd hyn o fudd i unigolion, grwpiau a’r holl fyfyrwyr ar bob campws a bydd pawb yn cael dweud eu dweud mewn pleidlais.

Fel tîm, rydym yn edrych ymlaen at y misoedd cyffrous o’n blaenau ac fel cynrychiolwyr eich Undeb Myfyrwyr, ein cyfrifoldeb ni yw sicrhau bod eich barn a’ch llais yn cael eu clywed.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Get in Touch

Graig Campus
Sandy Road
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Coleg Sir Gar is a company limited by guarantee registered in England and Wales No. 08539630 and is a registered charity No. 1152522. 
The registered office is at The Graig Campus, Sandy Road, Pwll, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4DN