Llawn Amser Addysg Bellach Prosbectws 20-21

Mae Coleg Sir Gâr yn goleg addysg bellach mawr a leolir ar sawl campws. Mae ganddo tua 10,000 o ddysgwyr gyda rhyw 3,000 ohonynt yn llawn amser a 7,000 yn rhan-amser. Ceir tua 1000 o ddysgwyr addysg uwch yn y Coleg. Lleolir y Coleg yn Ne-orllewin Cymru ac mae ganddo bum prif gampws yn Llanelli (Y Graig), Caerfyrddin (Pibwrlwyd a Ffynnon Job), Rhydaman a Llandeilo (Y Gelli Aur). Mae’r campysau’n amrywio o ran eu maint a’u natur ac mae’r rhan fwyaf ohonynt yn cynnig amrywiaeth o bynciau. Mae gan y Coleg ystod gynhwysfawr ac eang o raglenni addysg a hyfforddiant academaidd a galwedigaethol. Mae’r rhain yn amrywio o lefel cyn mynediad i lefel ôl-raddedig, gan ddarparu gwasanaeth i’r gymuned ddysgu gyfan. Mae’n cynnig addysg bellach, dysgu oedolion yn y gymuned, addysg uwch a phrentisiaethau dysgu yn y gweithle. Mae’r Coleg hefyd yn darparu ar gyfer nifer fawr o ddisgyblion ysgol 14-16 oed sy’n mynychu’r Coleg neu sy’n cael eu dysgu gan staff y Coleg yn eu hysgolion. Mae Coleg Sir Gâr yn rhan o Grŵp Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant - Prifysgol Sector Deuol yn ne-orllewin Cymru. Mae’r Grŵp yn cynnig ystod o lwybrau integredig ôl 16 oed ac mae wedi cyflwyno newid trawsnewidiol ar gyfer y rhanbarth. Mae gan y Coleg drosiant blynyddol o £35m ac mae’n cyflogi tua 800 o staff. Mae tua 450 o’r staff hyn yn ymwneud yn uniongyrchol ag addysgu ac mae 400 ohonynt yn gweithio mewn swyddogaethau cynnal a gweinyddol. Mae ein cenhadaeth sef ‘bod yn rhagorol - y Coleg dewisol’ yn rhoi neges gref i’n cwsmeriaid posibl ynghylch y safonau yr ydym wedi’u gosod a’r hyn yr ydym yn disgwyl i’n dysgwyr anelu ato. Mae codi uchelgeisiau ein dysgwyr a sicrhau eu bod yn symud ymlaen i swyddi ac i addysg ar lefel uwch yn flaenoriaeth allweddol. Mae cyflawni canlyniadau a safonau cyson uchel mewn dysgu ac addysgu yn hanfodol ar gyfer eu llwyddiant hwythau a’n llwyddiant ni. Mae’r Coleg ymdrechu i sicrhau fod y dysgu a’r addysgu bob amser yn ysbrydoledig, yn bleserus ac o’r safon uchaf oll. Mae gofalu am ein dysgwyr a’u diogelu hefyd yn bwysig iawn i ni ac mae’r Coleg wedi ennill sawl gwobr genedlaethol yn y maes hwn o’i waith. Mae parch, ymwybyddiaeth o amrywiaeth a gweithredu cydraddoldeb i bawb yn hanfodol i’r modd y mae’r Coleg yn gweithio ar bob lefel. Y dysgwyr yw ffocws ein coleg ac rydym yn gweithio’n galed i sicrhau eu bod yn llwyddiannus. Ceir llawer o gyfleoedd iddynt ddatblygu eu sgiliau academaidd, eu sgiliau galwedigaethol a’u cyflogadwyedd trwy ystod o brosiectau a gweithgareddau yn y Coleg. Mae nifer o bartneriaethau ag ysgolion, sefydliadau addysg uwch, diwydiant a chyrff sector cyhoeddus eraill yn Sir Gaerfyrddin a thu hwnt yn darparu gweithgareddau ychwanegu gwerth arwyddocaol i gyfoethogi eu profiad dysgu. Mae’r ffaith fod gan ddysgwyr lais cryf o yn y modd y dylai’r Coleg ddatblygu yn y dyfodol yn arwyddocaol. Mae’r dyfodol yn gyffrous a gobeithiwn y byddwch yn ymuno â ni i wneud y Coleg hwn yn lle bywiog, pleserus ac ardderchog i ddysgu a gweithio ynddo. Dr Andrew Cornish Prifathro CROESO Step 1 - Research Research all courses/subjects and consider carefully from the point of view of your personal interest and potential career aspirations. • Visit the College Website and browse the prospectus • Talk to School Staff and Careers Advisers • Attend all the College Open Evenings and meet staff and current students who can provide advice and guidance • Look out for College Staff and Ambassador Students visits to schools and take the opportunity to speak with the students about their experiences • Please phone the College and ask for advice and information. College Staff will be pleased to arrange to meet you. Step 2 - Apply Complete an application form on-line at www.colegsirgar.ac.uk Paper copies are also available. Step 3 - Invitation to Interview Interviews are arranged between October and July with course and subject leaders. Step 4 - Offer You will be informed whether you have been offered a place on the course of your choice. This offer may be unconditional if you already have the entry requirements or may conditional on you achieving your GCSEs or other results. Step 5 - Enrolment An enrolment information pack will be forwarded to you including relevant information such as transport, possible financial support and confirmation of the enrolment days. SUT I WNEUD CAIS NOSWEITHIAU AGORED 2020 / 2021 Nos Fawrth 24 Tachwedd 2020 Nos Fercher 10 Chwefror 2021 Nos Fawrth 29 Mehefin 2021 Pob Campws 5 - 7.30pm SUT I WYBOD MWY Beth am ddod i wybod mwy amdanom a gweld beth arall sydd gennym i’w gynnig i chi? Ceir amlinelliad o’r cyrsiau yn y Prosbectws ac mae’r wybodaeth lawn ar gael i’w gweld ar ein gwefan. CYSYLLTWCH ) 01554 748179 * admissions@colegsirgar.ac.uk ü www.colegsirgar.ac.uk

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAwMTAx