Llawn Amser Addysg Bellach Prosbectws 20-21

HYFFORDDEIAETHAU (RHAGLEN CYN PRENTISIAETH) Nod Hyfforddeiaeth yw rhoi i bobl ifanc y sgiliau sydd eu hangen arnynt i symud ymlaen naill ai i brentisiaeth, addysg bellach neu i fyd gwaith. Mae’r rhaglen Hyfforddeiaethau yn cynnig hyfforddiant pwrpasol a chyfleoedd profiad gwaith i baratoi pobl ifanc ar gyfer byd gwaith neu ddysgu pellach. Cynigir Hyfforddeiaethau ar dair lefel wahanol i sicrhau eu bod yn canolbwyntio ar ofynion yr unigolyn, a’u bwriad yw cefnogi’r unigolyn a’i annog i symud ymlaen. Dyma’r lefelau: Cam Ymgysylltu Mae’r Rhaglen hon ar gyfer y dysgwyr hynny nad ydynt yn siŵr beth maent am wneud fel gyrfa a/neu sydd â rhwystrau penodol sydd yn eu hatal rhag mynd ati’n syth i weithio neu ddilyn ffurf eraill o ddysgu. Bydd y rhaglenni’n cynnwys cwrs ysgogol, lleoliad gwaith a hyfforddiant yn y Coleg i gael y dysgwr yn barod ar gyfer byd gwaith a/neu symud ymlaen i ddysgu pellach. Bydd yr hyfforddiant yn cynnwys Sgiliau Hanfodol, adeiladu hyder a sgiliau chwilio am waith. Mae’r coleg yn talu Lwfans Hyfforddi o £30 yr wythnos i ddysgwyr am fod yn bresennol am 21 awr yr wythnos. Caiff lleoliadau gwaith neu sesiynau rhagflas eu trefnu gan y Coleg i helpu’r dysgwyr gyda’u rhaglen a bydd y Coleg yn cynnig yr holl gefnogaeth, cymorth mentora ac arweiniad sydd eu hangen ar y dysgwyr er mwyn symud ymlaen i Gymhwyster Lefel 1. Hyfforddeiaethau - Lefel 1 Mae’r Rhaglen hon ar gyfer dysgwyr sydd eisoes yn gwybod pa yrfa y byddent yn hoffi ei dilyn ac sy’n barod i hyfforddi ar y lefel hon neu sydd wedi symud ymlaen yn naturiol o’r opsiwn ymgysylltu. Bydd y llwybr hwn hefyd yn cynnwys lleoliadau gwaith gyda chyflogwyr a hyfforddiant yn y Coleg yn arwain at NVQ Lefel 1 ym maes dewisol y dysgwr. Bydd y dysgwyr yn derbyn £50 yr wythnos (Lwfans Hyfforddi) a delir gan y Coleg. Bydd lleoliadau gwaith yn cael eu trefnu gan y Coleg fel rhan o’r cwrs. Pont i Fyd Gwaith Mae’r Rhaglen hon yn unig ar gyfer pobl ifanc sy’n barod ar gyfer gwaith llawn amser, sydd wedi cwblhau’r opsiwn lefel 1 ac sydd yn dal i fod yn gymwys ar gyfer Hyfforddeiaeth. Mae’r gwaith dysgu wedi’i alinio â’r fframwaith prentisiaeth ym maes galwedigaethol dewisol y dysgwr, a bydd y dysgwr yn mynychu’r coleg ar un diwrnod yr wythnos i ddilyn y Fframwaith Lefel 2 a bydd mewn lleoliad gwaith am 4 diwrnod. Caiff y cyflogwr ei annog i gynnig gwaith i’r dysgwr unwaith y mae’r dysgwr wedi cwblhau 10 wythnos o’i raglen. Pwnc Campws Harddwch Y Graig Gosod Brics Rhydaman Gweinyddu Busnes Pibwrlwyd Gwaith Saer Rhydaman Arlwyo Pibwrlwyd Gofal Plant Rhydaman Gwasanaeth Cwsmer Pibwrlwyd Trydanol Rhydaman Pwnc Campws Peirianneg Y Graig Trin Gwallt Y Graig Cerbydau Modur Pibwrlwyd Peintio ac Addurno Rhydaman Plastro Rhydaman Plymio Rhydaman Weldio Y Graig

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAwMTAx