Personal Learning Account - Cym

Cefndir Menter newydd gan Lywodraeth Cymru yw Cyfrif Dysgu Personol a gyflwynwyd i fynd i’r afael â dau fater cynyddol: y rhwystrau sy’n atal dysgu fel oedolyn a'r prinder sgiliau cynyddol sy'n wynebu sectorau blaenoriaeth ar hyn o bryd. Mae ymchwil wedi dangos bod 76% o gyflogeion yn edrych am gyfleoedd ar gyfer twf gyrfa, tra bod 44% yn credu y byddai dysgu sgil newydd yn gwella eu potensial i ennill cyflog. Fodd bynnag, wrth wynebu cyfres o rwystrau cyffredin fel diffyg canfyddedig o ran amser, arian a sgiliau neu gymwysterau, mae pobl yn cael eu hannog i beidio ag ymrwymo i uwchsgilio. Mae hyn yn achosi problem i fusnesau Cymru sydd ar hyn o bryd yn dioddef o brinderau sgiliau gwerth £155 miliwn. Mae cyflogwyr yn dweud eu bod yn ei chael yn anodd recriwtio oherwydd nad oes gan 81% o’r bobl sy’n ceisio am swyddi gwag y sgiliau a’r profiad y maen nhw eu hangen. Mae’r Cyfrif Dysgu Personol wedi’i gynllunio i fynd i’r afael â rhai o’r materion hyn a goresgyn y rhwystrau sy'n atal pobl rhag ymrwymo i ddysgu sgiliau newydd. Yn ei thro, bydd y fenter hefyd yn helpu cyflogwyr i ddod o hyd i bobl â’r sgiliau a’r cymwysterau sydd eu hangen i lenwi bylchau sgiliau presennol ac yn y dyfodol a fydd yn caniatáu i’w busnesau dyfu a ffynnu. Yn ychwanegol, mae 40% o bobl sy’n byw mewn tlodi yng Nghymru wedi’u dal mewn gyrfa heb fawr o ddilyniant yn y dyfodol, os o gwbl. Gallai Cyfrif Dysgu Personol roi’r cyfle i’r unigolion hynny newid gyrfaoedd a symud i sector a all gynnig cyfle iddynt ddatblygu a symud ymlaen, tra hefyd yn darparu llwybr allan o dlodi mewn gwaith a thangyflogaeth.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAwMTAx