Strategic Plan 2019 - 2024 Cym

Mae Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn goleg aml- gampws yn Ne-orllewin a Chanolbarth Cymru, gyda saith campws sy’n ymestyn o Lanelli i Aberystwyth. Mae gan y Coleg ystod gynhwysfawr o addysg academaidd a galwedigaethol a rhaglenni hyfforddi, o lefel mynediad i lefel gradd. Mae’n cynnig addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith, addysg uwch, dysgu oedolion a’r gymuned ynghyd â phortffolio masnachol eang. Hefyd mae’n gwasanaethu niferoedd mawr o ddisgyblion ysgol 14-19 oed. Mae’r Coleg yn rhan o Grŵp PCYDDS, menter gydweithrediadol aml- sefydliad sy’n cynnig agwedd integredig, sector deuol tuag at addysg er lles dysgwyr, cyflogwyr a chymunedau. AMDANOM NI Ysbrydol i dysgwyr Cyf lawni potensial Enni l l rhagor iaeth Cynllun Strategol 2019 - 2024 | 3 PWRPAS Pleser o’r mwyaf gennym yw cyflwyno ein cynllun strategol cyfunol cyntaf, yn dilyn integreiddiad ffurfiol Coleg Ceredigion i Goleg Sir Gâr yn 2017. Datblygwyd hwn ar ôl ymgysylltu â dysgwyr, staff, rheolwyr a’n Bwrdd Cyfarwyddwyr ac yn greiddiol iddo rydym wedi rhoi saith cyrchnod a phum ffordd o weithio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). Edrychwn ymlaen at gyflwyno’r cynllun uchelgeisiol hwn er lles dysgwyr yn y rhanbarth dros y pum mlynedd nesaf, wrth i ni barhau i weithio’n ddiwyd gyda’n holl fudd-ddeiliaid i wireddu ein blaenoriaethau strategol. Wrth wraidd ein strategaeth mae ein pwrpas - ysbrydoli dysgwyr, cyflawni potensial ac ennill rhagoriaeth. RHAGARWEINIAD 2 | Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAwMTAx